Úradná správa TFZ č. 32

Úradná správa č. 32 – ročník 2019/2020 – 12. 03. 2020
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ dňa 10.03.2020 v zmysle vydania verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 09.03.2020, ktorým zakázali všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy, a tiež rozhodnutím mesta Martin, a najmä z preventívnych dôvodov ,TFZ RUŠÍ seminár rozhodcov a delegátov zväzu TFZ, ktorý sa mal konať 21.-22.03.2020 v Jasenskej doline a tiež RUŠÍ stretnutie s klubmi, ktoré sa malo konať dňa 19.03.2020 v penzióne Čierna pani v Martine. Pokiaľ to situácia umožní, seminár R a DZ aj stretnutie s FK zorganizujeme v náhradnom termíne, o ktorom budeme včas informovať.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Upozorňujeme FK, že na základe rozhodnutia Krízového štábu mesta Martin, jeho mimoriadneho zasadnutia zo dňa 09.03.2020 Správa športových zariadení mesta Martin, príspevková organizácia, s účinnosťou od 10.3.2020 úplne uzatvára prevádzku futbalového ihriska v Šport park – Pltníky pre akúkoľvek činnosť. Toto rozhodnutie platí do jeho odvolania!
2. Oznamujem FK, že seminár, ktorý sa mal uskutočniť dňa 12. marca 2020  (štvrtok)  o 14.00 hod., v  priestoroch veľkej zasadačky na prízemí Mestského úradu v Martine, o ktorom sme Vás informovali aj prostredníctvom predchádzajúcej Úradnej správy je zrušený.
3. V zmysle rozhodnutia Konferencie SFZ (28.02.2020 v Senci) môžu FK čerpať kredity z príspevku uznanému športu pre nákup tovarov a služieb na e-shope SFZ (www.futbalnet.shop). Príspevok v celkovom objeme 1 689 372 € je rozdelený pomerne podľa počtu aktívnych mládežníckych družstiev zaradených do súťaží v jesennej časti ročníka 2019/2020 za podmienky, že majú uzatvorené minimálne 3 zápisy o stretnutí a dohrali jesennú časť súťaží (neodstúpili) a zároveň nie sú kluby zaradené do kategórii Akadémia a ÚTM. Výška príspevku na jedno mládežnícke družstvo je 568,81 €. Podmienkou na pridelenie tohto príspevku je registrácia štatutárneho orgánu v registri občianskych združení vedným Ministerstvom vnútra SR. Pre kluby TFZ je celková suma k čerpaniu, okrem klubu ÚTM, v sume 31 284 Eur.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-37 Na základe vyžiadania, správy ŠTK-S-16 a ustanovení čl. XVIII., bod 13. Rozpisu súťaží TFZ, vykonala ŠTK kontrolu predložených videozáznamov. Popri snahe dôsledne a operátorsky správne zaznamenávať priebeh stretnutia, vyskytli sa nedostatky:

  • nedodržanie začiatku a konca zaznamenávania (bez nástupu a odchodu z HP),
  • hlasité komentovanie diania na HP od obsluhy, či okolia obsluhy videokamery,
  • nesústredenie pozornosti (príp. nepriblíženie) kritických situácií (zranenie, ošetrovanie, udelenie OT, konflikt na HP),
  • nevyužívanie statívu kamery (snímanie „z ruky“),
  • nesprávne umiestnenie kamery (vyvýšené miesto na úrovni stredovej čiary).

Osobitnú skupinu tvorili záznamy z kamerových systémov, ktoré nie sú využiteľné pre potrebu kontroly a sledovanie nariadení a požiadaviek riadiacich orgánov (chýba zvukový záznam, súvislý pohľad na akciu – dianie na HP snímané dvomi kamerami).
Prístup funkcionárov zodpovedných za vyhotovenie videozáznamov a zistené skutočnosti pri kontrole možno adresne zhrnúť:

I. DOUBLE STAR BET trieda
Lipovec – správny nástup a odchod, správna práca kamery, silný záznam zvuku (striedačky);
Dubové – správny nástup aj odchod, správna práca kamery, správna snaha o priblíženie akcie;
Príbovce – po začiatku 2. polčasu, bez odchodu, občas oneskorená reakcia, debata s okolím;
Dražkovce – kamerový systém, bez zvuku, zabezpečiť záznam so zvukom;
Trebostovo – bez nástupu, neúplný záznam, kamera tesne pri čiare, časť HP zakrývajú náhradníci, zabezpečiť statív, zabezpečiť snímanie zo zvýšeného miesta;
Košťany – správny začiatok aj koniec, správna práca kamery, detailovať pri konflikte;
Mošovce – správny začiatok a koniec, občasné komentáre, bez priblíženia kritických situácií;
Horná Štubňa – kamerový systém, bez zvuku, zabezpečiť záznam so zvukom;
Blatnica – bez nástupu, dobrá práca kamery, časť HP zakrýva stĺp tribúny;
Turany – správny nástup aj odchod, neúplný záznam, občas úzky záber, v okolí PÚ neposúditeľní HMH;
Slovany – bez nástupu a odchodu, občas moc detailný pohľad, zabezpečiť statív;
Belá-Dulice – B (Necpaly) – správny nástup, kamera z ruky, tesne pri čiare, časť HP zakrývajú náhradníci, správna snaha o priblíženie situácie, zabezpečiť statív, zabezpečiť snímanie zo zvýšeného miesta;
Slovenské Pravno – kamerový systém, bez zvuku, zabezpečiť záznam so zvukom;
Bystrička – správny začiatok aj koniec, dobrý pohyb kamery, moc detailné zábery, v okolí PÚ neposúditeľní HMH, správne pohľady na časomernú tabuľu;
II. DOUBLE STAR BET trieda
Turč. Štiavnička – B (Podhradie) – bokom, nesprávne umiestnená kamera, popred chodia diváci, správna práca kamery, zvýšiť kameru;
Kláštor – správny nástup aj odchod, dobrá práca kamery, viac pozornosti striedaniu hráčov;
Háj – správny začiatok a koniec, kamera na statíve tesne pri čiare, dobrá práca kamery, rušivý vietor, zabezpečiť snímanie zo zvýšeného miesta;
Sklené – správny začiatok, hlasité komentáre, správna snaha o priblíženie, ku koncu stretnutia postupné oneskorovanie za akciou;
Turč. Kľačany – bez nástupov, správna snaha o priblíženie, neúplný záznam, zvýšiť kameru;
Ďanová – kamerový systém, bez zvuku, zabezpečiť záznam so zvukom;
Valča – bez začiatku a konca, neúplný záznam, nestabilná kamera, komentáre, časť HP zakrýva časomerná tabuľa, zabezpečiť statív;
Krpeľany – správny nástup a odchod, hlasité komentáre a rozhovory obsluhy, rohové územia mimo záber, mierne vysunúť kameru;
Turček – správny nástup aj odchod, dobrá práca kamery, hlasité komentáre a pokyny, vzorné otitulkovanie predloženého videozáznamu.
Malý Čepčín – správny nástup aj odchod, komentáre a dialógy, časté približovanie, nemožno posúdiť HMH, mierne vysunúť kameru.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 10. 03. 2020 (predseda Pavol Baják):
U – 100 Na základe podnetu ŠTK, FK Valča (odhlásenie družstva mladších žiakov U13 počas  súťažného ročníka 2019/2020), DK v zmysle čl. XXII bod 2 RS TFZ 2019/2020 ukladá uhradiť poplatok 150 € + 5 €  za prerokovanie, uhr. v MZF, DP 64-1b.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Oznamujeme R a DZ že seminár rozhodcov a delegátov TFZ, ktorý sa mal konať 21.-22.03.2020 je zrušený (viď správa VV TFZ). Ak to situácia umožní, náhradný termín bude stanovený dodatočne.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ