Úradná správa TFZ č. 38

Úradná správa č. 38 – ročník 2019/2020 – 21. 05. 2020
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ dňa 19.05.2020 formou telekonferencie prerokoval a vzal na vedomie:
– správu o hospodárení TFZ za rok 2019,
– plnenie rozpočtu a celkového stavu hospodárenia za 1. až 3. mesiac 2020,
– informácie o prestupoch za obdobie 1. až  3. mesiaca 2020,
– vyhodnotenie turnajov organizovaných TFZ v zimnom období,
– správu o využívaní HP Pltníky v mesiacoch február a marec 2020,
– informácie o príspevkoch pre FK, ktoré získali vo forme členských príspevkov SFZ, kreditov a dotácii na infraštruktúru,
– splnenie uznesenia č. 15/2020 vo veci prevodu finančných prostriedkov na účet FK uvedený v ISSF, ktoré boli zaťažené matričnými poplatkami v období 01.01.2020 – 29.03.2020.
Schválil:
– účtovnú závierku za rok 2019,
– organizáciu turnaja O pohár TFZ pre vekovú kategóriu dospelých za predpokladu uvoľnenia opatrení ÚVZSR.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Dňa 20.05.2020 bol štatutárom jednotlivých klubov (I.-II. trieda, III.-V. liga) zaslaný pracovný materiál propozícii k turnaju O pohár TFZ, ktorý by chcel TFZ organizovať v prípade uvoľnenia opatrení. Konkrétny hrací model je závislí od počtu prihlásených družstiev a dodržania termínovej listiny. V prípade záujmu zúčastniť sa turnaja O pohár TFZ, prosíme o zaslanie predbežnej prihlášky e-mailom na tfz@tfz.sk v termíne do 27.05.2020.
2. Úrad verejného zdravotníctva SR vydal opatrenia, ktorým sa od 20.05.2020 všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 100 osôb a zároveň sa spomínaným subjektom zakazuje usporadúvať akékoľvek hromadné podujatia súťažnej športovej povahy.
3. Informujeme FK, že od 01.06.2020 budú štatutári aj občianskych združení potrebovať elektronický občiansky preukaz s čipom potrebný na elektronickú komunikáciu orgánov verejnej moci voči občianskym združeniam. Z toho dôvodu odporúčame štatutárom klubov zriadiť si elektronický občiansky preukaz s čipom, v prípade že nie ste jeho držiteľom, resp. požiadať o jeho aktiváciu, aby Vám bol následne vytvorený prístup do elektronickej schránky a aby ste mohli používať elektronické služby. O elektronický občiansky preukaz s čipom či jeho aktiváciu možno požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov na Slovensku. Výmena starého typu dokladu za elektronický je bezplatná, rovnako aktivácia občianskeho preukazu. Elektronické občianske preukazy s čipom vydáva Slovenská republika od decembra 2013. Zriadenie elektronických schránok potrebných na komunikáciu s orgánmi verejnej moci upravuje zákon č. 305 z roku 2013. Všetky schránky právnických osôb, ktoré sú zapísané v obchodnom registri a majú sídlo v SR boli aktivované po 1. júli 2017. Ostatným právnickým osobám, teda napríklad aj FK v právnej forme občianskeho združenia sa aktivujú od 01.06.2020.
Bližšie informácie sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra: https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/spravy/2020/5/statutari-op.
4. Informujeme, že sekretár TFZ svoju prácu stále vykonáva z domu až do odvolania. Vo veci vybavovania matričných úkonov žiadame stránky (návštevy), aby kontaktovali sekretára TFZ telefonicky 0915 261 235 alebo e-mailom na tfz@tfz.sk. 

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR TFZ oznamuje, že Komisia delegátov SFZ organizuje v dňoch 03.-04.07.2020 v Liptovskom Mikuláši dvojdňový licenčný seminár pre získanie licencie Delegáta zväzu (tzv „A“), ak to okolnosti dovolia. Záujemcovia musia spĺňať podmienky stanovené Smernicou o odbornej príprave delegátov zväzu a delegátov stretnutia. Výška poplatku za licenčný seminár je stanovený na 75 €. Záujemcovia o funkciu delegáta zväzu sa prihlásia do 25.05.2020 predsedovi KR TFZ Ing. Petrovi Šmidovi, tel.č. 0908 969 470, ktorý poskytne aj bližšie informácie. 

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ