Úradná správa TFZ č. 9

Úradná správa č. 9 – ročník 2019/2020 – 28. 08. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Z dôvodu povinností organizátora podujatia v zmysle zákona o organizovaní verejných športových podujatí č. 1/2014 Z. z., v zmysle SP čl. 56 a RS TFZ čl. XV bod 8, je na každom stretnutí domáci klub povinní zabezpečiť zdravotnícke zabezpečenie. V rámci podpory ochrany a zdravia účastníkov stretnutia (hráčov, funkcionárov a divákov) TFZ zabezpečuje kurz prvej pomoci v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Kurz s finančným príspevkom TFZ bude ukončený certifikátom a absolventi (záujemcovia) budú oprávnení vykonávať v rámci realizačného tímu zdravotnú službu na MFS. Školenie sa uskutoční v dňoch 10.09 a 11.09.2019

 (utorok – streda) v obidva dni od 15.30 – 18.30 hod. na ulici Moyzesova 612/1 v Martine (budova SČK Martin). Žiadame záujemcov zo strany FK, aby prostredníctvom funkcionára svoje záväzne prihlášky zasielali e-mailom na tfz@tfz.sk v termíne najneskôr do 04.09.2019. Cena kurzu je 25 €, rozdelená nasledovne – 20 € / TFZ a 5 € / záujemca resp. klub. Klub uhradí spoluúčasť prostredníctvom MZF alebo na požiadanie do pokladne TFZ.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-09 Žiadame OFK Slovenské Pravno predložiť povolenie štartu vo vyššej vekovej kategórii  pre hráča Peter Gajdoš RČ 1322537 na sekretariát TFZ (môže byť aj mailom – sken) do 03.09.2019 do 14.00 hod.
ŠTK-S-10 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohraním MFS II. DOUBLE STAR BET triedy, 8. kolo TJ Družstevník Háj – ŠK Sklené dňa 05.10.2019 (sobota) o 10.30 hod. (zmena dátumu a času).
ŠTK-S-11 Dôsledne upozorňujeme oddiely na povinnosť usporiadateľa zabezpečiť na všetkých MFS (dospelí aj mládež) zdravotnú službu. ŠTK bude priebežne kontrolovať dodržiavanie uvedenej povinnosti. Pri jej nedodržaní postúpime na riešenie DK.

Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-18 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohraním MFS dorastu U19, 1. kolo Belá – Dulice – Žabokreky dňa 31.08.2019 (sobota) o 11.00 hod. (zmena času).
ŠTK-M-19 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohraním MFS dorastu U19, 4. kolo Vrútky-B – Dražkovce dňa 21.09.2019 (sobota) o 14.00 hod. na HP Dražkovce (zmena času a poradia stretnutí).
ŠTK-M-20 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohraním MFS starších žiakov U15, 4. kolo Žabokreky – Horná Štubňa dňa 12.09.2019 (štvrtok) o 16.30 hod. na HP Horná Štubňa (zmena času a poradia stretnutí).
ŠTK-M-21 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohraním MFS dorastu U19, 2. kolo Dražkovce – Mošovce dňa 07.09.2019 (sobota) o 10.00 hod. (zmena času).
ŠTK-M-22 Nerešpektovanie rozhodnutia ŠTK a neúčasť zástupcu klubu TJ Turčan Košťany nad. Turcom bez ospravedlnenia na zasadnutí ŠTK (viď ŠTK-M-11) postupujeme na riešenie DK.
ŠTK-M-23 Nerešpektovanie rozhodnutia ŠTK a neúčasť rozhodcu Tibora Bodoňa na zasadnutí ŠTK dňa 27.08.2019 postupujeme na riešenie KR.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 27. 08. 2019 (predseda Pavol Baják):
U – 9 Noga Michal 1305335 Turany, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 26.08.2019, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 10 Gollier Patrik 1166441 Turany, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 26.08.2019, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 11 Bučkuliak Andrej 1272648 Valča, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 26.08.2019, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 12 Lamoš Radovan 1260616 T. Kľačany, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 26.08.2019, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 13 Matúška Marek 1233775 T. Kľačany, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 26.08.2019, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 14 DK berie na vedomie písomne vyjadrenie FK Trebostovo podané v ISSF.
U – 15 FK Trebostovo, na základe ZoS, podania R v ISSF a vzhliadnutia videozáznamu zo stretnutia Trebostovo – Belá  „B“ – Necpaly, za nedostatočnú US a HNS jej členov voči delegovaným osobám a HNS diváka a jeho vniknutie na HP do blízkosti delegovaných osôb a ich urážky a nenatočenie videozáznamu podľa rozpisu súťaží TFZ 2019/2020, DK ukladá pokutu 100 € + 10 € za prerokovanie, DP 64 – 2,
U – 16 TJ Turčan Košťany, na návrh ŠTK TFZ za nerešpektovanie rozhodnutia ŠTK TFZ uverejneného v ÚS č. 8 ŠTK-M-11, za neúčasť bez ospravedlnenia zástupcu klubu na rokovaní ŠTK TFZ dňa 27.08.2019, DK ukladá pokutu 10 € + 10 € za prerokovanie, DP 64 – 1b.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Upozorňujeme R Bodoň T., Raček, Čavolský na úhradu poplatku podľa ÚS č. 7 zo dňa 13.08.2019 a určujeme náhradný termín úhrady na účet TFZ do pondelka 02.09.2019 po následkom odstúpenia na DK.
2. Poplatok za oneskorené ospravedlnenie z MFS, podľa RS TFZ, čl. XXI, ods. 3: Samuel Raček – 10 €. R je povinný uhradiť tento poplatok do 10 dní od zverejnenia rozhodnutia v Úradnej správe na účet TFZ SK89 0900 0000 0000 6133 0628.
3. Upozorňujeme R, že na lavičke náhradníkov sa môžu nachádzať len osoby uvedené v zápise o stretnutí, tzn. náhradníci a členovia realizačného tímu vedení na zadnej strane zápisu o stretnutí, a nie osoby, ktoré R uvedie v zázname rozhodcu (napr. tréner…)
4. Na základe oznámenia ŠTK TFZ, predvolávame na zasadnutie KR dňa 03.09.2019 (utorok) o 16.15 hod. rozhodcu Tibora Bodoňa

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ