Úradná správa TFZ č. 30

Úradná správa č. 30 – ročník 2019/2020 – 27. 02. 2020
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK, že neformálne stretnutie vedenia TFZ s klubmi sa uskutoční 19.03.2020 o 16.00 hod. v penzióne Čierna pani (salónik nad reštauráciou, 1. poschodie) v Martine.
2. Informujeme FK, ktoré mali rezervovaný termín na tréningovej HP Pltníky, že z dôvodu nevybudovania ďalších šatní do začiatku marca sa pokračuje aj v mesiaci marec 2020 v trojhodinovom cykle (2 hodiny HP, 30 min. pred a po zápase šatne). Z toho dôvodu, sme museli prepracovať harmonogram obsadenosti HP, ktorý sekretár TFZ konzultoval s futbalovými klubmi, ktoré zasielali objednávky. Aktuálny rozpis obsadenosti tréningovej HP Pltníky bol zaslaný zainteresovaným FK a taktiež je prístupný na webovom sídle TFZ. V prípade, keď nové šatne budú zapojené ešte v priebehu mesiaca marec, môžeme operatívne opäť upraviť harmonogram, aby HP Pltníky bola využitá v plnom rozsahu.
3. Dávame do pozornosti FK, že dňa 12.03.2020 (štvrtok) o 14.00 hod. sa uskutoční v priestoroch veľkej zasadačky na prízemí Mestského úradu v Martine seminár k Zákonu o športe, kde lektorom bude Ing. Alica Fisterová, hlavný kontrolór športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Podľa informácii mestského úradu Martin sa seminára môžu zúčastniť aj futbalové kluby, ktoré nemajú sídlo v meste Martin.
4. Dňom 23.02.2020 sa ukončila Zimná halová liga žiakov, ktorú organizoval TFZ v spolupráci s FC Tatran Kláštor pod Znievom. Súťaž bola vyhodnotená samostatne pre súťaž U15 a samostatne pre U13. Víťazom U15 sa stalo družstvo TJ Družstevník Dražkovce a víťazom U13 družstvo FO Tatran Sučany.
5. Na webovom sídle TFZ je zverejnené „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. V prípade záujmu poskytnúť 2% v prospech TFZ, prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát TFZ spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad, resp. vyplnené tlačivá môžete zaniesť na daňový úrad osobne. Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK ObFZ Čadca organizuje v termíne 06.04.2020 – 17.06.2020 v Kysuckom Novom Meste školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.03.2020. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.
2. TMK SsFZ v spolupráci s TMK ObFZ Zvolen so súhlasom TÚ SFZ organizuje 11.03.2020 (streda) od 15.00 hod. vo Zvolene v areáli štadióna MFK Zvolen seminár na predĺženie licencie UEFA B a UEFA GRASSROOTS C v trvaní 5 hodín. Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár (obmedzený počet účastníkov – 50 trénerov) posielajte do 01. marca 2020 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz.sk / úvodná stránka – aktuality) mailom na adresu: peterstefanak@gmail.com.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Oznamujeme všetkým rozhodcom a DZ pôsobiacich v súťažiach TFZ, že seminár pred jarnou časťou súťaží sa uskutoční 21. – 22. marca 2020 (sobota-nedeľa) v penzióne Brest v Jasenskej doline so začiatkom o 8.30 hod. (prezentácia)Žiadame všetkých rozhodcov a delegátov, aby si svoje súkromné a pracovné záležitosti naplánovali tak, aby sa mohli uvedeného seminára zúčastniť. Účastnícky poplatok 10 € je možné uhradiť na sekretariáte TFZ alebo na účet TFZ: IBAN SK89 0900 0000 0000 6133 0628, VS: 2020, správa pre prijímateľa: MENO, PRIEZVISKO, v termíne do 16.03.2020. V prípade neúčasti na tomto seminári bude preskúšanie v inom termíne za poplatok 15 €. Seminára sa môžu zúčastniť aj noví záujemcovia o rozhodovanie, ktorí uhradia účastnícky poplatok 36 €, kde 26 € im bude vrátených v prípade, že budú aktívne vykonávať funkciu rozhodcu. Žiadame všetkých R a DZ, aby na seminár priniesli aj potvrdenie od lekára (všeobecné lekárstvo) o zdravotnej spôsobilosti vykonávať športovú činnosť – rozhodcu. Na seminári sa budú uzatvárať aj dohody o pracovnej činnosti, nevyhnutné k výkonu funkcie rozhodcu v súťažiach TFZ, ktoré bez potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti nebude možné uzavrieť. Bližšie informácie k semináru poskytne predseda KR Ing. Peter Šmid, t.č. 0908 969 470 u ktorého sa môžu prihlásiť aj noví záujemcovia o rozhodovanie.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ