Úradná správa TFZ č. 47

Úradná správa č. 47 – ročník 2020/2021 – 10. 06. 2021
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 08.06.2021 okrem iného zaoberal:
– zhodnotením situácie okolo reštartu súťaží dospelých a mládeže, vyhodnotením jednotlivých súťaží,
– návrhom KR TFZ na postup rozhodcu do súťaží SsFZ,
– prípravou rozpisu súťaží riadených TFZ pre súťažný ročník 2021/2022,
– prípravou konferencie TFZ, ktorá sa uskutoční 09. júla 2021 (piatok) o 16.00 hod. v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine,
– odovzdaním ocenení pre Najlepších futbalistov za rok 2020, Píšťalku roka 2020, Trénerskej osobnosti Turca, nakoľko tieto ankety nemohli byť vyhodnotené v tradičnom období na reprezentačnom plese TFZ v januári 2021,
Schválil:
– náhradníkov za delegátov konferencie SsFZ, ktorí budú hlasovať formou per rollam na konferencii SsFZ v mesiaci jún 2021, p. Borcovana za TFZ a p. Tomčányho za FK Attack Vrútky,
– návrh kandidáta KR TFZ na postup a zaradenie na nominačnú listinu R SsFZ rozhodcu Jaroslava Bulíka,
– úpravu položky „odmena rozhodcov“ v súlade so Zákonníkom práce vo výške minimálnej mzdy v roku 2021 (zvýšenie AR je maximálne do výšky cca 0,20 €).
–  zrušenie poplatkov za nesplnenie podmienky o počte rozhodcov vyplývajúcej z RS TFZ 2020/2021, vzhľadom na situáciu spôsobenú koronavírusom a neodohraním celého súťažného ročníka 2020/2021,
– neorganizovanie reprezentačného zápasu Výberu TFZ proti víťazovi I. QUICK triedy z dôvodu pretrvávajúcich platných epidemiologických opatrení.

2. Na základe pripomienok a vyjadrení na stretnutí FK zo dňa 24.05.2021, ktoré sa uskutočnilo v Košťanoch nad Turcom, sa VV TFZ zaoberal možnosťou, vzhľadom na mimoriadne podmienky pre futbalové súťaže v rokoch 2020 a 2021, ponechaním mužstiev na zostupujúcich priečkach v súťaži I. QUICK trieda a prípadným rozšírením súťaže podľa počtu prihlásených klubov z vyšších súťaží pre ročník 2021/2022. Táto alternatíva by po schválení platila v prípade riadneho dohrania jesennej časti súťaže 2020/2021.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Sekretár TFZ v dňoch 14.06. – 18.06.2021 bude čerpať riadnu dovolenku a bude odcestovaný mimo územia SR. V prípade potreby môžete napísať svoje požiadavky na tfz@tfz.sk, na ktoré Vám bude odpovedané alebo v nevyhnutných prípadoch kontaktovať prezidenta TFZ na tel. č. 0914 358 454. Kontá hráčov je možné založiť na TFZ v pracovnej dobe mimo riadnej dovolenky sekretára TFZ alebo na ktorejkoľvek matrike ObFZ resp. RFZ (spolu 38 matrík v rámci SFZ).

2. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2021/2022, si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne do 30.06.2021 do 23.59 hod. V tomto termíne je potrebné zaevidovať prihlášky aj pre mládežnícke družstvá. Do 09.07.2021 (do začiatku konferencie TFZ) budú prihlášky pre mládežnícke družstvá ako podmienečné, a v prípade odhlásenia družstva do tohto termínu nebude uplatňovaná sankcia za odhlásenie. Pred zaevidovaním prihlášky do súťaže je potrebné si vytvoriť družstvá pre každú vekovú kategóriu samostatne.

3. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac máj 2021 je do 15.06.2021.

4. Opatrenia platné pre rozdelenie okresov od 07.06.2021 a tiež platné od 14.06.2021:

Opatrenia sú rozdelené do úrovní podľa stupňa ostražitosti okresu, v ktorom sa uskutočňuje športová aktivita.

Pre I. stupeň ostražitosti (okres Martin) platí nasledovné:

  • Tréningový proces : exteriér 500 športovcov,
  • Amatérske súťaže povolené: 500 účastníkov exteriér
  • Diváci povolení: sedenie 75% exteriérovej kapacity max. 500 osôb; státie: exteriér/do 250 osôb
  • všetci účastníci súťaže (diváci aj hráči): 24 hod. neg. AG test., alebo výnimky z testovania

Pre stupeň Monitoring (okres Turčianske Teplice) platí nasledovné:

  • Tréningový proces : exteriér 1000 športovcov,
  • Amatérske súťaže povolené: 1000 účastníkov exteriér
  • Diváci povolení: sedenie 75% exteriérovej kapacity max. 1000 osôb; státie: 50 % exteriérovej kapacity max. 1000 osôb
  • všetci účastníci súťaže (diváci aj hráči): 24 hod. neg. AG test., alebo výnimky z testovania
  • evidencia divákov v stupni Monitoring nie je povinná

Na organizáciu športovej aktivity platí COVID semafor pre šport, ktorý nájdete na adrese https://covidsemafor.sportcenter.sk/domov.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
1. Z dôvodu nenahrania členov realizačného tímu v MFS I. QUICK triedy Dražkovce – Mošovce, žiadame TJ Družstevník Dražkovce o nápravu do najbližšieho stretnutia. Vzhľadom na okolnosti súvisiace s reštartom súťaží neodstupujeme tento nedostatok TJ Družstevník Dražkovce na DK.

2. Žiadame FK, aby si v predstihu dôsledne skontrolovali priradenie a nahranie členov do nominácie realizačného tímu v zmysle e-mailu z helpdesk ISSF zo dňa 20.05.2021 od p. Letka. Kompletný návod nájdete na priloženom odkaze: https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu.

Úsek súťaží mládeže:
1. Kluby a družstvá, ktoré nahlásili, že sa nezúčastnia žiadneho dohrávaného stretnutia:
– T. Teplice – U11
Družstvá, ktoré mali odohrať jednotlivé MFS s vyššie uvedeným FK v daných kategóriách, budú mať voľno a v ISSF budú stretnutia odložené na neurčito. Ostatné MFS, sa odohrajú podľa vylosovania. Stále ostáva v platnosti, že v prípade, ak sa niektoré kluby dohodnú, že sa stretnutie neuskutoční, sú kluby povinné oznámiť túto skutočnosť najneskôr do piatku pred konaním stretnutia do 10.00 hod. (stretnutia hrané sa cez víkend) prostredníctvom ISSF. Pre stretnutie hrané cez týždeň platí táto oznamovacia povinnosť 24 hod. pred ÚHČ.

2. Z dôvodu neskorého oznámenia o zrušení MFS dorastu U19 8. kolo Košťany – Dražkovce zo strany TJ Turčan Košťany, kontumujeme MFS dorastu U19, 8. kolo Košťany – Dražkovce 0:3 a priznávane 3 body TJ Družstevník Dražkovce. S prihliadnutím na situáciu s reštartom súťaží a odporúčaniam VV TFZ, kontumáciu neodstupujeme na riešenie DK. ŠTK dôrazne upozorňuje FK na dodržiavanie stanovených povinností pri ohlasovaní neuskutočnenia MFS a to v termíne najneskôr do piatku do 10.00 hod.

3. Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS mladších žiakov U13, 6. kolo Dražkovce – Ďanová dňa 28.06.2021 (pondelok) o 17.00 hod.

4. Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS mladšej prípravky U9, 7. kolo Dražkovce – Kláštor dňa 12.06.2021 (sobota) o 11.00 hod.

5. Berieme na vedomie informáciu od TJ Družba Malý Čepčín, že dňa 12.06.2021 (sobota) sa neuskutoční MFS staršej prípravky U11 sk. „B“ 10. kolo Košťany – M. Čepčín. Súper bol informovaný aj zástupcami TJ Družba Malý Čepčín.

6. Berieme na vedomie informáciu od FC Tatran Kláštor pod Znievom, že dňa 12.06.2021 (sobota) sa neuskutoční MFS dorastu U19, 9. kolo Košťany – Kláštor. Súper bol informovaný aj zástupcami FC Tatran Kláštor pod Znievom.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Obsadenie R a DZ bude vždy zverejnené na webovej stránke TFZ v danom týždni najneskôr v piatok do 12.00 hod. KR upozorňuje R na sledovanie delegačných listov a tiež upozorňuje na ustanovenie RS TFZ 2020/2021 čl. XXI, ods. 3, ktoré bude KR uplatňovať v prípade neskorých ospravedlnení na MFS.

2. Poplatok za oneskorené ospravedlnenie z MFS, podľa RS TFZ, čl. XXI, ods. 3: Marko Ursacher – 10 €. R je povinný uhradiť tento poplatok do 10 dní od zverejnenia rozhodnutia v Úradnej správe na účet TFZ SK89 0900 0000 0000 6133 0628.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ