Úradná správa TFZ č. 14

Úradná správa č. 14 – ročník 2020/2021 – 01. 10. 2020
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZSR) a tiež predchádzajúcej diskusii s FK o pokračovaní MFS za podmienok, ktoré vyplývajú z opatrenia ÚVZSR (max. 50 ľudí, tzn. bez divákov resp. s minimálnym počtom divákov) oznamujeme FK, že všetky súťaže toho času naďalej pokračujú podľa vylosovania. Žiadame FK ako organizátorov MFS, aby dodržiavali povolený maximálny počet ľudí na hromadnom podujatí, t. j. 50 ľudí (vrátane hráčov, realizačných tímov oboch družstiev, usporiadateľov, delegovaných osôb a pod.). V prípade, že počet osôb na športovom podujatí vystupujúcich v mene organizátora (hráči, organizačný tím a pod.) presiahne počet 50, hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva. Konkrétne záväzné opatrenie č. OLP/7694/2020 vydané ÚVZSR je zverejnené na webovom sídle TFZ a žiadame FK o jeho dodržiavanie.
2. Upozorňujeme FK, že za mesiac september 2020 budú v ISSF dve mesačné zberné faktúry. Prvá faktúra bola vygenerovaná 22.09.2020 a druhá faktúra bola vygenerovaná 01.10.2020. Obidve faktúry je potrebné uhradiť do dátumu splatnosti, t. j. 13.10.2020.
3. Z dôvodu, že na kurz prvej pomoci, ktorý chcel TFZ zabezpečiť v spolupráci so Slovenským Červeným krížom sa prihlásili len 2 uchádzači (minimálny počet 5), školenie v avizovanom termíne sa toho času nekoná. Uchádzači si môžu kurz prvej pomoci zabezpečiť priamo v Slovenskom Červenom kríži ako jednotlivci.
4. Upozorňujeme kluby, že prerozdelenie členských príspevkov od SFZ bude v sezóne 2020/2021 viazané na počet hráčov, ktorí sú riadne uvedení v zápisoch o stretnutí aspoň v troch stretnutiach (aj bez tejto skutočnosti platí povinnosť uvádzať všetkých hráčov, ktorí v stretnutí nastupujú). Preto odporúčame najmä u družstvách U9, U11, U13, nakoľko na tieto stretnutia nie je delegovaný R, aby v zápisoch boli uvedení všetci hráči, ktorí nastupujú za družstvo.
5. Pripomíname FK možnosť čerpania kreditov na rok 2020. Odporúčame Vám, aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky, nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeže. Z nevyčerpaných kreditov je možné uhradiť aj delegované osoby za mládežnícke stretnutia.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-20 Opakovane (ŠTK-S-04) upozorňujeme funkcionárov TJ Turčan Košťany na porušenie povinnosti usporiadateľa MFS v zmysle čl. XVIII., bod 7, Rozpisu súťaží TFZ, vytvoriť materiálno-technické podmienky (funkčnú tlačiareň) na prácu v ISSF a predložiť rozhodcom 20 min. pred stanoveným UHČ vytlačený elektronický zápis. (MFS Košťany – Dražkovce). Prípad postupujeme na disciplinárne riešenie.
ŠTK-S-21 Upozorňujeme funkcionárov TJ Dynamo Príbovce na porušenie povinnosti manažéra pripraviť v zmysle čl. XVIII., bod 5, Rozpisu súťaží TFZ, pripraviť súpisku mužstva najneskôr 25 min. pred stanoveným UHČ. (MFS Mošovce – Príbovce).
Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-38 Na základe ISSF podania a vzájomne dohody nariaďujeme odohrať MFS starších žiakov U15, 9. kolo TJ Žiara Horná Štubňa – TJ Družstevník Dražkovce dňa 02.10.2020 (piatok) o 16.30 hod.
ŠTK-M-39 Na základe ISSF podania a vzájomne dohody nariaďujeme odohrať MFS starších žiakov U15, 5. kolo TJ Dynamo Príbovce – FO Tatran Sučany dňa 08.10.2020 (štvrtok) o 16.30 hod.
ŠTK-M-40 Na základe ISSF podania a vzájomne dohody nariaďujeme odohrať MFS starších žiakov U15, 9. kolo TJ Družstevník Belá-Dulice – TJ Dynamo Príbovce dňa 09.10.2020 (piatok) o 16.30 hod.
ŠTK-M-41 Na základe ISSF podania a vzájomne dohody nariaďujeme odohrať MFS starších žiakov U15, 10. kolo FO Tatran Sučany – FK Slovan Žabokreky dňa 04.10.2020 (nedeľa) o 10.00 hod.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 29. 09. 2020 (predseda Pavol Baják):
U – 69 Hanzel  Radoslav 1199305  Belá-Dulice „B“, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 28.09.2020, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 70 Rakyta Adrian 1155740 Dubové, HNS- po skončení stretnutia urážka R, DS: 3 SSN od 28.09.2020, DP 48-2b, uhr. 10 € v MZF,
U – 71 Ondrík Tomáš 1261985  Dubové, HNS – po skončení stretnutia urážka R, DS: 2 SSN od 28.09.2020, DP 48-2b, uhr. 10 € v MZF,
U – 72 Fekete Ľubomír 1168780 Dražkovce, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 28.09.2020, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 73 Bobrovský Miroslav 1007512 Belá-Dulice „B“, vykázaný z LN za HNS – DK na základe ZoS a SD začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS počas stretnutia Slovany – Belá-Dulice „B“ podaním cez ISSF do 05.10.2020. Predbežným ochranným opatrením menovanému dňom 28.09.2020 pozastavuje výkon športu aj akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach FK Belá-Dulice „B“ do vyriešenia previnenia podľa čl. 48-1c, čl. 71/1,2,3c,d čl. 6,7 čl. 43/1,2a a 4 DP.
U – 74 TJ Turčan Košťany – na základe podnetu ŠTK TFZ za opätovné opakované porušenie povinnosti usporiadateľa MFS, v zmysle článku XVIII bod 7 RS TFZ 2020/2021 (nedostatočné materiálno – technické zabezpečenie – nefunkčná tlačiareň pre prácu v ISSF, nepredloženie rozhodcom 20 min. pred stanoveným UHČ vytlačený elektronický zápis), DK ukladá pokutu 30 € + 10 € za prerokovanie, DP 64-1b, uhr. v MZF.
U – 75 Pozastavenie výkone športu na 1 súťažné stretnutie po udelení 5 ŽK od 28.09.2020:
Peter Tomahogh 1179153 Hor. Štubňa, uhr. 10 € v MZF.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ