Úradná správa TFZ č. 46

Úradná správa č. 46 – ročník 2020/2021 – 03. 06. 2021
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Na základe stretnutia s účastníkmi I. QUICK triedy a II. VITAR triedy dňa 24.05.2021, VV TFZ dňa 25.05.2021 schválil:
– reštart súťaže dospelých I. QUICK triedy. FK odohrajú 12. a 13. kolo a zostávajúce dohrávky, čím sa uzavrie jesenná časť súťažného ročníka 2020/2021 a na základe dosiahnutých výsledkov sa určí postupujúci aj zostupujúci pričom sa primerane použijú ustanovenia SP. V prípade neodohrania niektorého MFS (ktoré, bude vopred nahlásené), bude stretnutie kontumované, avšak nebude podliehať žiadnym finančným sankciám,

– reštart súťaže dospelých II. VITAR triedy za podmienky, že sa určí víťaz súťaže zo vzájomných zápasov FK Ďanová, Háj, Kláštor, Sklené, T. Kľačany. V prípade neodohrania niektorého MFS, (ktoré, bude vopred nahlásené), bude stretnutie kontumované, avšak nebude podliehať žiadnym finančným sankciám,

– reštart všetkých mládežníckych súťaží, tzn. že ŠTK určí termínovú listinu nasledujúcich stretnutí v termínoch 1. – 3. týždňa mesiaca jún.
Družstvo klubu, ktoré nie je schopné nastúpiť na stretnutie oznámi túto skutočnosť telefonicky súperovi a prostredníctvom ISSF – podanie na komisiu ŠTK cez detail zápasu. V prípade, že sa kluby dohodnú, že sa stretnutie neuskutoční, sú kluby povinné oznámiť túto skutočnosť najneskôr do piatku pred konaním stretnutia do 10.00 hod. (stretnutia hrajúce sa cez víkend) prostredníctvom ISSF. Pre stretnutie hrajúce cez týždeň platí táto oznamovacia povinnosť 24 hod. pred ÚHČ. Aj v roku 2021 naďalej platí, že 50 % nákladov na rozhodcov hradí SFZ.

VV TFZ uložil:
– predsedovi ŠTK TFZ zverejniť upravenú termínovú listinu dohrávaných stretnutí.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Sekretár TFZ v dňoch 14.06. – 18.06.2021 bude čerpať riadnu dovolenku a bude odcestovaný mimo územia SR. V prípade potreby môžete napísať svoje požiadavky na tfz@tfz.sk, na ktoré Vám bude odpovedané alebo v nevyhnutných prípadoch kontaktovať prezidenta TFZ na tel. č. 0914 358 454. Kontá hráčov je možné založiť na TFZ v pracovnej dobe mimo riadnej dovolenky sekretára TFZ alebo na ktorejkoľvek matrike ObFZ resp. RFZ (spolu 38 matrík v rámci SFZ).

2. Oznamujeme FK, že novým predsedom TJ Družstevník Sklabiňa je Andrej Fleško, tel.č.: 0905 956 232, e-mail: annndre123@icloud.com.

3. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac máj 2021 je do 15.06.2021.

4. Hlavné zmeny oproti úprave v týždni od 31.05.2021 – 06.06.2021, platné pre rozdelenie okresov od 07.06.2021:
Opatrenia sú rozdelené do úrovní podľa stupňa ostražitosti okresu, v ktorom sa uskutočňuje športová aktivita.
Pre I. stupeň ostražitosti (okres Martin) platí nasledovné:

  • Tréningový proces : exteriér 500 športovcov,
  • Amatérske súťaže povolené: 500 účastníkov exteriér
  • Diváci povolení: sedenie 75% exteriérovej kapacity max. 500 osôb; státie: exteriér/do 250 osôb
  • všetci účastníci súťaže (diváci aj hráči): 24 hod. neg. AG test., alebo výnimky z testovania

Pre stupeň Monitoring (okres Turčianske Teplice) platí nasledovné:

  • Tréningový proces : exteriér 1000 športovcov,
  • Amatérske súťaže povolené: 1000 účastníkov exteriér
  • Diváci povolení: sedenie 75% exteriérovej kapacity max. 1000 osôb; státie: 50 % exteriérovej kapacity max. 1000 osôb
  • všetci účastníci súťaže (diváci aj hráči): 24 hod. neg. AG test., alebo výnimky z testovania
  • evidencia divákov v stupni Monitoring nie je povinná

Na organizáciu športovej aktivity platí COVID semafor pre šport, ktorý nájdete na adrese https://covidsemafor.sportcenter.sk/domov.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
1. Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS I. QUICK triedy, 10. kolo Dražkovce – Mošovce dňa 06.06.2021 (nedeľa) o 11.00 hod. (zmena času). 

Úsek súťaží mládeže:
1. Kluby a družstvá, ktoré v termíne do 02.06.2021 nahlásili, že sa nezúčastnia žiadneho dohrávaného stretnutia:
– Sučany – U11, U13, U15
– Príbovce – U11, U15
– Žabokreky – U15
– Dražkovce – U15
– Košťany – U15
– Kláštor pod Znievom – U13, U15
Družstvá, ktoré mali odohrať jednotlivé MFS s vyššie uvedenými FK v daných kategóriách, budú mať voľno a v ISSF budú stretnutia odložené na neurčito. Ostatné MFS, sa odohrajú podľa vylosovania. Stále ostáva v platnosti, že v prípade, ak sa niektoré kluby dohodnú, že sa stretnutie neuskutoční, sú kluby povinné oznámiť túto skutočnosť najneskôr do piatku pred konaním stretnutia do 10.00 hod. (stretnutia hrajúce sa cez víkend) prostredníctvom ISSF. Pre stretnutie hrajúce cez týždeň platí táto oznamovacia povinnosť 24 hod. pred ÚHČ.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Dňa 26.05.2021 boli R a DZ e-mailom zaslané Dohody o pracovnej činnosti, resp. Dohody o brigádnickej práci študenta. Žiadame R a DZ, ktorí ešte nedoručili podpísané dohody, aby doručili podpísanú dohodu do schránky TFZ alebo osobne na sekretariát TFZ v náhradnom termíne do 09.06.2021 (streda) do 12.00 hod. Rozhodcovia, ktorí si nemôžu Dohodu vytlačiť a doručiť, môžu ju prísť podpísať na sekretariát TFZ. Rozhodca ktorý nedoručí riadne podpísanú Dohodu včas, nemôže byť delegovaný.

2. Obsadenie R a DZ bude vždy zverejnené na webovej stránke TFZ v danom týždni najneskôr v piatok do 12.00 hod.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ