Úradná správa TFZ č. 8

Úradná správa č. 8 – ročník 2019/2020 – 22. 08. 2019
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 19.08.2019 okrem iného zaoberal:
– priebežným hodnotením súťaží TFZ,
– zabezpečením účasti výberu TFZ v kategórii U11 na turnaji, ktorý sa uskutoční 31.08.2019 na Bystričke,
– vyhodnotením seminára R a DZ, ktoré sa konalo 26.07.2019,
– informáciami o hospodárení TFZ za I. polrok 2019,
– správou ekonomickej komisie TFZ,
– informáciami k školeniu osôb oprávnených vykonávať zdravotnú službu na MFS,
Schválil:
– príspevok na školenie členov realizačného tímu futbalových klubov, ktorí budú vykonávať zdravotnú službu na MFS, vo výške 20 € na osobu,
– novelizáciu Organizačného poriadku TFZ s účinnosťou od 01.09.2019, ktorý je zverejnený na webovom sídle TFZ v časti dokumenty – základné dokumenty
– možnosť striedavých štartov v kategórii U11 a U13 pre hráčov, ktorí v sezóne 2018/2019 prestúpili do MŠK Fomat Martin. Striedavý štart je možný len do predchádzajúceho materského klubu (klubu z ktorého hráč uskutočnil prestup alebo prestup s obmedzením). Striedavý štart je s platnosťou do 30.06.2020 a vykoná sa prostredníctvom písomnej dohody, ktorá je zverejnená na webovom sídle TFZ (dokumenty – základné dokumenty), a je podpísaná štatutármi oboch klubov a zákonného zástupcu hráča (3 vyhotovenia – pre TFZ a pre oba FK).
– ďalšie použite finančných prostriedkov v zmysle zmluvy o finančnom príspevku od SFZ na zabezpečenie a prevádzku sídla TFZ.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Z dôvodu povinností organizátora podujatia v zmysle zákona o organizovaní verejných športových podujatí č. 1/2014 Z. z., v zmysle SP čl. 56 a RS TFZ čl. XV bod 8, je na každom stretnutí domáci klub povinní zabezpečiť zdravotnícke zabezpečenie. V rámci podpory ochrany a zdravia účastníkov stretnutia (hráčov, funkcionárov a divákov) TFZ zabezpečuje kurz prvej pomoci v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Kurz s finančným príspevkom TFZ bude ukončený certifikátom a absolventi (záujemcovia) budú oprávnení vykonávať v rámci realizačného tímu zdravotnú službu na MFS. Školenie sa uskutoční v dňoch 10.09 a 11.09.2019 (utorok – streda) v obidva dni od 15.30 – 18.30 hod. na ulici Moyzesova 612/1 v Martine (budova SČK Martin). Žiadame záujemcov zo strany FK, aby prostredníctvom funkcionára svoje záväzne prihlášky zasielali e-mailom na tfz@tfz.sk v termíne najneskôr do 04.09.2019. Cena kurzu je 25 €, rozdelená nasledovne – 20 € / TFZ a 5 € / záujemca resp. klub. Klub uhradí spoluúčasť prostredníctvom MZF alebo na požiadanie do pokladne TFZ.
2. Upozorňujeme FK na čerpanie kreditov z príspevku uznanému športu pre nákup tovarov a služieb na e-shope SFZ (www.futbalnet.shop). Čerpanie príspevku v oprávnenej výške je možné do 10.12.2019. Podľa informácii zo SFZ, v nasledujúcich dňoch budú navýšené kredity v e-shope z dôvodu dodatku zmluvy s Ministerstvom školstva, o čom SFZ informoval prostredníctvom helpdesk-u ISSF.
3. Oznamujeme FK, že zo SFZ boli dňa 31.07.2019 zaslané finančné prostriedky na účty vedené v ISSF z jarnej časti prerozdelenia členských poplatkov, vo výške 17,95 € na jedno mládežnícke družstvo, ako doplatok k predchádzajúcim prostriedkom, ktoré boli vo výške 164 € na jedno mládežnícke družstvo. Pripomíname, že členské príspevky sa rozdeľujú futbalovým klubom pomerne podľa počtu aktívnych mládežníckych družstiev zaradených do súťaží v jesennej časti súťažného ročníka 2018/2019 za podmienky že majú uzatvorené minimálne 3 zápisy o stretnutí a dohrali jesennú časť súťaží (neodstúpili) a zároveň to nie sú kluby zaradené do kategórií Akadémia a ÚTM.
4. TFZ obržal ponuku na zakúpenie vstupeniek v predpredaji za štandardnú cenu na kvalifikačný zápas EURO 2020 Slovensko – Wales, ktorý sa uskutoční dňa 10.10.2019 o 20.45 hod. na štadióne A. Malatinského v Trnave. Bližšie informácie sú zverejnené na webovom sídle TFZ.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-07 Na základe zápisu HR upozorňujeme funkcionárov FK Trebostovo na povinnosť usporiadateľa MFS v zmysle čl. XVIII., bod 7., Rozpisu súťaží TFZ, vytvoriť materiálno-technické podmienky (funkčný počítač, resp. notebook s pripojením na internet, funkčnú tlačiareň a vhodnú samostatnú miestnosť) na prácu v ISSF a pripraviť najneskôr 25 min. pred stanoveným UHČ súpisku družstva. Nedodržanie uvedených povinností v MFS 3. kola Trebostovo – Belá-Dulice -B, postupujeme na riešenie DK.
ŠTK-S-08 Upozorňujeme FK na povinnosť uvádzať v zápisoch zo stretnutí vo všetkých súťažiach osoby oprávnené vykonávať zdravotnú službu. V prípade neuvádzania týchto osôb, postúpime prípad na riešenie DK.
Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-11 Na základe zápisu HR z MFS starších žiakov U15 TJ Turčan Košťany – Tatran Turany, predvolávame na zasadnutie ŠTK dňa 27.08.2019 o 15.30 hod. štatutárneho zástupcu TJ Turčan Košťany a HR Tibora Bodoňa.
ŠTK-M-12 Na základe rozhodnutia ŠTK SsFZ v zmysle zachovania súčinnosti a rešpektovania rozhodnutia vyšších futbalových orgánov, ŠTK TFZ konštatuje, že HP – UT Vrútky je nevyhovujúca a nespĺňa podmienky ani na konanie MFS mládežníckych družstiev zaradených v súťažiach TFZ. Do času zabezpečenia vyhovujúcej, schválenej HP povoľujeme používanie súčasnej HP najneskôr do skončenia jesennej časti súťaží TFZ.
ŠTK-M-13 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohraním MFS dorastu U19, 1. kolo Kláštor p. Znievom – Slovenské Pravno dňa 29.08.2019 (štvrtok) o 16.30 hod. na HP Príbovce.
ŠTK-M-14 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohraním MFS dorastu U19, 2. kolo Vrútky – Turany dňa 07.09.2019 (sobota) o 15.30 hod. na HP Turany.
ŠTK-M-15 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohraním MFS starších žiakov U15, 2. kolo Krpeľany – Košťany dňa 18.09.2019 (streda) o 17.00 hod.
ŠTK-M-16 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohraním MFS mladšej prípravky U09, 1. kolo T. Štiavnička – Dražkovce dňa 02.09.2019 (pondelok) o 16.30 hod.
ŠTK-M-17 Na základe rozhodnutia VV TFZ vo veci striedavých štartov v kategórii U11 a U13 pre hráčov, ktorí v sezóne 2018/2019 prestúpili do MŠK Fomat Martin, upozorňujeme FK, ktoré majú záujem využiť tento inštitút striedavého štartu, aby najneskôr do 03.09.2019 do 15.00 hod. predložili na ŠTK písomnú dohodu podpísanú štatutármi oboch klubov a zákonného zástupcu hráča.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. Trénersko-metodická komisia TFZ pozýva nasledovných hráčov na tréningový zraz, ktorý sa uskutoční dňa 29.08.2019 (štvrtok) o 15.00 hod. na ihrisku FO Tatran Sučany.
Za TFZ Martin je určený realizačný tím v zložení: Tréneri – Stanislav PETRÍK, vedúci výpravy – Ján STAŇO.
Nominovaní hráči na tréningový zraz:
DRAŽKOVCE – Martin IVAŠKA, Maxim NABO, SUČANY – Michal TOMÁŠKA, Tomáš BENIAČ, TURANY – Jakub MAJERÍK, Tomáš LAMOŠ, T. ŠTIAVNIČKA – Jakub BELLA, Dominik ŠTÍPALA, Kristián GREGOR, PRÍBOVCE – Matej KRUPEC, ĎANOVÁ – Martin ĎURDÍK, KOŠŤANY – Šimon STRELKA, MALÝ ČEPČÍN – Adrián ČERCHLA, VRÚTKY – Milan VAŇKO, Andrej JANÍK, Tomáš OKULIAR, DIVIAKY – Nikolas OČKAJ, Alexej OČKAJ, KLÁŠTOR – Jakub DAUBNER
Z tréningového zrazu vzíde nominácia družstva  prípravky U11 na medzinárodný futbalový turnaj – FOMAT CUP, ktorý sa uskutoční dňa 31. augusta 2019 (sobota) na futbalovom ihrisku na Bystričke. Bližšie informácie budú poskytnuté na tréningovom zraze.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 20. 08. 2019 (predseda Pavol Baják):
U – 5 Gallo Dominík 1274684 Ďanová, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 19.08.2019, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 6 FK Trebostovo – DK na základe zápisu o stretnutí a podania R v ISSF začína disciplinárne konanie voči FK za nedostatočnú US po stretnutí Trebostovo –  Belá-Dulice „B“ hraného dňa 17.08.2019 (vniknutie diváka na HP do blízkosti delegovaných osôb a ich urážky a HNS členov US voči delegovaným osobám po stretnutí). DK žiada FK o písomné vyjadrenie k previneniu v podaní cez ISSF do 26.08.2019 pod následkom uloženia DS.
U – 7 Cvengroš Marek 1282026 Sklené – DK prijala žiadosť menovaného o zmenu DS na podmienečnú a tejto jeho žiadosti vyhovuje. Zároveň mení pôvodnú DS na 1 stretnutie podmienečne do 31.12.2019. DP 41-1, 2, uhr. 10 € v MZF.
U – 8 Na základe podnetu ŠTK TFZ pre porušenie článku XVIII bod 7 RS TFZ 2019/2020 (nevyhovujúce podmienky pre pripojenie sa na internet, materiálno – technické nedostatočné zabezpečenie, nepripravenosť súpisky družstva v zmysle RS), DK ukladá FK Trebostovo pokarhanie. DP 64-1b, uhr. 10 € v MZF.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR TFZ žiada FK Trebostovo o doručenie videozáznamu z MFS I. DOUBLE STAR BET triedy, 3. kolo Trebostovo – Belá-Dulice „B“ konaného dňa 17.08.2019. Videozáznam žiadame doručiť najneskôr do 23.08.2019 (piatok) do 12.00 hod. na sekretariát TFZ (žiadosť zaslaná aj e-mailom dňa 19.08.2019).

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ