Úradná správa TFZ č. 11

Úradná správa č. 11 – ročník 2019/2020 – 12. 09. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Kurz prvej pomoci, organizovaný v spolupráci so Slovenským červeným krížom, po dohode s nahlásenými vybranými záujemcami sa uskutoční 21.09.2019 so začiatkom o 9.00 hod. na ulici Moyzesova 612/1 v Martine (budova SČK Martin). S ostatnými záujemcami, ktorí sa nemôžu zúčastniť školenia v tomto termíne, bude dohodnutý nový termín.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-12 ŠTK prijala oznámenie funkcionára TJ Družstevník  Belá – Dulice o škodovej udalosti, spôsobenej v šatni a hygienických priestoroch mužstva hostí po skončení MFS 6. kola I. DOUBLE STAR BET triedy TJ Družstevník Belá-Dulice „B“ – TJ Žiara Horná Štubňa. Prípad postupujeme na riešenie DK.
ŠTK-S-13 Na základe správy HR, pod následkom disciplinárneho postihu, nariaďujeme TJ Turčan Košťany nad Turcom okamžité zabezpečenie počítača a internetového pripojenia do miestnosti bez prístupu iných, ako delegovaných osôb. Správu o splnení nariadenia podajú HR v Zápisoch o stretnutí.
Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-31 Na základe ISSF podania a Súťažného poriadku futbalu čl. 82, písm. „a“ (svojvoľné preloženie stretnutia na iný termín) a písm. „b“ (nenastúpenie na stretnutie), kontumujeme MFS staršej prípravky (U-11), skupiny „C“ 2. kolo TJ Družstevník Ďanová – TJ Družba Malý Čepčín 0:3 a priznávame 3 body TJ Družba Malý Čepčín. Prípad postupujeme na doriešenie DK.
ŠTK-M-32 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohraním MFS staršej prípravky (U-11), skupiny „A“ 3. kolo ŠK Turčianska Štiavnička – Tatran Turany dňa 16.09.2019 (pondelok) o 17.00 hod.
ŠTK-M-33 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohraním MFS staršej prípravky (U-11), skupiny „C“ 3. kolo MFK Tepličan Turčianske Teplice – FC Tatran Kláštor pod Znievom dňa 25.09.2019 (streda). Nariadený začiatok o 17.00 hod.
ŠTK-M-34 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohraním MFS dorastu U19, 4. kolo FK Slovan Žabokreky – Tatran Turany dňa 23.09.2019 (pondelok) o 16.00 hod. na HP Valča.
ŠTK-M-35 Na základe ISSF podania a dohody súperov, z dôvodu nevyhovujúcich poveternostných podmienok  v termíne pôvodného konania, súhlasíme s odohraním MFS staršej prípravky (U-11), skupiny „B“ 1. kolo TJ Slovan Bystrička – TJ Turčan Košťany nad Turcom dňa 16.09.2019 (pondelok) o 17.00 hod.
ŠTK-M-36 Dôrazne upozorňujeme TJ Turčan Košťany nad Turcom na povinnosť uvádzať v zápise o stretnutí členov realizačného tímu aj v mládežníckych súťažiach. Pri opakovaní nedostatku postúpime na riešenie DK.
ŠTK-M-37 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohraním MFS dorastu U19, 3. kolo TJ Turčan Košťany n. Turcom – OFK Slovenské Pravno dňa 27.10.2019 (nedeľa) o 10.00 hod.
ŠTK-M-38 Žiadame ŠK Dynamo Diviaky o zaslanie obojstrannej dohody ku zmene termínu konania MFS staršej prípravky U11, skupiny „C“, 3. kolo Malý Čepčín – Diviaky „B“. Obojstrannú dohodu žiadame doručiť v termíne do 17.09.2019 do 13.00 hod.

Ekonomická komisia (predseda Jozef Bučko):
1. Ku dňu 11.09.2019 (deň zasadnutia EK TFZ) neevidujeme úhradu MZF v lehote splatnosti za mesiac august 2019 od TJ Slovan Bystrička. EK TFZ odstupuje prípad na doriešenie DK.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. Coerver Coaching v spolupráci s FC Tatran Kláštor pod Znievom organizuje školenie pre trénerov Coerver Intro. Školenie je určené pre všetkých, najmä mládežníckych trénerov, ktorý majú záujem o oboznámenie sa s tréningovým programom Coerver Coaching, ktorý vo svojom tréningovom procese využívajú na Slovensku okrem iných mládežnícky tréneri v MŠK Žilina, Spartak Trnava či MFK Ružomberok. Miesto konania: Kláštor pod Znievom, dátum: sobota 28.09.2019 od 9.00 hod., 2 hodiny teoretických prednášok, 4 hodiny praktických ukážok na ihrisku. Viac informácií ako aj prihlášky nájdete na www.coerver.sk, časť Kurzy pre trénerov, prípadne na telefónnom čísle 0908 675 159 – Michal Pyšný, FC Tatran Kláštor pod Znievom. Cena kurzu 45 eur po zľave (viac informácií k jej uplatneniu Michal Pyšný). Za absolvovanie školenia môžu tréneri získať kredity potrebné na obnovenie trénerských licencií. Školenie však neslúži na získanie trénerskej licencie UEFA Grassroots C.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 11. 09. 2019 (predseda Pavol Baják):
U – 33 Babiš Matúš 1265543 Dubové, vylúčený po 2 ŽK, DS : 1 SSN od  09.09.2019,  DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 34 Kempný Michal 1149965 Blatnica, vylúčený po 2 ŽK, DS : 1 SSN od 09.09.2019,  DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 35 Vacha Branislav 1045153 Valča, vylúčený po 2 ŽK, DS : 1 SSN od  09.09.2019,  DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 36 Kríž Marian 1116263 Turček, vylúčený po 2 ŽK, DS : 1 SSN od  09.09.2019,  DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 37 Lejtrich Rastislav 1050636 Háj , vylúčený za HNS voči DO, DS: 3 SSN od 09.09.2019, DP 48 – 2b, uhr. 10 € v MZF,
U – 38 Šibík Štefan 1173486 Košťany – vylúčený za HNS voči DO v zmysle čl. 48-1c DP a následné HNS po stretnutí (urážky, vyhrážanie, opľutie DO), DS: 8 SSN od 02.09.2019, DP 48-2b, uhr. 10 € v MZF,
U – 39 TJ Turčan Košťany – za nedostatočnú usporiadateľskú službu po stretnutí Košťany – Slov. Pravno pre porušenie čl. XV bod 9 RS TFZ (nedostatočný počet US, nepredloženie zoznamu US, nezabezpečenie odchodu DO po stretnutí z hracej plochy), DS pokuta 80 € + 10 € za prerokovanie, DP 64-1a,
U – 40 Na základe podnetu EK TFZ, DK dôrazne upozorňuje TJ Slovan Bystrička na úhradu MZF za mesiac august 2019, ktorej splatnosť bola 10.09.2019 a zároveň určuje nový termín úhrady do 16.09.2019 pod následkom udelenia DS, DP 64-1b, uhr. 10 € v MZF,
U – 41 Štancel Michal – R, za administratívne pochybenie delegovanej osoby (nevyhotovenie oznámenia o nedostatkoch) po stretnutí Košťany – Slov. Pravno, podľa čl. 63-1a DP, DS: pokarhanie podľa čl. 11 DP, uhr. 10 € na účet TFZ.
U – 42 TJ Družstevník Ďanová – na základe podnetu ŠTK TFZ pre porušenie SP čl. 82 písm. a) (preloženie stretnutia na iný termín) a písm. b) (nenastúpenie družstva na stretnutie), ako aj pre porušenie čl. 59 a 64 – 1b DP, DK ukladá uhradiť pokutu 50 € + 5 € za prerokovanie, DP 64-4,
U – 43 TJ Družstevník Belá „B“ – DK berie na vedomie podanie FK, nakoľko nebol dodržaný postup podľa RS TFZ kap. XX bod 9 písm. b) DK považuje podanie FK za neopodstatnené, uhr. 10 € v MZF,
U – 44 TJ Družstevník Belá „B“ –  na základe Oznámenia o nedostatkoch (previnenie VD a bezpečnostného manažéra H), DK žiada FK o predloženie videozáznamu zo stretnutia Belá „B“ – Hor. Štubňa, ktorý je potrebné predložiť na sekretariát TFZ do 16.09.2019 pod následkom udelenia DS.
U – 45 Cvengroš Dávid 1282001 Sklené – DK prijala žiadosť menovaného o zmenu DS na podmienečnú a tejto jeho žiadosti vyhovuje. Zároveň mení pôvodnú DS na 1 stretnutie podmienečne do 31.12.2019, DP 41-1, 2, uhr. 10 € v MZF,
U – 46 FK ATTACK Vrútky – DK žiada FK o doplnenie podania ID 114244 zo dňa 06.09.2019 v zmysle čl. 83 DP.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Chyby R v zápisoch o stretnutí hraných 07.-08.09.2019: Wehle -0,2 (neuvedený nadstavený čas).
2. Poplatok za oneskorené ospravedlnenie z MFS, podľa RS TFZ, čl. XXI, ods. 3: Samuel Raček – 15 €, Milan Uhliar – 5 €. R sú povinní uhradiť tento poplatok do 10 dní od zverejnenia rozhodnutia v Úradnej správe na účet TFZ SK89 0900 0000 0000 6133 0628. V prípade neuhradenia v stanovenej lehoty bude nesplnenie povinnosti odstúpené na DK.
3. Prerokovaný podnet TJ Turčan Košťany, po vzhliadnutí videozáznamu zo stretnutia I. DOUBLE STAR BET triedy konaného 01.09.2019 Košťany – Slovenské Pravno. Stanovisko KR:
1. situácia z podania: neopodstatnená – k zrážke brankára domácich s útočníkom hostí nedošlo úmyselne,
2. situácia z podania: nepreukázateľná – z videa nie je jasné, že hráč hostí kopol útočníka domácich,
3. situácia z podania: neopodstatnená – pred pokutovým územím nedošlo k priestupku
4. situácia z podania: opodstatnená – brankár hostí sa zrazil s vlastným obrancom, R reagoval na signalizáciu AR
5. situácia z podania: neopodstatnená – z videozáznamu je zrejmé, že priestupok bol domáceho hráča.
6. situácia z podania: opodstatnená – R správne odpískal priestupok na domáceho hráča, nesprávne však nechal rozohrať hráčom hostí.
Upozorňujeme FK, že videozáznam musí byť vyhotovený v zmysle RS (napr. natočený odchod R z hracej plochy, snímať dôležité situácie aj v prerušenej hre – nie snímanie lopty, priblíženie obrazu len keď si to situácia vyžaduje, nie počas celého videozáznamu, atď.). KR berie na vedomie stanovisko AR k incidentu hráča Šibíka po stretnutí.
4. KR opätovne žiada TJ Žiara Horná Štubňa o dodanie videozáznamu (nie len vystrihnutá časť v trvaní 01:07 min.) zo stretnutia I. DOUBLE STAR BET triedy konaného 31.08.2019 Horná Štubňa – Slovany. Kompletný videozáznam žiadame doručiť do 16.09.2019 do 15.00 hod.
5. Predvolaný pohovor s R Dominik Čavolský – pohovor vykonaný ohľadom stretnutia I. DOUBLE STAR BET triedy konaného 31.08.2019 Horná Štubňa – Slovany.
6. Vykonaný pohovor a vykonanie písomných skúšok s novým rozhodcom: Kytas Tibor – vyhovel.
7. Návrh na doplnenie R do nominačnej listiny rozhodcov TFZ:
– Kytas Tibor, Párnica 387, 026 01, tel.č.: 0907 858 200.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ