Úradná správa TFZ č. 14

Úradná správa č. 14 – ročník 2019/2020 – 03. 10. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Pripomíname FK koniec čerpania kreditov na rok 2019. Možnosť nakupovať na www.futbalnet.shop za kredity je do 30.11.2019 (ako informoval p. Letko prostredníctvom helpdesk ISSF). Žiadame Vás, aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky, nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeže. Celková suma pre kluby TFZ na čerpanie bola 34 545,50 Eur, po tom ako bol príspevok navýšený z dôvodu dodatku zmluvy s Ministerstvom školstva o čiastku 575 Eur, o čom SFZ informoval prostredníctvom helpdesk-u ISSF v auguste. K dnešnému dňu nebola vyčerpaná suma 7083 Eur (Krpeľany, Valča a Turčianske Teplice kredity zatiaľ nečerpali vôbec). Prehľad čerpania nájdete na adrese http://podporamladeze.futbalsfz.sk.
2. Novým predsedom TJ Turčianske Kľačany je p. Ing. Radovan Lamoš, e-mail: radovanlamos6@gmail.com, tel. č.: 0910 266 196.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-18 ŠTK riešila nesprávny postup HR Dominika Čavolského v MFS II. DOUBLE STAR BET triedy Turček – Ďanová. Na základe osobného zistenia, písomného a telefonického vyjadrenia HR konštatuje, že hráč D č. 16 Ľubomír Novodomec 1092200 hral oprávnene a chybu, na ktorú bol R upozornený v ZoS neopravil. Opravu v zápise o stretnutí vykoná ŠTK TFZ.
ŠTK-S-19 ŠTK prijala ISSF podanie TJ Družstevník Dražkovce voči štartu hráča D č. 11 Milan Hanuliak v MFS I. DOUBLE STAR BET triedy 9. kolo Košťany – Dražkovce, ktorý bol v pôvodnom ZoS uvedený ako náhradník a nastúpil od začiatku MFS miesto hráča D č. 9 Michal Kačák. ŠTK konštatuje, že hráč Hanuliak nastúpil na MFS od začiatku oprávnene. Chyby VD domácich (nedôsledná kontrola súpisky pred MFS), AR1 (nedôsledná kontrola pred nástupom na HP), a HR (oprava súpisky na základe upozornenia po skončení MFS) postupujeme na riešenie DK TFZ a KR TFZ.
ŠTK-S-20 Opakovane žiadame TJ Turčan Košťany o predloženie videozíznamu z MFS I. DOUBLE STAR BET triedy Košťany – Dubové (nie Košťany – Slov. Pravno).
Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-51 Z dôvodu kolidácie hracích časov, nariaďujeme odohrať MFS dorastu U19 6. kolo OFK Slovenské Pravno – TJ Družstevník Dražkovce ako predzápas dospelých dňa 05.10.2019 (sobota) o 11.30 hod. (zmena času).
ŠTK-M-52 Na základe ISSF podaní a viacnásobných telefonických dohovorov, nariaďujeme odohrať MFS staršej prípravky U11, skupiny „C“, 3. kolo Malý Čepčín – Diviaky „B“  dňa 11.10.2019 (piatok) o 16.30 hod. 

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
Nakoľko sa na TFZ predbežne prihlásil nízky počet záujemcov o školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (3), v roku 2019 ani začiatkom roku 2020 TFZ neplánuje otvoriť školenie trénerov v Martine. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na nasledujúce školenia:
1. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK SsFZ organizuje v termíne 30.11.2019 – 24.02.2020 v Banskej Bystrici školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (pre trénerov bez trénerskej licencie). Prihlásiť sa na školenie je možné do 01.11.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia a na stránke ssfz.sk – aktuality.
2. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK SsFZ organizuje v termíne 16.11.2019 – 06.05.2020 v Banskej Bystrici školenie trénerov UEFA B licencie (pre držiteľov UEFA GR C licencie). Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.10.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia a na stránke ssfz.sk – aktuality.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 01. 10. 2019 (predseda Pavol Baják):
U – 59 Lukašík Juraj 1113231 Bystrička – vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 30.09.2019, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 60 Gajdoš Peter 1322537 Slov. Pravno – vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 30.09.2019, DP 37-3, uhr. 5 € v MZF,
U – 61 Šalaga Patrik 1353404 Sučany – vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 30.09.2019, DP 37-3, uhr. 5 € v MZF,
U – 62 Rastislav Lejtrich 1050636 Háj – DK prijala žiadosť menovaného o zmenu DS na podmienečnú a tejto jeho žiadosti vyhovuje. Zároveň mení pôvodnú DS na 1 stretnutie podmienečne do 30.04.2020. DP 41-1, 2, uhr. 10 € v MZF,
U – 63 Na návrh ŠTK TFZ Bohumír Jeťko (1001009) vedúci manažér Turčan Košťany – na základe chybného uvedenia nominácie hráčov v zápise o stretnutí Košťany – Dražkovce, DK ukladá menovanému pokarhanie v zmysle čl. 11 DP, uhr. 10 € v MZF,
U – 64 Na návrh ŠTK TFZ Sebastián Šperka (1285996) AR1 – nedôsledná kontrola hráčov pred nástupom na HP v zápise o stretnutí, DK ukladá pokarhanie, DP 64-1a, uhr. 10 € na účet TFZ,
U – 65 Na návrh ŠTK TFZ Jakub Bajcár (1314947) R – nedôsledná kontrola hráčov pred nástupom na HP v zápise o stretnutí, DK ukladá pokarhanie, DP 64-1a, uhr. 10 € na účet TFZ,
U – 66 TJ Družstevník Dražkovce – na základe vzhliadnutého videozáznamu, oznámenia o nedostatkoch a vlastných zistení zo stretnutia Košťany – Dražkovce, DK ukladá FK pokutu 50 € + 10 € za prerokovanie, za hrubé nešportové správanie sa divákov v zmysle DP 58-1f (vhodenie fľaše na HP počas stretnutia), DP 58-3, uhr. v MZF,
U – 67 Ferdinand Majerčík 1179517 Košťany, kapitán družstva – na základe vzhliadnutého videozáznamu zo stretnutia Košťany – Dražkovce, DK žiada menovaného o písomné vyjadrenie podaním v ISSF systéme k svojmu previneniu (hodenie fľaše z HP medzi divákov hostí) a zároveň predbežným ochranným opatrením pozastavuje menovanému výkon športu od 01.10.2019 do vyriešenia. Písomné vyjadrenie je potrebné zaslať do 07.10.2019 na DK.
U – 68 TJ Turčan Košťany – DK na základe vzhliadnutého videozáznamu zo stretnutia Košťany – Dražkovce ukladá ochranné opatrenie na bezodkladné vyhotovovanie videozáznamov (snímanie situácií potrebných pri riešení disciplinárnych previnení účastníkov stretnutia) podľa čl. 43-2p DP, uhr. 10 € v MZF.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR prerokovala okolnosti vzniknuté v stretnutí I. DOUBLE STAR BET triedy Košťany – Dražkovce konané 29.09.2019.
2. KR predvoláva na zasadnutie dňa 08.10.2019 (utorok) o 16.15 hod. – R Jakub Bajcár, AR1 Sebastián Šperka (zo stretnutia Košťany – Dražkovce).
3. Nový R – Štefan Kosturský ml. vykonal písomný test pre začínajúcich R – vyhovel.
4. Návrh na doplnenie do nominačnej listiny R TFZ:
– Štefan Kosturský ml., P. V. Rovnianka 6, 036 01 Martin, mobil: 0919 349 480. 

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ