Úradná správa TFZ č. 6

Úradná správa č. 6 – ročník 2019/2020 – 08. 08. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK, že VV SFZ zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021. Žiadosti je možné zasielať prostredníctvom formulára uvedeného na webovom sídle SFZ a vo výzve v termíne do 15.09.2019. Všetky informácie týkajúce sa projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok) nájdete na webovom sídle TFZ a SFZ. Zároveň žiadame FK, ktoré sa zapoja do výzvy, aby informáciu o podanej žiadosti adresovali aj na TFZ (napr. e-mailom), aby TFZ mal tiež informácie o odoslanej žiadosti pre účel podpory projektu. 2. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac júl 2019 je do 12.08.2019.
3. Upozorňujeme FK, že v súvislosti so zaradením družstva dospelých TJ Družstevník Slovany do I. DOUBLE STAR BET triedy, už boli v ISSF zapracované výnimky na celý súťažný ročník, ktoré FK žiadali v prihláškach do súťaže. Odporúčame FK, aby si skontrolovali vyžrebovania súťaží v ISSF resp. na futbalnete, či majú správne uvedený požadovaný deň a hrací čas a v prípade nezrovnalostí, kontaktovali emailom sekretára TFZ (tfz@tfz.sk). Upozorňujeme, že TJ Družstevník Slovany nespĺňa podmienku o počte aktívnych rozhodcov, z toho dôvodu vzájomné stretnutia družstiev, ktoré nespĺňajú túto podmienku odohrajú MFS v sobotu v UHČ (tieto stretnutia sú v ISSF zapracované).

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-05 Dôrazne upozorňujeme funkcionárov TJ Dynamo Príbovce na povinnosť klubového ISSF manažéra v zmysle čl. XVIII bod 5 Rozpisu súťaží, pripraviť najneskôr 25 min. pred stanoveným UHČ súpisku družstiev. Pri opakovanom porušení povinnosti postúpime udalosť na riešenie DK.
ŠTK-S-06 Po odhlásení mužstva dospelých TJ Družstevník Sklabiňa a preradení mužstva dospelých TJ Družstevník Slovany na uvoľnené miesto v I. DOUBLE STAR BET triede, rozhodla ŠTK ponechať v platnosti rozlosovanie II. DOUBLE STAR BET triedy tak, ako bolo uverejnené v Rozpise súťaži. Mužstvá, ktoré mali hrať MFS so Slovanmi budú mať voľno. ŠTK tak rozhodla na základe zachovania náväznosti a požiadaviek klubov zohľadnených pri pôvodnom rozlosovaní.
Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-04 V zmysle čl. 28, bod 4 Súťažného poriadku futbalu súhlasíme s vytvorením spoločného družstva mládeže U19 medzi FK Slovan Žabokreky a FK Valča. Spoločné družstvo bude v súťažnom ročníku 2019/2020 vystupovať pod FK Slovan Žabokreky v súťaži dorastu U19 – Romantics.sk – TFZ.
ŠTK-M-05 V zmysle čl. 28, bod 4 Súťažného poriadku futbalu súhlasíme s vytvorením spoločného družstva mládeže U19 medzi OFK Slovenské Pravno a TJ Družstevník Ďanová. Spoločné družstvo bude v súťažnom ročníku 2019/2020 vystupovať pod OFK Slovenské Pravno v súťaži dorastu U19 – Romantics.sk – TFZ.
ŠTK-M-06 V zmysle čl. 28, bod 4 Súťažného poriadku futbalu súhlasíme s vytvorením spoločného družstva mládeže U19 medzi TJ ŠK Drienok Mošovce a TJ Družba Malý Čepčín. Spoločné družstvo bude v súťažnom ročníku 2019/2020 vystupovať pod TJ ŠK Drienok Mošovce v súťaži dorastu U19 – Romantics.sk – TFZ.
ŠTK-M-07 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohraním MFS mladších žiakov U13, 1. kolo T. Štiavnička – Valča dňa 02.09.2019 (pondelok) o 18.00 hod.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 06. 08. 2019 (predseda Pavol Baják):
U – 1 Na základe podnetu ŠTK TFZ, TJ Družstevník Sklabiňa (odhlásenie družstva dospelých po vylosovaní súťaže), DK v zmysle čl. X bod 6 a podľa čl. XXII bod 2 RS TFZ 2019/2020 ukladá uhradiť poplatok 300 € + 10 € za prerokovanie, uhr. v MZF, DP 64-1b.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR navrhuje doplniť do nominačnej listiny rozhodcu:
– Uhliar Milan, Zelená 7/25, 036 01 Martin, tel.č.: 0944 441 336.
2. Nový R – Rastislav Vajdel vykonal písomné testy pre začínajúcich rozhodcov – vyhovel.
3. KR žiada nasledujúcich R o úhradu členského poplatku SFZ v ISSF: Hanko, Ursacher, Viluda, Višňovec, Wehle, v termíne do 13.08.2019. V prípade neuhradenia, menovaní R nebudú delegovaní na MFS.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ