Úradná správa TFZ č. 48

Úradná správa č. 48 – ročník 2020/2021 – 17. 06. 2021
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2021/2022, si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne do 30.06.2021 do 23.59 hod. V tomto termíne je potrebné zaevidovať prihlášky aj pre mládežnícke družstvá. Do 09.07.2021 (do začiatku konferencie TFZ) budú prihlášky pre mládežnícke družstvá ako podmienečné, a v prípade odhlásenia družstva do tohto termínu nebude uplatňovaná sankcia za odhlásenie. Pred zaevidovaním prihlášky do súťaže je potrebné si vytvoriť družstvá pre každú vekovú kategóriu samostatne.

2. Opatrenia platné pre rozdelenie okresov od 14.06.2021 a tiež platné od 21.06.2021: Opatrenia sú rozdelené do úrovní podľa stupňa ostražitosti okresu, v ktorom sa uskutočňuje športová aktivita.
Pre I. stupeň ostražitosti (okres Martin) platí nasledovné:

  • Tréningový proces : exteriér 500 športovcov,
  • Amatérske súťaže povolené: 500 účastníkov exteriér
  • Diváci povolení: sedenie 75% exteriérovej kapacity max. 500 osôb; státie: exteriér/do 250 osôb
  • všetci účastníci súťaže (diváci aj hráči): 24 hod. neg. AG test., alebo výnimky z testovania

Pre stupeň Monitoring (okres Turčianske Teplice) platí nasledovné:

  • Tréningový proces : exteriér 1000 športovcov,
  • Amatérske súťaže povolené: 1000 účastníkov exteriér
  • Diváci povolení: sedenie 75% exteriérovej kapacity max. 1000 osôb; státie: 50 % exteriérovej kapacity max. 1000 osôb
  • všetci účastníci súťaže (diváci aj hráči): 24 hod. neg. AG test., alebo výnimky z testovania
  • evidencia divákov v stupni Monitoring nie je povinná

Na organizáciu športovej aktivity platí COVID semafor pre šport, ktorý nájdete na adrese https://covidsemafor.sportcenter.sk/domov.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-28 Na základe ISSF oznámenia TJ Družstevník Dražkovce o nevycestovaní na MFS, v zmysle ustanovení SP čl. 82, bod 1, písm. „b“ (nenastúpenie na stretnutie), kontumujeme MFS I. QUICK triedy 11. kolo Horná Štubňa – Dražkovce 3:0 a priznávane 3 body TJ Žiara Horná Štubňa. S prihliadnutím na situáciu s reštartom súťaží a odporúčaním VV TFZ, kontumáciu neodstupujeme na riešenie DK.

ŠTK-S-29 Na základe možnosti aj podnetu TFZ odohrať MFS v inom termíne alebo čase pre nedostatok R, po vzájomnej dohode súperov, súhlasíme s odohraním MFS II. VITAR triedy 10. kolo TJ Družstevník Ďanová – TJ Družstevník Háj dňa 20.06.2021 o 10.30 hod. (zmena času).

Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-48 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS mladšej prípravky U9, 8. kolo TJ Družstevník Dražkovce – TJ Družstevník Sklabiňa dňa 14.06.2021 (pondelok) o 16.00 hod. (zmena dátumu a času).

ŠTK-M-49 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS staršej prípravky U11, sk. „A“ 9. kolo ŠK Turčianska Štiavnička – ATTACK Vrútky dňa 21.06.2021 (pondelok) o 17.00 hod. (zmena dátumu a času).

ŠTK-M-50 Berieme na vedomie informáciu od ŠK Drienok Mošovce, že dňa 19.06.2021 (sobota) sa neuskutoční MFS dorastu U19, 10. kolo Kláštor – Mošovce. Súper bol informovaný aj zástupcami ŠK Drienok Mošovce.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 15. 06. 2021 (predseda Pavol Baják):
U – 93 Bulík Jaroslav 1143662 Sklené – vylúčený za HNS, kopnutie súpera v čistej gólovej príležitosti nadmernou silou v stretnutí Kláštor – Sklené, DS: 1 SSN od 14.06.2021, DP 46-1a, uhr. 10 € v MZF,
U – 94 Jaroš Radim 1276781 T. Kľačany – DK prijala žiadosť menovaného o zmenu DS na podmienečnú a tejto žiadosti vyhovuje. Zároveň mení pôvodnú DS uvedenú pod U-85 na 1 SSP do 31.10.2021, DP 41-1,2, uhr. 10 € v MZF,
U – 95 Rakyta Adrian 1155740 Dubové – DK prijala žiadosť menovaného o zmenu DS na podmienečnú a tejto žiadosti vyhovuje. Zároveň mení pôvodnú DS uvedenú pod U-70 na 1 SSP do 31.10.2021, DP 41-1,2, uhr. 10 € v MZF
U – 96 Moškvan Marián 1280936 Trebostovo – DK prijala žiadosť menovaného o zmenu DS na podmienečnú a tejto žiadosti vyhovuje. Zároveň mení pôvodnú DS uvedenú pod U-78 na 1 SSP do 31.10.2021, DP 41-1,2, uhr. 10 €  v MZF
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Obsadenie R a DZ bude zverejnené na webovej stránke TFZ v danom týždni najneskôr v piatok do 10.00 hod.

2. Poplatok za oneskorené ospravedlnenie z MFS, podľa RS TFZ, čl. XXI, ods. 3: Juraj Gábor – 5 €. R je povinný uhradiť tento poplatok do 10 dní od zverejnenia rozhodnutia v Úradnej správe na účet TFZ SK89 0900 0000 0000 6133 0628.

3. Upozorňujeme kluby, že vzhľadom na nedostatok rozhodcov je možné po vzájomnej dohode klubov odohrať MFS aj v dopoludňajších hodinách.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ