Úradná správa TFZ č. 16

Úradná správa č. 16 – ročník 2019/2020 – 17. 10. 2019
ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-25 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohraním MFS II. DOUBLE STAR BET triedy, 10. kolo ŠK Sklené – TJ Turčianske Kľačany, dňa 20.10.2019 (nedeľa) o 10.30 hod. (zmena času).
ŠTK-S-26 V zmysel čl. XVI., bod 1. RS TFZ postupujeme na disciplinárne riešenie TJ Dynamo Krpeľany za nesplnenie si povinnosti vyplniť „zápis pre laikov“ z MFS II. DOUBLE STAR BET triedy 9. kolo TJ Dynamo Krpeľany – ŠK Turčianska Štiavnička „B“ a ani nezaslanie papierového ZoS na riadiaci orgán do 24. hod od skončenia stretnutia. Zároveň žiadame TJ Dynamo Krpeľany o urýchlené splnenie si uvedenej povinnosti.
ŠTK-S-27 Za nesplnenie povinnosti čl. XVIII., bod 13 RS TFZ (vyhotovenie videozáznamov z MZF) a opakovanej výzvy ŠTK v úradnej správe pod ŠTK-S-16 a ŠTK-S-23 na predloženie videozáznamu z MFS I. DOUBLE STAR BET triedy, 7. kolo Blatnica – Belá „B“, postupujeme TJ Družstevník Blatnica na disciplinárne riešenie.
ŠTK-S-28 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohraním MFS II. DOUBLE STAR BET triedy, 11. kolo TJ Turčianske Kľačany – TJ Družba Malý Čepčín, dňa 26.10.2019 (sobota) o 14.00 hod. (zmena termínu).
ŠTK-S-29 V zmysle čl. XVIII., bod 13., písm. „h“ Rozpisu súťaží, žiadame predložiť na kontrolu videozáznam zo stretnutia II. DOUBLE STAR BET triedy, 9. kolo: Krpeľany – Turčianska Štiavnička „B“. Videozáznam žiadame doručiť na sekretariát TFZ najneskôr do 22.10.2019 do 13.00 h. (prípadne zaslať cez online úložiská).
Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-62 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohraním MFS dorastu U19, 9. kolo Tatran Turany – TJ Turčan Košťany, dňa 22.10.2019 (utorok) o 16.00 hod. (zmena termínu a času).
ŠTK-M-63 Na základe podnetu Šimona Sochuľáka a upozornenia správcu siete Futbalnet, predvolávame na zasadnutie komisie ŠTK dňa 22.10.2019 o 16.00 hod. z MFS starších žiakov U15, 8. kolo MFK Tepličan – Tatran Turany vedúcich družstiev: Viktor Jánošík (T. Teplice) a Martin Majerík (Turany).

Ekonomická komisia (predseda Jozef Bučko):
1. Ku dňu 14.10.2019 (deň zasadnutia EK TFZ) neevidujeme úhradu MZF v lehote splatnosti za mesiac september 2019 od TJ Tatran Turček, FK Trebostovo a ATTACK Vrútky. EK TFZ odstupuje prípad na doriešenie DK. 

Disciplinárna komisia – zasadnutie 15. 10. 2019 (predseda Pavol Baják):
U – 72      Keller Stanislav 1073150 Lipovec, vylúčený za HNS voči DO podľa čl. 48-1c DP, DS: 2 SSN od  14.10.2019, DP 48-2b, uhr. 10 €  v MZF,
U – 73      Šibík Štefan 1173486 Košťany – DK prijala žiadosť menovaného o zmenu DS na podmienečnú a rozhodla, že tejto jeho žiadosti nevyhovuje, uhr. 10 € v MZF,
U – 74 Na základe podnetu EK TFZ, DK dôrazne upozorňuje FK Trebostovo na úhradu MZF za mesiac september 2019, ktorej splatnosť bola 10.10.2019 a zároveň určuje nový termín úhrady do 21.10.2019 pod následkom udelenia DS, DP 64-1b, uhr. 10 € v MZF,
U – 75 Na základe podnetu EK TFZ, DK dôrazne upozorňuje TJ Tatran Turček na úhradu MZF za mesiac september 2019, ktorej splatnosť bola 10.10.2019 a zároveň určuje nový termín úhrady do 21.10.2019 pod následkom udelenia DS, DP 64-1b, uhr. 10 € v MZF,
U – 76 Na základe podnetu EK TFZ, DK dôrazne upozorňuje ATTACK Vrútky na úhradu MZF za mesiac september 2019, ktorej splatnosť bola 10.10.2019 a zároveň určuje nový termín úhrady do 21.10.2019 pod následkom udelenia DS, DP 64-1b,uhr. 10 € v MZF,
U – 77 TJ Žiara Horná Štubňa žiaci U15, DK na základe návrhu ŠTK TFZ pre porušenie RS TFZ čl. XXII bod  9/e ods. 1 (nenastúpenie družstva na MFS 1x ), udeľuje uhradiť poplatok 50 € + 5 € za prerokovanie. DP  59, 64-1a, uhr. v MZF.
U – 78 TJ Dynamo Krpeľany – na základe návrhu ŠTK TFZ pre poruš. RS TFZ čl. XVI bod 1 (nesplnenie si povinnosti bezodkladne zabezpečiť v ISSF riadne vyplnenie „zápisu pre laikov“ alebo jeho zaslanie v papierovej forme na riadiaci orgán TFZ), DK dôrazne upozorňuje FK na splnenie si tejto povinnosti. DP  64-1a, uhr. 10 € v MZF,
U – 79 Na základe podnetu ŠTK TFZ, TJ Družstevník Blatnica, pre opakované nesplnenie si povinnosti a nerešpektovanie výzvy ŠTK-S-16 a ŠTK-S-23 (nepredloženie videozáznamu zo stretnutia 7. kola Blatnica – Belá „B“), DK v zmysle čl. XVIII bod 13 RS TFZ, ukladá uhradiť poplatok 200 € + 10 € za prerokovanie, DP 64-1a, uhr. v MZF.
U – 80 Pozastavenie výkone športu na 1 súťažné stretnutie po udelení 5 ŽK od 14.10.2019:
Tomahogh Peter 1179153 Hor. Štubňa, uhr. 10 € v MZF.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Poplatok za oneskorené ospravedlnenie z MFS, podľa RS TFZ, čl. XXI, ods. 3: Jakub Bajcár – 10 €. R je povinný uhradiť tento poplatok do 10 dní od zverejnenia rozhodnutia v Úradnej správe na účet TFZ SK89 0900 0000 0000 6133 0628. V prípade neuhradenia v stanovenej lehoty bude nesplnenie povinnosti odstúpené na DK.
2. KR neschválila R Rastislavovi Vajdelovi prihlásenie do TJ Družstevník Dražkovce, ako oddielového R, nakoľko už je členom Fomat Martin, ako aktívny hráč.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ