Úradná správa TFZ č. 13

Úradná správa č. 13 – ročník 2019/2020 – 26. 09. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Certifikát o absolvovaní kurzu prvej pomoci, ktorý sa konal 21.09.2019 v priestoroch Slovenského Červeného kríža v Martine, bude po doručení na TFZ, odovzdaný úspešným absolventom prostredníctvom FK, za ktoré účastníci kurz absolvovali. TFZ hradí poplatok 20 € a poplatok účastníka v hodnote 5 € bol klubu započítaný do MZF za mesiac september 2019.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-15 Na základe ISSF podania a žiadosti FK Trebostovo o zmenu konania MFS, I. DOUBLE STAR BET triedy, 10. kolo FK Trebostovo – TJ Turčan Košťany n. Turcom trváme na konaní MFS v zmysle rozlosovania (aj nad 21 dní je potrebný súhlas súpera).
ŠTK-S-16 V zmysle čl. XVIII., bod 13., písm. „h“ Rozpisu súťaží, a na základe podnetov od klubov vo veci sťažností na výkon R a následne predloženie videozáznamov v nedostatočnej kvalite, ktorá neumožňuje posúdiť namietané situácie, žiadame predložiť na kontrolu videozáznamy zo stretnutí I. DOUBLE STAR BET triedy, 7. kolo: Trebostovo – Príbovce, Košťany – Dubové, Mošovce – Lipovec, Horná Štubňa – Slovenské Pravno, Blatnica – Belá-B, Turany – Slovany; 8. kolo: Bystrička – Slovany, Belá-B – Turany, Slovenské Pravno – Blatnica, Lipovec – Horná Štubňa, Dubové – Mošovce, Príbovce – Košťany, Dražkovce – Trebostovo; videozáznamy zo stretnutí II. DOUBLE STAR BET triedy, 5. kolo: Sklené – Turčianska Štiavnička-B, Turčianske Kľačany – Turček, Valča – Krpeľany; 6. kolo: Malý Čepčín – Krpeľany, Turček – Ďanová, Turčianska Štiavnička-B – Turčianske Kľačany, Kláštor – Háj. Videozáznamy doručiť na sekretariát TFZ najneskôr do 30.9.2019, do 14,30hod.
ŠTK-S-17 Pozývame na zasadnutie ŠTK dňa 01.10.2019 (utorok) o 15.30 hod. rozhodcu z MFS II. DOUBLE STAR BET triedy Turček – Ďanová Dominika Čavolského.
Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-46 Opakovane dôrazne upozorňujeme oddielových funkcionárov mládežníckych súťaží U13, U11 a U9 na povinnosť usporiadateľa zabezpečiť na všetkých MFS zdravotnú službu a uvádzať lekára, ako aj HU v Zápise o stretnutí, rovnako aj vedúcich, resp. trénerov príslušných družstiev. ŠTK bude dodržiavanie uvedenej povinnosti kontrolovať. Pri jej nedodržaní postúpime na riešenie DK.
ŠTK-M-47 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohraním MFS dorastu U19, 6. kolo FC Tatran Kláštor p. Znievom – ŠK Drienok Mošovce dňa 2.11.2019 (sobota). Nariadený začiatok o 11,00 hod. na HP Príbovce (zmena dátumu a času stretnutia).
ŠTK-M-48 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohraním MFS mladších žiakov U13 – TFZ, 5. kolo, ŠK Turčianska Štiavnička  – FC Tatran Kláštor pod Znievom, dňa 07.10.2019 (štvrtok) o 17.00 hod.. (zmena dátumu a času stretnutia).
ŠTK-M-49 Vzhľadom na ustanovenie článku 28, bod 9 Súťažného poriadku nesúhlasíme so striedavým štartom hráča Mareka Majliša 1372377 za ŠK Dynamo Diviaky a ŠK Drienok Mošovce. Žiadosť sa prostredníctvom ISSF eviduje najneskôr 3 dni pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťaží.
ŠTK-M-50 Pod následkom obojstrannej kontumácie dôrazne žiadame ŠK Dynamo Diviaky a TJ Družba Malý Čepčín o zaslanie obojstrannej dohody o termíne konania MFS staršej prípravky U11, skupiny „C“, 3. kolo Malý Čepčín – Diviaky „B“. Obojstrannú dohodu žiadame doručiť v termíne do 01.10.2019 do 13.00 hod.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
Nakoľko sa na TFZ predbežne prihlásil nízky počet záujemcov o školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (3), v roku 2019 ani začiatkom roku 2020 TFZ neplánuje otvoriť školenie trénerov v Martine. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na nasledujúce školenia:
1. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK SsFZ organizuje v termíne 30.11.2019 – 24.02.2020 v Banskej Bystrici školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (pre trénerov bez trénerskej licencie). Prihlásiť sa na školenie je možné do 01.11.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia a na stránke ssfz.sk – aktuality.
2. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK SsFZ organizuje v termíne 16.11.2019 – 06.05.2020 v Banskej Bystrici školenie trénerov UEFA B licencie (pre držiteľov UEFA GR C licencie). Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.10.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia a na stránke ssfz.sk – aktuality

Disciplinárna komisia – zasadnutie 24. 09. 2019 (predseda Pavol Baják):
U – 58 Prachar Jakub 1340430 Krpeľany – DK prijala žiadosť menovaného o zmenu DS na podmienečnú a tejto jeho žiadosti vyhovuje. Zároveň mení pôvodnú DS na 1 stretnutie podmienečne do 31.12.2019, DP 41-1, 2, uhr. 5 € v MZF.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Chyby R v zápisoch zo stretnutí hraných 21.09.-22.09.2019: Wehle -0,2 (chýba HU).

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ