Úradná správa TFZ č. 15

Úradná správa č. 15 – ročník 2020/2021 – 08. 10. 2020
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Žiadame FK ako organizátorov MFS, aby dodržiavali povolený maximálny počet ľudí na hromadnom podujatí, t. j. 50 ľudí (vrátane hráčov, realizačných tímov oboch družstiev, usporiadateľov, delegovaných osôb a pod.). V prípade, že počet osôb na športovom podujatí vystupujúcich v mene organizátora (hráči, organizačný tím a pod.) presiahne počet 50, hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva. Konkrétne záväzné opatrenie č. OLP/7694/2020 vydané ÚVZSR je zverejnené na webovom sídle TFZ a žiadame FK o jeho dodržiavanie.
2. Upozorňujeme FK, že za mesiac september 2020 budú v ISSF dve mesačné zberné faktúry. Prvá faktúra bola vygenerovaná 22.09.2020 a druhá faktúra bola vygenerovaná 01.10.2020. Obidve faktúry je potrebné uhradiť do dátumu splatnosti, t. j. 13.10.2020.
3. Upozorňujeme kluby, že prerozdelenie členských príspevkov od SFZ bude v sezóne 2020/2021 viazané na počet hráčov, ktorí sú riadne uvedení v zápisoch o stretnutí aspoň v troch stretnutiach (aj bez tejto skutočnosti platí povinnosť uvádzať všetkých hráčov, ktorí v stretnutí nastupujú). Preto odporúčame najmä u družstvách U9, U11, U13, nakoľko na tieto stretnutia nie je delegovaný R, aby v zápisoch boli uvedení všetci hráči, ktorí nastupujú za družstvo.
4. Pripomíname FK možnosť čerpania kreditov na rok 2020. Odporúčame, aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky, nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeže. Z nevyčerpaných kreditov je možné uhradiť napríklad aj delegované osoby za mládežnícke stretnutia. 

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-22 V zmysle e-mailu zaslaného dňa 05.10.2020, žiadame TJ Družstevník Dražkovce predložiť hodnoverný doklad o nariadení karantény, resp. PN alebo iné hodnoverné skutočnosti, ktoré viedli k odloženiu stretnutia. Uvedené doklady žiadame predložiť na sekretariát TFZ do 13.10.2020 do 13.00 hod. Zároveň žiadame v tomto termíne predložiť ISSF dohodu o konaní MFS 10. kola v náhradnom termíne.
ŠTK-S-23 V zmysle e-mailu zaslaného dňa 05.10.2020, žiadame TJ Dynamo Krpeľany predložiť hodnoverné doklad o nariadení karantény, resp. PN alebo iné hodnoverné skutočnosti, ktoré viedli k odloženiu stretnutia. Uvedené doklady žiadame predložiť na sekretariát TFZ do 13.10.2020 do 13.00 hod. Zároveň žiadame v tomto termíne predložiť ISSF dohodu o konaní MFS 10. kola v náhradnom termíne.
ŠTK-S-24 Na základe vzhliadnutého videozáznamu z MFS I. QUICK triedy 10. kolo Trebostovo – Košťany, dôrazne upozorňujeme funkcionárov Trebostova na povinnosť vyhotovovať videozáznam z vyvýšeného miesta v blízkosti stredovej čiary (RS TFZ čl. XVIII, bod 12, písm. „b“). Pri opakovaní nedostatku postúpime k disciplinárnemu postihu.
Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-42 V súvislosti s trvajúcim nariadením Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine o uzatvorení 2. stupňa ZŠ Benice, odkladáme MFS starších žiakov U15 5. kolo TJ Dynamo Príbovce – TJ Tatran Sučany, 9. kolo TJ Družstevník Belá-Dulice – TJ Dynamo Príbovce, 11. kolo Dynamo Príbovce – FC Tatran Kláštor p. Znievom, a MFS staršej prípravky U11 8. kolo Príbovce – Valča. MFS sa odohrajú v termínoch po uvoľnení opatrenia RÚVZ.
ŠTK-M-43 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS starších žiakov U15, 10. kolo TJ Družstevník Belá-Dulice – TJ Družstevník Dražkovce dňa 17.10.2020 (sobota) o 10.00 hod. (zmena dátumu).
ŠTK-M-44 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS mladších žiakov U13, 5. kolo TJ Turčianske Kľačany – FC Tatran Kláštor p. Znievom dňa 24.10.2020 (sobota) o 10.30 hod. (zmena dátumu a času).
ŠTK-M-45 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS mladších žiakov U13, 5. kolo ŠK Turčianska Štiavnička – TJ Slovan Bystrička dňa 18.10.2020 (sobota) o 10.00 hod. (zmena dátumu a času).

Disciplinárna komisia – zasadnutie 06. 10. 2020 (predseda Pavol Baják):
U – 76        Rybárik Samuel 1239709 Lipovec, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od  05.10.2020, DP 37- 3, uhr. 10 € v MZF,
U – 77        Bobrovský Miroslav 1007512 Belá-Dulice „B“, vykázaný z LN za HNS. DK obdržala písomné stanovisko menovaného k jeho previneniu a ruší ochranné opatrenie uvedené pod U-73. DS: 2 SSN od 28.09.2020, DP 48- 2a,
U – 78        Moškvan Marián 1280936 Trebostovo, vylúčený za HNS, DS: 2 SSN od 05.10.2020, DP 49-2a, uhr. 10 € v MZF,
U – 79        Rúrik Michal 1237168 Košťany, vylúčený za HNS, na základe odborného stanoviska KR TFZ, DK upúšťa od uloženia DS a zároveň ruší účinky ČK udelenej v stretnutí. DP 38-1, uhr. 10 € v MZF,
U – 80        Kubík Peter 1249035 Košťany, DK prijala žiadosť menovaného o zmenu DS na podmienečnú a tejto žiadosti nevyhovuje, DS 41-1, uhr. 10 € v MZF,
U – 81        Ondrík Tomáš 1261975 Dubové, DK prijala žiadosť menovaného o zmenu DS na podmienečnú a tejto žiadosti nevyhovuje, DS 41-1, uhr. 10 € v MZF,
U – 82        Pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie po udelení 5 ŽK od 05.10.2020:
Jaroslav Boďa 1240922  Hor. Štubňa, uhr. 10 € v MZF,
Roman Páleš 1241249 Slovany, uhr. 10 € v MZF
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Poplatok za oneskorené ospravedlnenie z MFS, podľa RS TFZ, čl. XXI, ods. 3: Tibor Bodoň – 10 €. R je povinný uhradiť tento poplatok do 10 dní od zverejnenia rozhodnutia v Úradnej správe na účet TFZ SK89 0900 0000 0000 6133 0628 alebo osobne na sekretariáte TFZ.
2. Námietka TJ Turčan Košťany voči udelenej ČK hráčovi č. 11 Michal Rúrik v stretnutí I. QUICK triedy 10. kolo Trebostovo – Košťany bola vyhodnotená ako opodstatnená. KR po vzhliadnutí videozáznamu sa uzniesla na nasledovnom stanovisku:
– Hráčovi TJ Turčan Košťany č. 11 Michal Rúrik mala byť správne udelená ŽK (nie ČK).
– ČK udelená hráčovi FK Trebostovo č. 10 Marián Moškvan bola udelená správne. 

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ