Úradná správa TFZ č. 41

Úradná správa č. 41 – ročník 2019/2020 – 11. 06. 2020
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ po dohode s riadiacim orgánom súťaží a DK TFZ v súvislosti s mimoriadnu situáciu v období zrušenej jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020 a poukazom na princípy uvedené v Stanovách TFZ, najmä princíp primeranosti a princíp efektívnosti a hospodárnosti schvaľuje nasledovné:
1. Ruší účinky všetkých doposiaľ nevykonaných disciplinárnych sankcií pozastavenia výkonu športu a pozastavenia výkonu funkcie uložených v súťažnom ročníku 2019/2020 v súťažiach TFZ podľa čl. 37/3,5,6 (kartové napomenutia napr. po 5 ŽK, sankcie po 2 ŽK ).
2. Ruší účinky všetkých disciplinárnych sankcií pozastavenia výkonu športu uložené v súťažnom ročníku 2019/2020, ktoré doposiaľ neboli vykonané, a ich zostatky neprevyšujú 2 SSN.
3. Uznesenie bolo schválené dňa 08.06.2020 a nadobúda účinnosť dňom 11.06.2020.
2. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 08.06.2020 okrem iného zaoberal:
– prípravou a zabezpečením Pohára TFZ,
– návrhom KR TFZ na postup rozhodcu do súťaží SsFZ,
– zhodnotením situácie okolo mládežníckeho futbalu v súvislosti s koronavírusom. Na základe aktuálnej situácie, TFZ neplánuje v mesiaci jún organizovanie prípravných viackolových stretnutí v mládežníckych kategóriách.
– zámerom organizácie turnajov v mesiaci jún pre vekovú kategóriu prípravky U11 a starších žiakov U15.
– prípravou rozpisu súťaží riadených TFZ pre súťažný ročník 2020/2021,
– prípravou konferencie TFZ, ktorá sa uskutoční 02. júla 2020 (štvrtok) o 16.00 hod. v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine,
– informáciami k 2% z podielu zaplatených daní z príjmov pre TFZ,
Schválil:
– návrh kandidáta KR TFZ na postup a zaradenie na nominačnú listinu R SsFZ rozhodcu Jakuba Bajcára
– úpravu položky „odmena rozhodcov“ v súlade so Zákonníkom práce vo výške minimálnej mzdy v roku 2020 (zvýšenie pri niektorých delegovaných osobách je maximálne do výšky 1 €). –  zrušenie poplatkov za nesplnenie podmienky o počte rozhodcov vyplývajúcej z RS TFZ 2019/2020, vzhľadom na situáciu spôsobenú koronavírusom a zrušením súťaží,
organizáciu turnajov v mesiaci jún pre vekovú kategóriu prípravky U11 a starších žiakov U15.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Riadna konferencie TFZ, sa uskutoční 02. júla 2020 o 16.00 hod.v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Po skončení konferencie TFZ sa uskutoční aktív ŠTK TFZ. Predbežný program konferencie TFZ je zverejnený na webovom sídle TFZ. Prípadné návrhy na doplnenie bodov do programu konferencie s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi môžu členovia TFZ doručiť písomne najneskôr do 22.06.2020.
2. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2020/2021, FK na TFZ v písomnej forme nezasielajú, aktivujú si ich cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne od 11.06.2020 do 24.06.2020 do 23.59 hod. V tomto termíne je potrebné zaevidovať prihlášky aj pre mládežnícke družstvá. Do 02.07.2020 (do začiatku konferencie TFZ) budú prihlášky pre mládežnícke družstvá ako podmienečné, a v prípade odhlásenia družstva do tohto termínu bude FK oslobodený od sankcií. Pred zaevidovaním prihlášky do súťaže je potrebné si vytvoriť družstvá pre každú vekovú kategóriu samostatne. Štartové čísla budú FK pridelené pre nový súťažný ročník také, ako boli vyžrebované pre súťažný ročník 2019/2020. Štartovné čísla je možné zmeniť len po vzájomnej dohode a odsúhlasení FK podaním na ŠTK v ISSF. Žiadame FK, aby si prihlášku v rámci možností nenechávali na poslednú chvíľu.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
1. Dňa 10.06.2020 boli futbalovým klubom prihláseným do Pohára TFZ a rozhodcom zaslaný aktualizovaný manuál spolu s propozíciami k turnaju (opakovane zaslané).
2. ŠTK schválila pre 1. kolo Pohára TFZ nasledovné zmeny hracieho dňa resp. času:
FK Trebostovo – TJ Dynamo Príbovce (13.06.2020 o 17.00 h.)
TJ Turčianske Kľačany – Tatran Turany (14.06.2020 o 14.00 h.)
TJ Družstevník Dubové – TJ Družstevník Háj (14.06.2020 o 15.00 h.)
ŠK Sklené – TJ Žiara Horná Štubňa (13.06.2020 o 17.00 h.)
Ostatné stretnutia (pavúk je zverejnený aj na webe TFZ) sa odohrajú v nedeľu so začiatkom o 17.00 hod.
3. V zmysle propozícii, každý zúčastnený klub bol povinný predložiť súpisku hráčov, ktorí za daný klub nastúpia v termíne do 10.06.2020. Na súpiske predloženej pred začiatkom Pohára TFZ mohli byť uvedení aj hráči iného FK, s cieľom zefektívniť tréningový proces a za účelom možného prestupu hráča, pod podmienkou súhlasu materského klubu uvedený na dohode. Na základe takto predložených dohôd sú oprávnení nastúpiť za príslušné FK nasledovní hráči:
Michal Rúrik 1237168 (Vrútky) za TJ Turčan Košťany
Tomáš Nosák 1180002 (Liptovská Lužná) za TJ Turčan Košťany
Lukáš Zelienka 1176225 (Sučany) za TJ Turčan Košťany
Filip Moďoroši 1280962 (Fomat Martin) za TJ Žiara Horná Štubňa
Tomáš Švadlenka 1229011 (Dražkovce) TJ Žiara Horná Štubňa
Andrej Velits 1286445 (Fomat Martin) za TJ Dynamo Príbovce
Dominik Lamoš 1280792 (Kláštor) za TJ Dynamo Príbovce
Marek Pavlík 1283822 (Kláštor) za TJ Dynamo Príbovce
Ivan Štrbák 1248859 (T. Teplice) za TJ Dynamo Príbovce
Marián Kríž 1116263 (Turček) za ŠK Sklené
Filip Ďanovský 1233339 (Turček) za ŠK Sklené
Marek Gavorník 1251229 (Turček) za ŠK Sklené
Juraja Lukačka 1249800 (TJ Opatovné) za ŠK Sklené
Michal Knapčok 1315282 (M. Čepčín) za ŠK Sklené
Filip Štrba 1215507(Turček) za TJ Družstevník Dubové
Eduard Kovalčik  1282167 (Nováky) za TJ Družstevník Dubové
Michal Rakyta 1284517 (Diviaky) za TJ Družstevník Dubové
Marek Hulla 1331174 (Diviaky) za TJ Družstevník Dubové
Lukáš Dudášik (Košťany) za TJ Družstevník Belá-Dulice
Lukáš Kračmer 1233361 (Žabokreky) za TJ Družstevník Belá-Dulice
Milan Šavol 1329963 (Rovinka) za ŠK Drienok Mošovce
Marek Mikeš 1190538 (Slovenské Pravno) za ŠK Drienok Mošovce
Andrej Jašek 1276768 (Sučany) za Tatran Turany
Stanislav Líška 1278404 (Hlohovec) za Tatran Turany
Michal Kosinka 1168426 (Žaškov) za FK Valča
Pavol Barát 1210914 (Pitelová) za TJ Družstevník Háj
Matej Greschner 1208399 (T. Teplice) za TJ Družstevník Háj
Michal Pánči 1284035 (Sučany) za TJ Turčianske Kľačany
Rastislav Lacko 1250020 (Vrútky) za TJ Turčianske Kľačany
Dominik Machej 1347714 (Vrútky) za TJ Turčianske Kľačany
Adrián Pentek 1331939 (Fomat Martin) za TJ Turčianske Kľačany
Viktor Rác 1218526 (Oravská Poruba) za TJ IDOP Lipovec
Daniel Kúdelka 1088758 (Vrútky) za TJ IDOP Lipovec
František Ílles 1215626 (Košťany) za FK Trebostovo
Jakub Marguš 1281030 (Košťany) za FK Trebostovo
Úsek súťaží mládeže:
1. Turnaj organizovaný, resp. spoluorganizovaný a financovaný TFZ v mesiaci jún 2020: 27.06.2020 – Sučany – Memoriál Silvestra Huja (prípravka): možnosť prihlásiť družstvá (počet účastníkov je limitovaný). Týmto vyzývame FK, ak majú záujem zúčastniť sa uvedeného turnaja, aby sa záväzne prihlásili prostredníctvom ISSF – Podanie na komisiu ŠTK TFZ v termíne do 22.06.2020.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 11. 06. 2020 (predseda Pavol Baják):
U – 101 DK na základe rozhodnutia VV TFZ s poukázaním na predpisy TFZ z dôvodu nepredvídanej udalosti (COVID-19) rozhodla vzhľadom na ukončenie všetkých futbalových súťaží TFZ, že disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu športu uložené v súťažnom ročníku 2019/2020, ktoré doposiaľ neboli vykonané sa rušia. Toto rozhodnutie sa vzťahuje na hráčov:
Kraľovanec Jakub 1277575, Chovanec Ján 1066241, Hanzel Marek 121104, Bodoň Tibor 1321266, Boďa Jaroslav 1240922, Malík Martin 1234919, Heiko Pedan 1228244.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
Obsadenie R – 1. kolo Pohár TFZ – 14.06.2020 (nedeľa) o 17.00 hod.
TJ Družstevník Dražkovce – TJ Družstevník Belá-Dulice „B“ (Dubovec, Vallo)
FK Trebostovo – TJ Dynamo Príbovce (13.06.2020 o 17.00 h., Burger, Čordáš)
TJ Turčianske Kľačany – Tatran Turany (14.06.2020 o 14.00 h. Bajcár, Šperka)
TJ IDOP Lipovec – TJ Turčan Košťany (Ursacher, Maretta)
OFK Slovenské Pravno – TJ Družstevník Ďanová (Čavolský, Paľovčík)
TJ Družstevník Dubové – TJ Družstevník Háj (14.06.2020 o 15.00 h. Rohoň, Štancel)
ŠK Sklené – TJ Žiara Horná Štubňa (13.06.2020 o 17.00 h. Náther, Franek)
FK Valča – TJ ŠK Drienok Mošovce (Wehle, Bukový)

R zašle riadne vyplnený Zápis o stretnutí na sekretariát obratom po skončení stretnutia, najneskôr do 24 hodín od skončenia stretnutia (sken, fotografia) na tfz@tfz.sk. Originál zápisu R uchováva po dobu 30 dní pre prípad vyžiadania riadiacim orgánom.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ