Úradná správa TFZ č. 31

Úradná správa č. 31 – ročník 2019/2020 – 05. 03. 2020
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac február 2020 je do 10.03.2020.
2. V zmysle rozhodnutia Konferencie SFZ (28.02.2020 v Senci) môžu FK čerpať kredity z príspevku uznanému športu pre nákup tovarov a služieb na e-shope SFZ (www.futbalnet.shop). Príspevok v celkovom objeme 1 689 372 € je rozdelený pomerne podľa počtu aktívnych mládežníckych družstiev zaradených do súťaží v jesennej časti ročníka 2019/2020 za podmienky, že majú uzatvorené minimálne 3 zápisy o stretnutí a dohrali jesennú časť súťaží (neodstúpili) a zároveň nie sú kluby zaradené do kategórii Akadémia a ÚTM. Výška príspevku na jedno mládežnícke družstvo je 568,81 €. Podmienkou na pridelenie tohto príspevku je registrácia štatutárneho orgánu v registri občianskych združení vedným Ministerstvom vnútra SR.
3. Oznamujeme FK, že neformálne stretnutie vedenia TFZ s klubmi sa uskutoční 19.03.2020 o 16.00 hod. v penzióne Čierna pani (salónik nad reštauráciou, 1. poschodie) v Martine.
4. Dávame do pozornosti FK, že dňa 12.03.2020 (štvrtok) o 14.00 hod. sa uskutoční v priestoroch veľkej zasadačky na prízemí Mestského úradu v Martine seminár k Zákonu o športe, kde lektorom bude Ing. Alica Fisterová, hlavný kontrolór športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Podľa informácii mestského úradu Martin sa seminára môžu zúčastniť aj futbalové kluby, ktoré nemajú sídlo v meste Martin.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M–71 Na základe písomného oznámenia FK Valča odhlasuje družstvo mladších žiakov U13 zo súťaže pre súťažný ročník 2019/2020. Družstvá vylosované s FK Valča budú mať v jarnej časti voľno. Prípad odstupujeme na DK TFZ.
ŠTK-M-72 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohraním MFS starších žiakov U15, 12. kolo Žabokreky – Dražkovce dňa 08.05.2020 (piatok) o 10.00 hod. na HP FK Slovan Žabokreky (zmena dátumu stretnutia).

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. Úsek vzdelávania trénerov SFZ organizuje v termíne 06.04.2020 – 17.06.2020 v Kysuckom Novom Meste školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.03.2020. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.
2. MŠK FOMAT Martin usporiada dňa 01.04.2020 o 16.30 hod. na ihrisku s umelou trávou, v areály ZŠ s MŠ Hurbanova Martin ukážkový tréning spojený s workshopom na tému „Tréningový proces mládeže v kategórii prípravky“. Súčasťou prezentácie bude ukážkový tréning družstva MŠK FOMAT Martin U10 a následná diskusia o nových trendov v trénovaní detí, v kategórii prípravka. Tréningovú jednotku budú viesť kvalifikovaní tréneri MŠK FOMAT Martin p. Fúčela Rastislav, Lúčanský Milan a Turčina Lukáš. Záujemcovia o uvedené vzdelávanie sa môžu informovať a prihlásiť u p. Fúčelu Rastislava na tel. čísle 0907 831 441, alebo na TFZ. Zraz prihlásených záujemcov bude 01.04.2020 o 16.30 hod. pred sekretariátom MŠK FOMAT Martin.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Oznamujeme všetkým rozhodcom a DZ pôsobiacich v súťažiach TFZ, že seminár pred jarnou časťou súťaží sa uskutoční 21. – 22. marca 2020 (sobota-nedeľa) v penzióne Brest v Jasenskej doline so začiatkom o 8.30 hod. (prezentácia)Žiadame všetkých rozhodcov a delegátov, aby si svoje súkromné a pracovné záležitosti naplánovali tak, aby sa mohli uvedeného seminára zúčastniť. Účastnícky poplatok 10 € je možné uhradiť na sekretariáte TFZ alebo na účet TFZ: IBAN SK89 0900 0000 0000 6133 0628, VS: 2020, správa pre prijímateľa: MENO, PRIEZVISKO. V prípade neúčasti na tomto seminári bude preskúšanie v inom termíne za poplatok 15 €. Seminára sa môžu zúčastniť aj noví záujemcovia o rozhodovanie, ktorí uhradia účastnícky poplatok 36 €, kde 26 € im bude vrátených v prípade, že budú aktívne vykonávať funkciu rozhodcu. Žiadame všetkých R a DZ, aby na seminár priniesli aj potvrdenie od lekára (všeobecné lekárstvo) o zdravotnej spôsobilosti vykonávať športovú činnosť – rozhodcu. Na seminári sa budú uzatvárať aj dohody o pracovnej činnosti, nevyhnutné k výkonu funkcie rozhodcu v súťažiach TFZ, ktoré bez potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti nebude možné uzavrieť. Bližšie informácie k semináru poskytne predseda KR Ing. Peter Šmid, t.č. 0908 969 470 u ktorého sa môžu prihlásiť aj noví záujemcovia o rozhodovanie.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ