Úradná správa TFZ č. 2

Úradná správa č. 2 – ročník 2020/2021 – 09. 07. 2020
Konferencia TFZ:
Dňa 02.07.2020 sa uskutočnila konferencia TFZ, ktorá:
Zobrala na vedomie: vyhlásenie, že konferencia bola zvolaná a koná sa v zmysle Stanov TFZ, správu mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti konferencie, ktorej sa zúčastnilo 71,87 % delegátov s právom hlasovať, vystúpenie prezidenta TFZ, správu o kontrole plnenia uznesení z poslednej konferencie z 04.07.2019, správu o činnosti Výkonného výboru TFZ od poslednej konferencie, správu revíznej komisie, informácie k rozpisu súťaží TFZ na súťažný ročník 2020/2021.
Schválila: program konferencie a verejné hlasovanie k jednotlivým bodom programu, pracovné predsedníctvo, mandátovú a návrhovú komisiu, správu o hospodárení TFZ za rok 2019, návrh rozpočtu TFZ na rok 2020.
Zvolila: podpredsedu Športovo-technickej komisie pre operatívnu činnosť TFZ p. Jána Rusnáka, predsedu Odvolacej komisie TFZ p. Ing. Borisa Burgera.
Konferencie sa nezúčastnili FK: Belá-Dulice, Ďanová, Diviaky, Fomat Martin, Háj, Krpeľany, Slovenské Pravno, Turčianska Štiavnička, Turčianske Teplice.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Upozorňujeme všetkých členov SFZ (kluby, hráči, rozhodcovia, delegáti zväzu, tréneri atď.), že v systéme ISSF je zavedené obmedzenie používania ISSF pre používateľov, ktorí nemajú uhradený členský poplatok. Členské vygenerované v súťažnom ročníku 2019/2020 je platné do 17.07.2020. Po tomto termíne, bude možné generovať členské poplatky SFZ pre súťažný ročník 2020/2021.
2. Upozorňuje FK, že v prípade žiadosti o základnú registráciu hráča sa e-RP po schválení takejto žiadosti automaticky vygeneruje a zvlášť o jeho vydanie už netreba žiadať. O nový e-RP sa žiada len v prípade po uplynutí jeho platnosti.
3. Upozorňujeme FK, že prestupy bez obmedzenia je možné podávať do 15.07.2020. Aby bola žiadosť o prestup bez obmedzenia (prestup klasický) spracovaná, musia sa všetky zainteresované strany (nový klub a hráč) vyjadriť k tejto žiadosti do 15.07.2020 do 23.59 hod. Po tomto termíne bude možné podávať žiadosti len o prestup s obmedzením (hosťovanie), resp. transfery zo zahraničia a to v termíne do 30.09.2020.
4. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún 2020 je do 13.07.2020. 

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
1. Žiadame FK, aby si skontrolovali vyžrebovania súťaží v ISSF resp. na futbalnete, či majú správne uvedený požadovaný deň a hrací čas a v prípade nezrovnalostí s podanou prihláškou, kontaktovali emailom sekretára TFZ (tfz@tfz.sk) do 14.07.2020 (deň uzávierky RS). K dnešnému dňu sú vyžrebované a upravené všetky súťaže vo všetkých vekových kategóriách.
2. Začiatky súťaží dospelých:
I. trieda – nedeľa 02. augusta 2020 (1. kolo),
II. trieda – nedeľa 02. augusta 2020 (1. kolo)
3. ŠTK TFZ schválila všetky výsledky Pohára TFZ tak ako boli dosiahnuté na HP. Víťazom Pohára TFZ sa stalo mužstvo TJ Družstevník Dubové.
4. Dňa 01.07.2020 bola vykonaná osobná prehliadka HP Pltníky a dňa 08.07.2020 bola potvrdená Športovo-technickou komisiou pasportizácia HP, na ktorej je možné odohrať aj MFS TFZ.
Úsek súťaží mládeže:
1. Začiatky súťaží mládeže:
Dorast U19 – Romantics.sk – sobota 15. augusta 2020 (1. kolo),
Starší žiaci U15 – nedeľa 16. augusta 2020 (3. kolo),
Mladší žiaci U13 – streda 02. septembra 2020 (1. kolo),
Staršia prípravka U11 – sobota 29. augusta 2020 (1. kolo),
Mladšia prípravka U09 – streda 02. septembra 2020 (1. kolo).

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR TFZ oznamuje, že letný seminár R TFZ sa uskutoční v piatok 24.07.2020 o 16.00 hod. v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Účastnícky poplatok 5 € je možné uhradiť na sekretariáte TFZ alebo na účet TFZ: IBAN SK89 0900 0000 0000 6133 0628, VS: 2020, správa pre prijímateľa: MENO, PRIEZVISKO v termíne najneskôr do 20.07.2020. V prípade neúčasti na tomto seminári bude preskúšanie v inom termíne za poplatok 15 €. Účasť na seminári je podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu R pre ročník 2020/2021.
2. Noví záujemcovia o rozhodovanie sa môžu prihlásiť u predsedu KR TFZ p. Ing. Petra Šmida na tel.č. 0908 969 470.
3. Od 18.07.2020 bude možné generovať členské poplatky SFZ. R a DZ majú možnosť si vygenerovať členské poplatky SFZ samostatne alebo prostredníctvom TFZ. Prostredníctvom TFZ je možná úhrada len pre R A DZ, ktorý uhradí členský poplatok na novú sezónu 2020/2021 na účet TFZ alebo na sekretariáte do začiatku seminára, ktorý sa koná 24.07.2020.  Po tomto termíne si R a DZ uhrádza členský poplatok výhradne len cez svoje konto v ISSF.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ