Úradná správa TFZ č. 43

Úradná správa č. 43 – ročník 2019/2020 – 25. 06. 2020
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 25.06.2020 okrem iného zaoberal:
– informáciami k prebiehajúcemu Poháru TFZ,
– prípravou a zabezpečením mládežníckych turnajov, ktoré sa uskutočnia 27.06.-28.06.2020 v Sučanoch a v Dražkovciach,
– prípravou a zabezpečením konferencie TFZ, ktorá sa uskutoční 02.07.2020 o 16.00 hod. v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine,
– prípravou letného seminára R, ktorý sa uskutoční 24.07.2020 v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine,
– kandidátmi na doplňujúce voľby člena Výkonného výboru TFZ podpredsedu športovo-technickej komisie pre operatívnu činnosť TFZ a predsedu Odvolacej komisie TFZ,
– prípravou Rozpisu futbalových súťaží TFZ pre ročník 2020/2021
– informáciami ku kurzu prvej pomoci, ktorý sa uskutoční 08.07.2020 o 14.00 hod. v priestoroch SČK Martin, ktorý TFZ sprostredkoval pre prihlásených záujemcov v spolupráci so Slovenským Červeným krážom
Schválil:
– Rozpis futbalových súťaží TFZ pre ročník 2020/2021
– návrh programu konferencie TFZ bez ďalšieho doplnenia
– návrh kandidátov na zaradenie na nominačnú listinu DZ SsFZ

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Dňa 25.06.2020 bola štatutárom klubov zaslaná pozvánka na konferenciu TFZ, ktorá sa uskutoční dňa 02.07.2020 (štvrtok) o 16.00 hod. v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Materiály na rokovanie konferencie spolu s programom budú zverejnené dňa 26.06.2020 na webovom sídle TFZ v časti Štruktúra zväzu – Konferencia TFZ – Materiály na rokovanie po zadaní hesla, ktoré bolo uvedené na pozvánke, kde sa môžete s nimi oboznámiť, pripadne si ich pre vlastnú potrebu vytlačiť.
2. V nasledujúcom období, bude v zmysle RaPP čl. 19, možné podávať žiadosť o prestup amatéra:
a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia).
3. Dňa 25.06.2020 bol futbalovým klubom zaslaný adresár členov TFZ, ktorý býva súčasťou Rozpisu súťaží TFZ. Žiadame funkcionárov klubov, u ktorých sa zmenili údaje uvádzané v RS TFZ, alebo nastali zmeny na poste štatutára, aby obratom informovali sekretára TFZ, najneskôr však do 02.07.2020. Funkcionári, ktorí neobdržali e-mail spolu s adresárom nech obratom kontaktujú sekretára TFZ.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
1. ŠTK schválila pre 3. kolo Pohára TFZ nasledovné zmeny hracieho dňa resp. času:
Valča – Dubové (27.06. o 16.00 h.)
Horná Štubňa – Ďanová (28.06. o 15.00 h.)
Ostatné stretnutia (pavúk je zverejnený aj na webe TFZ) sa odohrajú v nedeľu so začiatkom o 17.00 hod.
2. ŠTK schvaľuje vzájomnú dohodu dohrávky 2. kola Pohára TFZ Turany – Lipovec sa uskutoční 27.06.2020 (sobota) o 17.00 hod.
Úsek súťaží mládeže:
1. Turnaje spoluorganizované, resp. financované TFZ v mesiaci jún 2020: 27.06.2020 – Sučany – Memoriál Silvestra Huja (prípravka):, 28.06.2020 – Dražkovce (zmena miesta !!) – Memoriál Ľudovíta Hojného (žiaci):

Disciplinárna komisia – zasadnutie 25. 06. 2020 (predseda Pavol Baják):
U – 104 Jelenčík Marek 1276791 Dubové, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 22. 06. 2020, DS vykoná  v najbližšom stretnutí o Pohár  TFZ, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Upozorňujeme R a DZ, ako aj funkcionárov FK, že na webovom sídle TFZ sú zverejnené zmeny Pravidiel futbalu, ktoré sú platné pre súťaže TFZ od 15.07.2020 (pre Pohár TFZ platia doteraz platné PF).
2. KR TFZ oznamuje, že letný seminár R TFZ sa uskutoční v piatok 24.07.2020 o 16.00 hod. v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Účastnícky poplatok 5 € je možné uhradiť na sekretariáte TFZ alebo na účet TFZ: IBAN SK89 0900 0000 0000 6133 0628, VS: 2020, správa pre prijímateľa: MENO, PRIEZVISKO v termíne najneskôr do 20.07.2020. V prípade neúčasti na tomto seminári bude preskúšanie v inom termíne za poplatok 15 €. Účasť na seminári je podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu R pre ročník 2020/2021.
3. Noví záujemcovia o rozhodovanie sa môžu prihlásiť u predsedu KR TFZ p. Ing. Petra Šmida na tel.č. 0908 969 470.

Obsadenie R – 3. kolo Pohár TFZ – 28.06.2020 (nedeľa) o 17.00 hod.
Košťany – Trebostovo  (Bajcár, Majerčík, Capek)
Valča – Dubové (27.06. o 16.00 hod. Kosturský, Scherer, Tilesch)
Dražkovce – T. Kľačany  (Ursacher, Burger)
Horná Štubňa – Ďanová (o 15.00 hod. Štancel, Bukový)
Slovenské Pravno – Mošovce  (Dubovec, Višňovec)
Sklené – Háj  (Piški, Náther)
Obsadenie R – 2. kolo Pohár TFZ – 27.06.2020 (sobota) o 17.00 hod. – dohrávka
Turany – Lipovec  (Bánovský, Kytas)

R zašle riadne vyplnený Zápis o stretnutí na sekretariát obratom po skončení stretnutia, najneskôr do 24 hodín od skončenia stretnutia (sken, fotografia) na tfz@tfz.sk. Originál zápisu R uchováva po dobu 30 dní pre prípad vyžiadania riadiacim orgánom.

Obsadenie R-Memoriál Ľudovíta Hojného-Dražkovce-28.06.2020 (nedeľa) – od 8.30 hod.   Gábor, Šperka

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ