Úradná správa TFZ č. 18

Úradná správa č. 18 – ročník 2023/2024 – 02. 11. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Dňa 25.10.2023 bol e-mailom na FK zaslaný anketový lístok k ankete „Najlepší futbalista roka 2023“, resp. „Najlepší dorastenec za rok 2023“ a „Najlepší žiak za rok 2023“. Žiadame FK o dodržanie termínu uvedeného v sprievodnom liste na doručenie (skenom) vyplneného anketového lístka a to do 08.11.2023. Spolu s anketovými lístkami pre určenie Najlepšieho futbalistu roka 2023 bol zaslaný aj anketový lístok pre anketu o „Píšťalku roka 2023“, ktorá určí najlepšieho rozhodcu z nominačnej listiny rozhodcov TFZ za rok 2023.

2. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac október 2023 je do 15.11.2023.

3. Pripomíname FK možnosť čerpania kreditov na rok 2023. Odporúčame, aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky, nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeže. Výšku príspevku ako aj zostatok si môžu FK pozrieť na webe https://podporamladeze.futbalsfz.sk/. Finančné prostriedky je možné použiť (reálne uhradiť) len v termíne do 30.11.2023. FK, ktoré majú zostatok viac ako 20 €, resp. ešte nič nevyčerpali: Príbovce, Trebostovo, Slovany, Sklabiňa, Dubové, Kláštor, Háj, Turany, Valča, Žabokreky, T. Štiavnička. Upozorňujeme hlavne FK Dubové, Háj, Slovany, Trebostovo, že aj tieto kluby môžu čerpať kredity aj napriek tomu, že nemali v súťažnom ročníku 2022/2023 žiadne mládežnícke družstvo, avšak mali hráčov do U23, ktorí mali 3 oficiálne štarty v zápasoch.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-26 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS I. QUICK triedy, 11. kolo TJ ŠK Drienok Mošovce – FO Tatran Sučany dňa 19.11.2023 (nedeľa) o 13.00 hod. (zmena termínu z dôvodu nespôsobilej HP v pôvodnom termíne).

Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-35 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS starších žiakov U15, 10. kolo Tatran Turany – TJ ŠK Dienok Mošovce dňa 08.05.2024 (streda) o 10.00 hod. (zmena termínu a času).

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. TMK SsFZ v spolupráci s TMK ObFZ BB so súhlasom TÚ SFZ – vzdelávanie trénerov organizuje seminár (na predĺženie licencie) pre trénerov UEFA GR C a UEFA B licencie v rozsahu 5 hod. v piatok 17. novembra 2023 od 09.00 hod. v Dome futbalu SsFZ, Partizánska cesta 93 (teória) a na ihrisku MMŠ v Radvani (prax). Maximálny počet účastníkov seminára je 50. Účastnícky poplatok je 15 € a prihlášky je možné zasielať do 12.11.2023.
Program seminára a informácie k prihláške sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://www.ssfz.sk/fs/novinky/files/20231018.1697613886/SEMIN%C3%81R%20TR%C3%89NEROV%20BB%2017.11.23.pdf

2. MŠK Žilina so súhlasom TÚ SFZ – vzdelávanie trénerov organizuje seminár (na predĺženie licencie) pre trénerov UEFA B, UEFA A, UEFA EYA, UEFA PRO licencie v rozsahu 5 hod. v stredu 22. novembra 2023 od 14.30 h. v priestoroch štadióna MŠK Žilina, Športová 9. Maximálny počet účastníkov seminára je 30. Účastnícky poplatok je 25 € a prihlášky je možné zasielať do 21.11.2023.
Program seminára a informácie k prihláške sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://www.ssfz.sk/fs/novinky/files/20231018.1697613881/Semin%C3%A1r%20tr%C3%A9nerov%20ZA%2022.11.23%20Ment%C3%A1lny%20rozvoj%20hr%C3%A1%C4%8Da.pdf

3. MŠK Žilina so súhlasom TÚ SFZ – vzdelávanie trénerov organizuje seminár (na predĺženie licencie) pre trénerov UEFA GR C, UEFA B, UEFA A licencie v rozsahu 5 hod. v pondelok 04. december 2023 od 14.30 h. v priestoroch štadióna MŠK Žilina, Športová 9. Maximálny počet účastníkov seminára je 50. Účastnícky poplatok je 25 € a prihlášky je možné zasielať do 02.12.2023.
Program seminára a informácie k prihláške sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://www.ssfz.sk/fs/novinky/files/20231018.1697613882/Semin%C3%A1r%20tr%C3%A9nerov%20ZA%2004.12.23%20Hern%C3%A9%20formy.pdf

Disciplinárna komisia – zasadnutie 31. 10. 2023 (predseda Pavol Baják):
U – 105 Kubatka Lukáš 1328620 H. Štubňa, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 30.10.2023, DP 37-3,
U – 106 Berák Dávid 1325172 M. Čepčín, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 30.10.2023, DP 37-3,
U – 107 Šenšel Marek 1253966 T. Kľačany, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 30.10.2023, DP 37-3,
U – 108 Záborský Stanislav 1141361 Mošovce, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 30.10.2023, DP 37-3,
U – 109 Jesenský Jozef 1219626 Dražkovce, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 30.10.2023, DP 37-3,
U – 110 Šavol Jozef 1057895 Ďanová, vylúčený – HNS, udretie súpera do tváre (tzv. hlavička) mimo súboja o loptu v neprerušenej hre, DS: 3 SSN od 30.10.2023, DP 49-2b,
U – 111 Pogonyi Ján 1012931 T. Kľačany, DK na základe ZoS a vlastných zistení, za porušenie U-100 v stretnutí Sučany – T. Kľačany, DS: 4 SSN zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v stretnutiach FK T. Kľačany od 30.10.2023, DP 64-2,
U – 112 Na základe podnetu KR TFZ TJ Družstevník Slovany, pre porušenie DP čl. 64-1a (nepredloženie videozáznamu zo stretnutia Slovany – T. Kľačany), DS: pokuta 150 €, DP 64-4,
U – 113 DK berie na vedomie podanie p. Jána Kapustu pod ID 177448.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Chyby R v zápisoch o stretnutí zo stretnutí hraných 28.-29.10.2023:
Matlák -0,2 (chýbajú najlepší hráči).

2. KR TFZ odstupuje na DK TJ Družstevník Slovany z dôvodu nedodania videozáznamu z MFS I. QUICK triedy Slovany – T. Kľačany. 

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ