Úradná správa TFZ č. 33

Úradná správa č. 33 – ročník 2019/2020 – 19. 03. 2020
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ dňa 19.03.2020 hlasovaním per rollam (elektronicky) schválil odklad začiatku jarnej časti všetkých súťaží súťažného ročníka 2019/2020 riadených TFZ na neurčito z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s vírusom COVID-19. Výkonný výbor TFZ bude operatívne podľa aktuálneho vývoja reagovať na vzniknutú situáciu, ale je potrebné počítať aj s najkrajnejším riešením, t.j. so zrušením jarnej časti všetkých futbalových súťaži.
2. Výkonný výbor TFZ dňa 10.03.2020 v zmysle vydania verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 09.03.2020, ktorým zakázali všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy, a tiež rozhodnutím mesta Martin, a najmä z preventívnych dôvodov ,TFZ RUŠÍ seminár rozhodcov a delegátov zväzu TFZ,ktorý sa mal konať 21.-22.03.2020 v Jasenskej doline a tiež RUŠÍ stretnutie s klubmi, ktoré sa malo konať dňa 19.03.2020 v penzióne Čierna pani v Martine. Pokiaľ to situácia umožní, seminár R a DZ aj stretnutie s FK zorganizujeme v náhradnom termíne, o ktorom budeme včas informovať. 

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Vzhľadom k vzniknutej situácii v súvislosti s vírusom COVID-19, riadiace orgány TFZ budú vydávať operatívne rozhodnutia, týkajúce sa turčianskych futbalových súťaží. Z tohto dôvodu upozorňujeme zodpovedných funkcionárov FK, klubových manažérov a rozhodcov, aby sledovali aktuálne oznamy aj na webovej stránke TFZ a oznamy doručené e-mailom. Zároveň informujeme, že sekretár TFZ svoju prácu vykonáva z domu do odvolania. Vo veci vybavovania matričných úkonov žiadame stránky (návštevy), aby kontaktovali sekretára TFZ telefonicky 0915 261 235 alebo e-mailom na tfz@tfz.sk. Veci potrebné k vybaveniu na sekretariáte, požadované podklady pre TFZ a iné materiály, sa v čase obmedzeného režimu sekretariátu môžu doručiť do schránky TFZ umiestnenej vo vestibule DO Strojár (vedľa výťahu). Priebežne bude zabezpečené vyberanie schránky a preberanie doručených zásielok.
2. V zmysle rozhodnutia Konferencie SFZ (28.02.2020 v Senci) môžu FK čerpať kredity z príspevku uznanému športu pre nákup tovarov a služieb na e-shope SFZ (www.futbalnet.shop). Príspevok v celkovom objeme 1 689 372 € je rozdelený pomerne podľa počtu aktívnych mládežníckych družstiev zaradených do súťaží v jesennej časti ročníka 2019/2020 za podmienky, že majú uzatvorené minimálne 3 zápisy o stretnutí a dohrali jesennú časť súťaží (neodstúpili) a zároveň nie sú kluby zaradené do kategórii Akadémia a ÚTM. Výška príspevku na jedno mládežnícke družstvo je 568,81 €. Podmienkou na pridelenie tohto príspevku je registrácia štatutárneho orgánu v registri občianskych združení vedným Ministerstvom vnútra SR. Pre kluby TFZ je celková suma k čerpaniu, okrem klubu ÚTM, v sume 31 284 Eur.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Oznamujeme R a DZ že seminár rozhodcov a delegátov TFZ, ktorý sa mal konať 21.-22.03.2020 je zrušený (viď správa VV TFZ). Ak to situácia umožní, náhradný termín bude stanovený dodatočne. 

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ