Úradná správa TFZ č. 7

Úradná správa č. 7 – ročník 2019/2020 – 15. 08. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie VV TFZ sa uskutoční 19.08.2019 (pondelok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.
2. Oznamujeme FK, že VV SFZ zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021. Žiadosti je možné zasielať prostredníctvom formulára uvedeného na webovom sídle SFZ a vo výzve v termíne do 15.09.2019. Všetky informácie týkajúce sa projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok) nájdete na webovom sídle TFZ a SFZ. Zároveň žiadame FK, ktoré sa zapoja do výzvy, aby informáciu o podanej žiadosti adresovali aj na TFZ (napr. e-mailom), aby TFZ mal tiež informácie o odoslanej žiadosti pre účel podpory projektu.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-08 Upozorňujeme funkcionárov mládežníckych družstiev na povinnosť vykonávať konfrontáciu hráčov pred MFS mládeže. Konfrontáciu možno vykonávať podľa plastových RP (ak ich ešte všetci hráči majú) a vytlačeného zápisu o stretnutí. V prípade, že hráči majú elektronický RP v ISSF systéme, konfrontácia sa vykoná podľa vytlačenej súpisky hráčov (cca 3 strany s menami a fotografiami nastupujúcich hráčov).
ŠTK-M-09 Z dôvodu kolidácie časov a termínov MFS dorastov a dospelých, nariaďujeme odohrať MFS dorastu 1. kolo Kláštor p. Znievom – Slovenské Pravno na HP Príbovce dňa 31.08.2019 (sobota) o 12.30 hod. ako predzápas MFS dospelých a MFS dorastu 6. kolo Kláštor p. Znievom – Mošovce na HP Príbovce dňa05.10.2019 o 11.30 hod. ako predzápas dospelých.
ŠTK-M-10 Súhlasíme so striedavým štartom hráčov pre súťažný ročník 2019/2020 za TJ Dynamo Krpeľany a ATTACK Vrútky:
– Adrián Čeman (1318874)
– Samuel Štefunda (1320369)
– Jakub Prachár (1340430)

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. Nakoľko sa na TFZ predbežne prihlásil nízky počet záujemcov o školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (3), oznamuje, že TMK SsFZ v spolupráci s TMK LFZ v termíne 23.09. – 25.11.2019 organizuje v Ružomberku Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 01.09.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 13. 08. 2019 (predseda Pavol Baják):
U – 2 Rohačík Peter 1135243 Belá „B“ HNS – podrazenie súpera v gólovej príležitosti, DS: 1 SSN od 12.08.2019, DP 46-2, uhr. 10 € v MZF,
U – 3 Mazurák Miroslav 1145836 Príbovce – vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od  12.08.2019, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 4 Petrovič Michal  1179102 Mošovce – vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 12.08.2019, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. V termíne od 15.08.-27.08.2019 bude predseda KR Ing. Peter Šmid mimo územia Slovenskej republiky. Ospravedlnenia rozhodcov a písomnú agendu pre komisiu rozhodcov bude prijímať sekretár TFZ p. Žalmanová (0915 261 235).
2. Poplatok za oneskorené ospravedlnenie z MFS, podľa RS TFZ, čl. XXI, ods. 3: Tibor Bodoň – 5 €, Dominik Čavolský – 5 €, Samuel Raček – 5 €. R sú povinní uhradiť tento poplatok do 10 dní od zverejnenia rozhodnutia v Úradnej správe na účet TFZ SK89 0900 0000 0000 6133 0628.
3. KR oznamuje R Hanko Roman a Viluda Matej, že do úhrady členského poplatku nebudú delegovaní na MFS.
4. KR upozorňuje R, že pri mládežníckych stretnutiach (žiaci a dorast), kde je povinná konfrontácia a družstvá nebudú mať plastové registračné preukazy všetkých hráčov (od 18.06.2019 sa nevydávajú plastové RP, len elektronické v ISSF), R vytlačí zápasovú súpisku (2x), ktorú odovzdá vedúcim družstiev. Súpiska družstiev daného zápasu s fotografiami hráčov sa nachádza v spodnej časti zápisu zo stretnutia („vytlačiť zápasovú súpisku“). V prípade zistených závad pri konfrontácii je potrebné postupovať v zmysle Súťažného poriadku.
5. Upozorňujeme R a DZ, že ak v stretnutí R udelí ŽK alebo ČK realizačnému tímu, R to popíše v zápise o stretnutí v časti  Záznam rozhodcu v znení: Meno / ŽK alebo ČK / popis za čo bola udelená. DZ toto isté napíše v Správe Delegáta v bode 3 v časti “ podnety disciplinárnej komisii“, aby to videla aj DK.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ