Úradná správa TFZ č. 8

Úradná správa č. 8 – ročník 2020/2021 – 20. 08. 2020
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutoční dňa 21.08.2020 (piatok) o 16.00 hod. 

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-08 Na základe dohody súperov, súhlasíme s výmenou poradia MFS II. VITAR triedy, 8. kolo  TJ Družba Malý Čepčín – TJ Družstevník Ďanová dňa 20.09.2020 o 15.00 hod. a 17. kolo TJ Družstevník Ďanová – TJ Družba Malý Čepčín dňa 02.05.2021 o 16.30 hod.
ŠTK-S-09 Na základe ISSF podania, predvolávame na zasadnutie ŠTK dňa 25.08.2020 z MFS Mošovce – Turany o 15.30 hod.: Marko Ursacher HR, Michal Štancel AR1, Andrej Vallo AR2, o 15.45 hod. z Tatran Turany: Alena Šimková VD, Michal Noga 1305335 K a Samuel Hríb 1315213 s dokladom totožnosti, z TJ ŠK Drienok Mošovce: Peter Daubner VD, Peter Lúdik 1155741 K.
ŠTK-S-10 Na základe ISSF podania z dôvodu konania spoločenského podujatia „Oberstuben Run“ v areáli ihriska, nariaďujeme odohrať MFS I. QUICK triedy 7. kolo Horná Štubňa – Slovenské Pravno dňa 13.09.2020 (nedeľa) o 15.30 h.
Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-13 Na základe povinnosti usporiadateľov zabezpečiť na každom MSF kvalifikovanú lekársku službu a ustanovení čl. XII., bod 6., Rozpisu súťaží TFZ, postupujeme na disciplinárne riešenie za nesplnenie uvedenej povinnosti TJ Dynamo Príbovce (MFS U15 Príbovce – Žabokreky).
ŠTK-M-14 Schvaľujeme Dohodu o vytvorení spoločného družstva U19 medzi TJ ŠK Drienok Mošovce a FK Valča v súťaži dorastu U19 – Romantics.sk v súťažnom ročníku 2020/2021. Spoločné družstvo bude vystupovať pod názvom TJ ŠK Drienok Mošovce.
ŠTK-M-15 Súhlasíme so striedavým štartom hráča Maximilián Móric 1365183 pre súťažný ročník 2020/2021 za TJ Družstevník Ďanová a MŠK Fomat Martin.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 18. 08. 2020 (predseda Pavol Baják):
U – 14 Bodoň Tibor 1321266 Kláštor – DK na základe správy DZ upúšťa od udelenia DS /neoprávnene udelená 2 ŽK/ podľa čl. 38  DP a zároveň ruší DS uvedenú pod U-9,
U – 15 Zaborský Stanislav 1141361 Mošovce, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN  od 17.08.2020, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 16 Bulík Jaroslav 1143662 Sklené, vylúčený za HNS zmarenie čistej gólovej príležitosti rukou v pokutovom území, DS: 1 SSN od 17.08.2020, DP 46-2, uhr. 10 €  v MZF,
U – 17 OFK Sl. Pravno – za inzultáciu rozhodcu divákom DK ukladá odohratie 1 MFS  na domácej HP bez prítomnosti divákov, podľa čl. 26 DP, čl. 57-1a, c, f  a čl. 57-2, čl. 57-3b, ďalej podľa čl. 58-2e, 58-3 DP ukladá pokutu 100 € + 10 € za prerokovanie, DP 64-1a, uhr. v MZF,
U – 18 Menich Ivan – priaznivec OFK Sl. Pravno, na základe Zápisu o stretnutí a Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí – DK ukladá menovanému disciplinárnu sankciu 12 MN zákaz účasti na MFS za telesné napadnutie DO po skončení stretnutia od 18.08.2020 do 17.08.2021. Zákaz účasti platí na všetky MFS OFK Sl. Pravno, DP 50-8,
U – 19 Frno Jaroslav 1228182 Sklené – na základe podania FK Sklené, DK predbežným ochranným opatrením pozastavuje menovanému výkon športu od 17.08.2020 do vyriešenia, DP 43-2a,
U – 20 Kollár Jozef 1131743 Trebostovo, na základe Oznámenia o nedostatkoch a vlastných zistení začína DK disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS voči R počas a po stretnutí Slovany – Trebostovo do 24.08.2020. Predbežným ochranným opatrením menovanému dňom 18.08.2020 pozastavuje výkon športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach FK Trebostovo do vyriešenia previnenia podľa čl. 48-1c, čl. 71/1,2,3c,d čl. 6,7 čl. 43/1,2a a 4 DP,
U – 21 Paľovčík Jozef rozhodca – DK na základe porušenia povinnosti delegovanej osoby a rozpisu súťaže TFZ 2020/2021 ukladá menovanému podľa čl. 11 DP pokarhanie, DP 64-1a, uhr. 10 € na účet TFZ.
U – 22 Na základe podnetu ŠTK TFZ TJ Dynamo Príbovce, za nesplnenie povinnosti podľa čl. XII bod 6 RS TFZ 2020/2021, DK udeľuje pokutu 20 € + 5 € za prerokovanie. DP 12 a 64-1a, uhr. v MZF,
U – 23 TJ Družstevník Slovany – pre porušenie čl. XVIII bod 12d, RS TFZ 2020/2021, DK ukladá pokutu 30 € + 10 € za prerokovanie.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Záujemkyňa o rozhodovanie Nikola Maťkova absolvovala test pre začínajúceho R.
2. KR navrhuje zaradenie na nominačnú listinu R novú rozhodkyňu Nikolu Maťkovú, oddielová príslušnosť Turany, tel. 0904 913 255, nikolka.matkova@gmail.com, Družstevná 9, 038 53 Turany.
3. Rozhodcovia, ktorí ešte nepredložili lekárske potvrdenie: Maretta, Franek, Ursacher, Višňovec, Kosturský ml.. KR žiada uvedených R, aby predložili lekárske potvrdenie v náhradnom termíne do 25.08.2020 do 15.00 hod.
4. Na základe doručeného podnetu prostredníctvom ISSF, KR žiada o zaslanie videozáznamu zo stretnutia II. VITAR triedy Krpeľany – Sklené (konaný 15.08.2020) v termíne do 24.08.2020 do 12.00 hod. na sekretariát TFZ.
5. KR predvoláva na zasadnutie KR dňa 25.08.2020 o 16.00 hod. R – Ursacher, AR1 – Štancel zo stretnutia I. QUICK triedy Mošovce – Turany (konaný 16.08.2020)
6. Chyby R v zápisoch o stretnutí konaných 15.-16.08.2020: Vajdel -0,6 (chýba HU, konfrontácia hráčov, uved. najlepší hráči).
7. Upozorňujeme R a DZ TFZ, že predseda KR Ing. Peter Šmid je v dňoch 25.08.-04.09.2020 mimo územia SR. V prípade požiadaviek resp. ospravedlnení kontaktujte tajomníka KR p. Tibora Vojteka, tel.č.: 0907 666 633.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ