Úradná správa TFZ č. 42

Úradná správa č. 42 – ročník 2019/2020 – 18. 06. 2020
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Riadna konferencie TFZ, sa uskutoční 02. júla 2020 o 16.00 hod.v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Po skončení konferencie TFZ sa uskutoční aktív ŠTK TFZ. Predbežný program konferencie TFZ je zverejnený na webovom sídle TFZ. Prípadné návrhy na doplnenie bodov do programu konferencie s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi môžu členovia TFZ doručiť písomne najneskôr do 22.06.2020.
2. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2020/2021, FK na TFZ v písomnej forme nezasielajú, aktivujú si ich cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne od 11.06.2020 do 24.06.2020 do 23.59 hod. V tomto termíne je potrebné zaevidovať prihlášky aj pre mládežnícke družstvá. Do 02.07.2020 (do začiatku konferencie TFZ) budú prihlášky pre mládežnícke družstvá ako podmienečné, a v prípade odhlásenia družstva do tohto termínu bude FK oslobodený od sankcií. Pred zaevidovaním prihlášky do súťaže je potrebné si vytvoriť družstvá pre každú vekovú kategóriu samostatne. Štartové čísla budú FK pridelené pre nový súťažný ročník také, ako boli vyžrebované pre súťažný ročník 2019/2020. Štartovné čísla je možné zmeniť len po vzájomnej dohode a odsúhlasení FK podaním na ŠTK v ISSF. Žiadame FK, aby si prihlášku v rámci možností nenechávali na poslednú chvíľu.3. V nasledujúcom období, bude v zmysle RaPP čl. 19, možné podávať žiadosť o prestup amatéra:
a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia).
4. Na najbližšie zasadnutie výkonného výboru SFZ (8. júl 2020) bude predložený nasledovný návrh na zmenu Registračného a prestupového poriadku SFZ. Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste Vaše prípadné návrhy na zmenu a doplnenie uvedeného návrhu doručili prostredníctvom mailu (rapp@futbalsfz.sk) aj s odôvodnením najneskôr do 23. júna 2020 (utorok) do 23:59. Návrh na zmenu RaPP-u je k dispozícii na nasledovnom linku:
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2020/06/2bfb3eee-3a21-45ac-ae40-68f30e8635c2.pdf

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
1. ŠTK schválila pre 2. kolo Pohára TFZ nasledovné zmeny hracieho dňa resp. času:
Košťany – Turčianske Kľačany (21.06.2020 o 15.00 h.)
Horná Štubňa – Valča (21.06.2020 o 15.00 h.)
Háj – Slovenské Pravno (21.06.2020 o 15.00 h.)
Mošovce – Sklené (21.06.2020 o 15.00 h.)
Ostatné stretnutia (pavúk je zverejnený aj na webe TFZ) sa odohrajú v nedeľu so začiatkom o 17.00 hod.
2. Predpokladané začiatky súťaží dospelých:
I. trieda – nedeľa 02. augusta 2020
II. trieda – nedeľa 16. augusta 2020
Úsek súťaží mládeže:
1. Turnaje organizované, resp. spoluorganizované a financované TFZ v mesiaci jún 2020: 27.06.2020 – Sučany – Memoriál Silvestra Huja (prípravka): možnosť prihlásiť družstvá (počet účastníkov je limitovaný), 28.06.2020 – Diviaky – Memoriál Ľudovíta Hojného (žiaci): možnosť prihlásiť družstvá (počet účastníkov je limitovaný). Propozície na turnaj Memoriál Ľudovíta Hojného boli zaslané na FK dňa 16.06.2020. Týmto vyzývame FK, ak majú záujem zúčastniť sa uvedených turnajov, aby sa záväzne prihlásili prostredníctvom ISSF – Podanie na komisiu ŠTK TFZ alebo na tfz@tfz.sk v termíne do 23.06.2020.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 16. 06. 2020 (predseda Pavol Baják):
U – 102 Lukačka Juraj 1249800 Sklené – vylúčený za kopnutie súpera v prerušenej hre, DS: 2 SSN od 15.06.2020 – DS vykoná v stretnutiach o pohár TFZ, DP 49-2b, uhr.10 € v MZF.
U – 103 Švábik Ivan 1222554 Ďanová – vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 15.6.2020 – DS vykoná v najbližšom stretnutí o pohár TFZ, DP 37-3, uhr.10 € v MZF.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Upozorňujeme R a DZ, ako aj funkcionárov FK, že na webovom sídle TFZ sú zverejnené zmeny Pravidiel futbalu, ktoré sú platné pre súťaže TFZ od 15.07.2020 (pre Pohár TFZ platia doteraz platné PF).

Obsadenie R – 2. kolo Pohár TFZ – 21.06.2020 (nedeľa) o 17.00 hod.
Trebostovo – Dražkovce  (Kosturský, Majerčík, Bajcár)
Košťany – Turčianske Kľačany (o 15.00 h. Dubovec, Paľovčík)
Dubové – Ďanová  (Wehle, Capek)
Horná Štubňa – Valča (o 15.00 h. Scherer, Tilesch)
Belá-Dulice „B“ – Príbovce (HP Necpaly, Bánovský, Vajdel)
Turany – Lipovec  (Burger, Kytas)
Háj – Slovenské Pravno (o 15.00 h. Náther, Čavolský)
Mošovce – Sklené (o 15.00 h. Štancel, Franek)

R zašle riadne vyplnený Zápis o stretnutí na sekretariát obratom po skončení stretnutia, najneskôr do 24 hodín od skončenia stretnutia (sken, fotografia) na tfz@tfz.sk. Originál zápisu R uchováva po dobu 30 dní pre prípad vyžiadania riadiacim orgánom.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ