Úradná správa TFZ č. 16

Úradná správa č. 16 – ročník 2020/2021 – 15. 10. 2020
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 12.10.2020
Schválil:
– odloženie 7. kola kategórie mladších žiakov U13 a 7. kola kategórie mladšej prípravky U09 plánovaných na 14.10.2020 a upravil termínovú listinu nasledovne: 7. kolo kategórie mladších žiakov U13 na 07.04.2021 a 7. kolo kategórie mladšej prípravky U09 na 21.04.2021.
– odloženie všetkých súťažných stretnutí jesennej časti súťažného ročníka 2020/2021 riadených TFZ plánovaných od 15.10.2020 do 31.10.2020 a zároveň zakazuje podľa čl. 7/6 SP v uvedenom období organizovanie všetkých súťaží riadených TFZ  z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s vírusom COVID-19.
– jednorazový príspevok pre družstvá I. QUICK triedy a II. VITAR triedy vo výške 100 eur z rozpočtu TFZ ako príspevok pre kluby na ďalšiu činnosť v súvislosti s prijatými opatreniami pri mimoriadnej situácií.
Prerokoval:
-spôsob rozdelenia a využitia hracej plochy Pltníky v zimnom období, o.i. možnosťou využitia na prípadné dohrávky resp. ako prípravy pred jarnou časťou v upravenom režime zimného turnaja s prihliadnutím na operatívne reagovanie počas mimoriadnej situácie s pripomienkami vznesenými priamo na zasadnutí.
– správu o prestupoch za 1. – 9. mesiac 2020.
Uložil:
– ŠTK zverejniť upravenú termínovú listinu odložených kôl na webovom sídle TFZ. V prípade, že družstvo má záujem odohrať súťažne stretnutie v inom termíne alebo v období pre začiatkom jarnej časti ročníka, môže tak vykonať na základe vzájomnej dohody klubov, pokiaľ to situácia dovolí, napríklad aj v novembri alebo decembri s možnosťou využitia aj HP Pltníky.
– ekonómovi TFZ poukázať jednorazový príspevok na účet klubov uvedených v ISSF v termíne do 31.10.2020.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Informujeme, že sekretár TFZ svoju prácu vykonáva z domu v termíne od 16.10.2020 do 31.10.2020. Vo veci vybavovania matričných úkonov žiadame stránky (návštevy), aby kontaktovali sekretára TFZ telefonicky 0915 261 235 alebo e-mailom na tfz@tfz.sk a dohodli si prípadné stretnutie. Veci potrebné k vybaveniu na sekretariáte, požadované podklady pre TFZ a iné materiály, sa v čase obmedzeného režimu sekretariátu môžu doručiť do schránky TFZ umiestnenej vo vestibule DO Strojár (vedľa výťahu) alebo po predchádzajúcej dohode osobne v závislosti od požadovanej veci. Priebežne bude zabezpečené vyberanie schránky a preberanie doručených zásielok.
2. Vzhľadom k vzniknutej situácii v súvislosti s vírusom COVID-19 a aj napriek tomu, že súťaže boli nateraz odložené, riadiace orgány TFZ môžu vydávať operatívne rozhodnutia. Preto žiadame zodpovedných funkcionárov FK, klubových manažérov a rozhodcov, aby sledovali aktuálne oznamy aj na webovej stránke TFZ a oznamy doručené e-mailom. 

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-25 ŠTK berie na vedomie vyjadrenie TJ Dynamo Krpeľany. V zmysle ustanovení SP futbalu čl. 82, bod 1., písm. „b“ (nenastúpenie na stretnutie), kontumujeme MFS II. VITAR triedy 10. kolo FK Valča – TJ Dynamo Krpeľany 3:0 a priznávane 3 body FK Valča. Prípad postupujeme na riešenie DK TFZ.
ŠTK-S-26 Na základe štátom vydaných opatrení, odkladáme konanie MFS 12. a 13. kola I. QUICK triedy a MFS 12. a 13. kola II. VITAR triedy. Náhradné termíny konania stretnutí, ako aj odložených stretnutí I. QUICK triedy (Dražkovce – Mošovce, Horná Štubňa – Dražkovce) budú uverejnené podľa vývoja situácie v upravenej termínovej listine.
Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-46 Na základe štátom vydaných opatrení, odkladáme konanie mládežníckych MFS 10. kolo súťaže dorastu U19 a 12. a 13. kolo súťaže starších žiakov U15. Náhradné termíny konania stretnutí sú uverejnené v upravenej termínovej listine na webovom sídle TFZ.
ŠTK-M-47 V zmysle ustanovení SP futbalu čl. 82, bod 1., písm. „b“ (nenastúpenie na stretnutie), kontumujeme MFS starších žiakov U15, 11. kolo TJ Turčan Košťany – TJ Družstevník Belá-Dulice 3:0 a priznávane 3 body TJ Turčan Košťany. Prípad postupujeme na riešenie DK TFZ.

Ekonomická komisia (predseda Jozef Bučko):
1. Neevidujeme úhradu MZF v lehote splatnosti za mesiac september 2020 od TJ Slovan Bystrička. EK TFZ odstupuje prípad na doriešenie DK.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 13. 10. 2020 (predseda Pavol Baják):
U – 83 Krška Miroslav 1091323 Slovany, HNS – napadnutie súpera (pokus o udretie), DS: 2 SSN od 12.10.2020, DP 49-2b, uhr. 10 € v MZF,
U – 84 Šenšel  Marek 1253966 Lipovec, HNS – hrubá urážka súpera, DS: 2 SSN od 12.10.2020, DP 47-2b, uhr. 10 € v MZF,
U – 85 Jaroš Radim 1276781 T. Kľačany, HNS voči DO, DS: 2 SSN od 12.10.2020, DP 48-2b, uhr. 10 € v MZF,
U – 86 TJ Družstevník Belá – Dulice žiaci U15, DK na základe návrhu ŠTK TFZ v zmysle ustanovení SP čl. 82 bod 1 písm. b) a pre porušenie RS TFZ 2020/2021 čl. XXII bod 9 písm. c) (nenastúpenie družstva na MFS 1x ), udeľuje uhradiť poplatok 50 € + 5 € za prerokovanie, uhr. v MZF, DP 59, 64-1a,
U – 87 TJ Dynamo Krpeľany dospelí, DK na základe návrhu ŠTK TFZ v zmysle ustanovení SP čl. 82 bod 1 písm. b) a pre porušenie RS TFZ 2020/2021 čl. XXII bod 9 písm. c) (nenastúpenie družstva na MFS 1x ), udeľuje uhradiť poplatok 100 € + 10 € za prerokovanie, uhr. v MZF, DP 59, 64-1a.
U – 88 Na základe podnetu EK TFZ, DK dôrazne upozorňuje TJ Slovan Bystrička na úhradu MZF za mesiac september 2020, ktorej splatnosť bola 13.10.2020 a zároveň určuje nový termín úhrady do 19.10.2020 pod následkom udelenia DS, uhr. 10 € v MZF, DP 64–1b,
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Poplatok za oneskorené ospravedlnenie z MFS, podľa RS TFZ, čl. XXI, ods. 3: Tibor Bodoň – 10 €. R je povinný uhradiť tento poplatok do 10 dní od zverejnenia rozhodnutia v Úradnej správe na účet TFZ SK89 0900 0000 0000 6133 0628 alebo osobne na sekretariáte TFZ.
2. Chyby R v zápisoch zo stretnutí konaných 10.-11.10.2020: Gábor -0,2 (neuved. zranení hráči).
3. Záujemkyňa o rozhodovanie Nikola Ďubašáková absolvovala test pre začínajúceho R- vyhovela.
4. KR TFZ navrhuje zaradenie na nominačnú listinu R novú rozhodkyňu Nikolu Ďubašákovú, oddielová príslušnosť Turany, tel. 0908 403 081, nikoladubasakova@gmail.com, Štiavnická cesta 48, 038 52 Sučany.
5. KR TFZ sa zaoberala podnetom na komisiu rozhodcov od rozhodcov Romana Rohoňa a Dalibora Capeka.
6. KR TFZ berie na vedomie rozhodnutie VV TFZ o prerušení súťaží. 

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ