Úradná správa TFZ č. 9

Úradná správa č. 9 – ročník 2020/2021 – 27. 08. 2020
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 21.08.2020 okrem iného zaoberal:
– vyhodnotením seminára R a DZ, ktorý sa konal 24.07.2020
– správou o hospodárení TFZ za I. polrok 2020, informáciami o záväzkoch a pohľadávkach k 30.06.2020,
– správou EK TFZ o platobnej disciplíne klubov,
– informáciami o príjmoch z 2 % z daní v roku 2020 za zdaňovacie obdobie r. 2019 v celkovej sume 1007,61 € (ku dňu 21.08.2020), ktoré budú použité v súlade s platnou legislatívou na podporu a rozvoj športu,
– informáciami o novelách predpisov SFZ, najmä zmenou SP, ktorý ustanovuje postup pri určení víťaza súťaže, postupujúcich a zostupujúcich v prípade, že sa súťaž nedohrá z dôvodu výnimočnej situácie, a tiež zmenou v SP vo veci striedavých štartov mládeže.
– prípravou medzioblastného turnaja mladších žiakov, ktorý je plánovaný na 16.09.2020,
– odporúčaním smerom k organizácii zápasov v súvislosti s COVID-19, ktoré je zverejnené na webovom sídle TFZ.
Schválil:
– návrh KR TFZ na zaradenie rozhodcov Nikola Maťková a Filip Bíro na nominačnú listinu rozhodcov TFZ,
2. VV TFZ dňa 25.08.2020 hlasovaním per rollam, po predchádzajúcej diskusii a telekonferencii schválil z dôvodu zjemnenia tvrdosti Súťažného poriadku a na základe požiadavky zo strany klubov:
– možnosť striedavých štartov v kategórii U09 pre hráčov, ktorí prestúpili do MŠK Fomat Martin. Striedavý štart je možný len do predchádzajúceho materského klubu (klubu z ktorého hráč uskutočnil prestup alebo prestup s obmedzením). Striedavý štart je s platnosťou do 30.06.2021 a vykoná sa prostredníctvom písomnej dohody, ktorá je zverejnená na webovom sídle TFZ (dokumenty – základné dokumenty), a je podpísaná štatutármi oboch klubov a zákonného zástupcu hráča (3 vyhotovenia – pre TFZ a pre oba FK). V prípade, že materský klub nemá družstvo U09, môže takýto hráč uzavrieť striedavý štart s klubom v mieste svojho bydliska (aj keď nebol materským klubom).

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK, že na webovom sídle TFZ je zverejnené krátke odporúčanie pre FK smerom k organizácii zápasov v súvislosti s COVID-19. Odporúčame organizátorom MFS aby zabezpečili také podmienky pred, počas a po zápase, aby spĺňali opatrenia vydané ÚVZ SR.
2. Oznamujeme FK, že od súťažného ročníka 2020/2021 SFZ začína uhrádzať 50% z nákladov na delegovane osoby mládeže (príplatky za soboty, nedele a sviatky hradí klub). 

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-11 ŠTK prerokovala ISSF podanie – žiadosť TJ  Družstevník Háj o zmenu termínu konania MFS II. VITAR triedy, 6. kolo TJ Družba Malý Čepčín – TJ Družstevník Háj. Nakoľko žiadosť neobsahovala žiadny dôvod zmeny konania a domáci oddiel nesúhlasí s navrhovaným termínom, ŠTK trvá na odohraní uvedeného MFS podľa rozlosovania dňa 05.09.2020 o 15.30 hod.
ŠTK-S-12 Na základe vykonaného šetrenia, v zmysle ustanovení SP futbalu čl. 52, písm. „m“ (hráč, ktorý nastúpil na stretnutie a nebol pred stretnutím uvedený v zápise o stretnutí) a čl.82, písm. „f“ (neoprávnený štart hráča), kontumujeme MFS I. QUICK triedy 3. kolo TJ ŠK Drienok Mošovce – Tatran Turany 3:0 a priznávane 3 body TJ ŠK Drienok  Mošovce. Prípad postupujeme na riešenie DK a KR TFZ.
Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-16 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS družstiev starších žiakov U15, 5. kolo TJ Dynamo Príbovce – Tatran Sučany dňa 24.09.2020 (štvrtok) o 16.30 hod. (zmena dátumu a času).
ŠTK-M-17 Súhlasíme so striedavým štartom hráčov Miroslav Siekela 1387739 a Matej Facuna 1403241 pre súťažný ročník 2020/2021 v kategórii U11 za ŠK Dynamo Diviaky a MŠK Fomat Martin.
ŠTK-M-18 Na základe rozhodnutia VV TFZ účastníci súťaže U09 majú možnosť požiadať o striedavý štart hráčov za materský klub a MŠK Fomat Martin. Dohody je možné doručiť na TFZ najneskôr do 02.09.2020.
ŠTK-M-19 Upozorňujeme TJ Družstevník Dražkovce na povinnosť uvádzania realizačného tímu v súťažiach mládeže (U19 Mošovce – Dražkovce, Kláštor – Dražkovce). Prípad odstupujeme na riešenie DK TFZ.
ŠTK-M-20 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS družstiev starších žiakov U15, 3. kolo TJ Žiara Horná Štubňa – TJ Družstevník Belá-Dulice dňa 04.09.2020 (piatok) o 16.30 hod. (zmena dátumu a času).

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. TMK TFZ žiada FK, ktoré majú družstvo žiakov, resp. mladších žiakov v súťažiach TFZ o nahlásenie 2 – 3 hráčov zo svojho družstva (hráči narodení 01.01.2008 – 31.12.2008) do 31.08.2020 na e-mailovú adresu tfz@tfz.sk, za účelom vytvorenia výberu TFZ, ktorý sa zúčastní Medzioblastného turnaja mladších žiakov dňa 16.09.2020 (požiadavka zaslaná aj e-mailom dňa 24.08.2020).
2. Oznamujeme FK, že TFZ plánuje v priebehu súťažného ročníka 2020/2021 sprostredkovať seminár trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie (pre začínajúcich trénerov bez licencie). Organizácia tohto seminára je závislá od predpokladaného záujmu zo strany futbalových klubov. Z toho dôvodu žiadame záujemcov, ktorí by mali záujem o absolvovanie seminára trénerov, aby tento záujem vyjadrili prostredníctvom e-mailovej adresy na tfz@tfz.sk v termíne do 09.09.2020. Presný termín seminára by bol potom určený na základe dohody s TMK SsFZ.
3. Žiadame trénerov, ktorým končí platnosť licencie UEFA GRASSROOTS C licencie v roku 2020, aby obratom najneskôr však do 09.09.2020 nahlásili záujem o predĺženie licencie, ktoré by TFZ sprostredkoval s TMK SsFZ v Martine. Organizácia tohto školenia je taktiež závislá od predpokladaného záujmu zo strany trénerov a z toho dôvodu presný termín školenia by bol určený na základe dohody s TMK SsFZ. 

Disciplinárna komisia – zasadnutie 25. 08. 2020 (predseda Pavol Baják):
U – 24 Ďanovský Peter 1132945 Ďanová – DK prijala žiadosť menovaného o zmenu DS na podmienečnú a tejto žiadosti vyhovuje. Zároveň mení pôvodnú DS uvedenú pod U-8 na 1 SSP do 31.12.2020, DP 41-1,2, uhr. 10 € v MZF,
U – 25 Šimková Alena – vedúca družstva Tatran Turany, na podnet ŠTK TFZ za umožnenie neoprávneného štartu hráča v MFS dňa 16.08.2020 Mošovce – Turany. DS: 1 MN od 25.08.2020 do 21.09.2020, DP 53-3b, uhr. 10 € v MZF,
U – 26 Tatran Turany- na podnet ŠTK TFZ za porušenie povinnosti vyplývajúcej z RS TFZ 2020/2021 a čl. 64-1a DP, DK ukladá DS: 100 € + 10 € za prerokovanie, DP 64 – 4, uhr. v MZF,
U – 27 Štancel Michal – R, na návrh KR TFZ, za porušenie postupu pri striedaní hráčov podľa čl. VIII bod 6 RS TFZ 2020/2021 ukladá pokutu 25 € + 10 € za prerokovanie, uhr. na účet TFZ, DP 64-1a,
U – 28 Frno Jaroslav 1228182 Sklené – vylúčený za udretie súpera v neprerušenej hre. DS: 2 SSN od 17.08.2020, DP 49-2b, uhr. 10 € v MZF,
U – 29 Dubovec Matúš 1273491 Turany – na podnet ŠTK TFZ za neoprávnený štart v MFS Mošovce – Turany, DS: 1 MN od 25.08.2020 do 21.09.2020, DP 53-2b, uhr. 10 € v MZF,
U – 30 Tkáč Peter – tréner Tatran Turany, na podnet ŠTK TFZ za umožnenie neoprávneného štartu hráča v MFS dňa 16.08.2020 Mošovce – Turany, DS: 1 MN od 25.08.2020 do 21.09.2020, DP 53-3b, uhr. 10 € v MZF,
U – 31 Noga Michal 1305335 Turany – na základe výsledkov šetrenia ŠTK TFZ, DK upúšťa od potrestania menovaného a uloženia DS, DP 38-1, uhr. 10 € v MZF,
U – 32 Kollár Jozef 1131743 Trebostovo – DK berie na vedomie písomné stanovisko menovaného k U-20,
U – 33 Kollár Jozef 1131743 Trebostovo – za HNS počas a po stretnutí zápasu Slovany – Trebostovo, DK ukladá menovanému DS: 3 SSN od 18.08.2020 a zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie uvedené pod U-20, DP 48-2b, uhr. 10 € v MZF,
U – 34 Dynamo Krpeľany – na základe podnetu KR TFZ, pre porušenie čl. XVIII bod 12c,d, RS TFZ 2020/2021, DK ukladá pokutu 30 € + 10 € za prerokovanie, DP 64-1b, 64-4,
U – 35 Družstevník Dražkovce – na základe podnetu ŠTK TFZ za opakované nerešpektovanie RS TFZ 2020/2021 čl. XVIII bod 2, DK ukladá pokarhanie a dôrazne upozorňuje FK na možné dôsledky, ak sa bude tento nedostatok opakovať, DP 64-1a, uhr. 5 € v MZF,
U – 36 Franek Martin R – na základe podnetu KR TFZ, pre nepredloženie lekárskeho potvrdenia ani v náhradnom termíne, DK podľa čl. 11 DP ukladá pokarhanie, uhr. 10 € na účet TFZ,
U – 37 Ursacher Marko R – na základe podnetu KR TFZ, pre nepredloženie lekárskeho potvrdenia ani v náhradnom termíne, DK podľa čl. 11 DP ukladá pokarhanie, uhr. 10 € na účet TFZ.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Upozorňujeme R, že na lavičke náhradníkov sa môžu nachádzať len osoby uvedené v zápise o stretnutí, tzn. náhradníci a členovia realizačného tímu vedení na zadnej strane zápisu o stretnutí, a nie osoby, ktoré R dodatočne uvedie v zázname rozhodcu.
2. KR odstupuje na riešenie DK rozhodcov, ktorí nepredložili lekárske potvrdenie ani v náhradnom termíne: Martin Franek, Marko Ursacher (návrh na pokarhanie). Zároveň určujeme nový termín na predloženie lekárskeho potvrdenie do 08.09.2020.
3. KR sa zaoberala sťažnosťou ŠK Sklené zo stretnutia konaného dňa 15.08.2020 Krpeľany – Sklené. Sťažnosť neprerokovaná, nakoľko videozáznam zo stretnutia bol na TFZ doručený nekompletný. Dodanie nekompletného videozáznamu odstupujeme na riešenie DK TFZ.
4. Predvolaní R Ursacher, AR1 – Štancel zo stretnutia konaného dňa 16.08.2020 Mošovce – Turany (neoprávnený štart hráča): R Ursacher – vyriešený pohovorom, AR1 Štancel – odstúpený na riešenie DK TFZ.
5. Záujemca o rozhodovanie Filip Bíro, absolvoval test pre začínajúcich rozhodcov – vyhovel.
6. KR navrhuje zaradiť na nominačnú listinu rozhodcov TFZ rozhodcu Bíro Filip, tel. 0949 713 437, fibiro957@gmail.com, Kernová 15, 036 01 Martin.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ