Úradná správa TFZ č. 34

Úradná správa č. 34 – ročník 2019/2020 – 26. 03. 2020
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Dňa 26.03.2020 bol štatutárom jednotlivých FK zaslaný e-mail s listom, v ktorom TFZ dal na vedomie klubom zámer vo veci riešenia problematiky v súvislosti s pretrvávajúcimi opatreniami vydanými najvyššími orgánmi SR súvisiace s vírusom COVID-19. O návrhu bude Výkonný výbor TFZ rokovať a hlasovať formou per rollam (elektronicky) dňa 29.03.2020 (nedeľa). V prípade, že Vám e-mail nebol doručený, obratom informujte sekretára TFZ.
2. Informujeme, že sekretár TFZ svoju prácu vykonáva z domu do odvolania. Vo veci vybavovania matričných úkonov žiadame stránky (návštevy), aby kontaktovali sekretára TFZ telefonicky 0915 261 235 alebo e-mailom na tfz@tfz.sk. Veci potrebné k vybaveniu na sekretariáte, požadované podklady pre TFZ a iné materiály, sa v čase obmedzeného režimu sekretariátu môžu doručiť do schránky TFZ umiestnenej vo vestibule DO Strojár (vedľa výťahu). Priebežne bude zabezpečené vyberanie schránky a preberanie doručených zásielok.
3. Podľa oficiálneho stanoviska SFZ sú všetky akcie SFZ na úrovni reprezentácii, regiónov a oblastí zrušené do konca mája. Týka sa to PPT projektu, regionálneho turnaja chlapcov aj dievčat, všetkých reprezentačných družstiev dievčat a chlapcov, regionálnych a oblastných výberov dievčat aj chlapcov aj Grassroots akcii. To znamená, že sú zrušené aj turnaje, ktoré sa mali konať v apríli a máji a ktorých sa mali zúčastniť aj výbery TFZ (U11, U12).
4. V zmysle rozhodnutia Konferencie SFZ (28.02.2020 v Senci) môžu FK čerpať kredity z príspevku uznanému športu pre nákup tovarov a služieb na e-shope SFZ (www.futbalnet.shop). Príspevok v celkovom objeme 1 689 372 € je rozdelený pomerne podľa počtu aktívnych mládežníckych družstiev zaradených do súťaží v jesennej časti ročníka 2019/2020 za podmienky, že majú uzatvorené minimálne 3 zápisy o stretnutí a dohrali jesennú časť súťaží (neodstúpili) a zároveň nie sú kluby zaradené do kategórii Akadémia a ÚTM. Výška príspevku na jedno mládežnícke družstvo je 568,81 €. Podmienkou na pridelenie tohto príspevku je registrácia štatutárneho orgánu v registri občianskych združení vedným Ministerstvom vnútra SR. Pre kluby TFZ je celková suma k čerpaniu, okrem klubu ÚTM, v sume 31 284 Eur.
5. Na webovom sídle TFZ je zverejnené „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. V prípade záujmu poskytnúť 2% v prospech TFZ, prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát TFZ (do schránky TFZ umiestnenej vo vestibule DO Strojár) spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad. Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ