Úradná správa TFZ č. 44

Úradná správa č. 44 – ročník 2022/2023 – 25. 05. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutoční dňa 31.05.2023 o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.

2. Matrika TFZ prijala podanie od Michala Bartoša (1202026). V zmysle ustanovení Registračného a prestupového poriadku čl. 15 ods. 11 môže byť hráč po zrušení registrácie na vlastnú žiadosť znovu zaregistrovaný v inom klube najskôr po uplynutí dvoch rokov odo dňa zrušenia registrácie.

3. Oznamujeme FK, že TFZ začína pripravovať rozpis futbalových súťaží pre budúci súťažný ročník 2023/2024. Vyzývame FK, aby svoje prípadné podnety a návrhy posielali na e-mail tfz@tfz.sk v termíne do 16.06.2023.

4. Turnaj financovaný aj TFZ v mesiaci jún 2023: 17.06.2023 – Bystrička – Bystrička CUP (prípravka U09): možnosť prihlásiť družstvá (počet účastníkov je limitovaný). Týmto vyzývame FK, ak majú záujem zúčastniť sa uvedených turnajov, aby sa prihlásili u p. Viliama Ondrlu – tel.č. 0948 559 598, ktorý im poskytne aj bližšie informácie.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-46 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody a z dôvodu konania osláv 70. výročia vzniku futbalu na Dubovom, ktoré sú spojené s kultúrno-spoločenskou akciou MUFUZA 2023 súhlasíme s odohraním MFS I. QUICK triedy, 25. kolo TJ Družstevník Dubové – TJ IDOP Lipovec dňa 10.06.2023 (sobota) o 10.30 hod. (zmena času).

Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-65 V zmysle ustanovení Súťažného poriadku futbalu čl. 82, bod 1., písm.  „b“, (nenastúpenie mužstva na stretnutie), kontumujeme MFS dorastu U19 – Romantics.sk, 14. kolo Fomat Martin – Kláštor 3:0 a priznávame 3 body MŠK Fomat Martin. Prípad postupujeme na disciplinárne riešenie.

ŠTK-M-66 V zmysle ustanovení Súťažného poriadku futbalu čl. 82, bod 1., písm.  „b“, (nenastúpenie mužstva na stretnutie), kontumujeme MFS starších žiakov U15, 15. kolo Turany – H. Štubňa 3:0 a priznávame 3 body Tatran Turany. Prípad postupujeme na disciplinárne riešenie.

ŠTK-M-67 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS starších žiakov U15, 17. kolo ŠK Turčianska Štiavnička – TJ Dynamo Príbovce dňa 08.06.2023 (štvrtok) o 17.00 hod. (zmena termínu a času).

Disciplinárna komisia – zasadnutie 23. 05. 2023 (predseda Pavol Baják):
U – 232 Privitzer Richard 1069188 MFK Tepličan – VD, HNS voči DO podľa čl. 50-1e, DS: 4 MN od 15.05.2023 pozastavenie výkonu športu a športovej činnosti, s prerušením od 05.06.2023. DK zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie uvedené pod U-228, DP 50-2d,
U – 233 Kubík Marek 1220932 MFK Tepličan – DK na základe šetrenia upúšťa od uloženia DS a zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie uvedené pod U-227, DP 38-1,
U – 234 MFK Tepličan, dospelí za HNS – fyzické napadnutie delegovanej osoby VD po stretnutí podľa čl. 50-1e udeľuje pokutu 100 €, DP 50-6,
U – 235 TJ Dynamo Krpeľany – za porušenie čl. XVIII bod 8 RS 2022-2023 (nepredloženie menného zoznamu US pred stretnutím) a neplnením si svojich povinností US po stretnutí, DK ukladá pokutu 30 €, DP 64-1a,
U – 236 Šavol Jozef 1057895 Ďanová – tréner, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 22.05.2023, DP 37-3,
U – 237 Čieško Jakub 1272729 T. Kľačany, DK obdržala žiadosť menovaného o zmenu DS na podmienečnú a túto žiadosť zamieta.
U – 238 Pozastavenie výkonu športu na 1 SSN po udelení 5 ŽK od 22.05.2023, DP 37-5:
Tóth Matúš 1333537 Príbovce
Kubátka  Lukáš 1328620 Hor. Štubňa
Ďuriga Samuel 1334960  Kláštor pod Znievom
U – 239 Pozastavenie výkonu športu na 1 SSN po udelení 9 ŽK od 22.05.2023, DP 37-5:
Švábik Ivan 1222554 Ďanová
U – 240 Na základe podnetu ŠTK TFZ, TJ T. Kľačany – za nerešpektovanie nariadenia a porušenia RS čl. XVIII bod 6 (povinnosť uvádzať trénerov v ZoS), DK ukladá pokutu 20 €, DP 64-1b,
U – 241 Na základe podnetu ŠTK TFZ, ŠK Sklené – za nerešpektovanie nariadenia a porušenia RS čl. XVIII bod 6 (povinnosť uvádzať trénerov v ZoS), DK ukladá pokutu 20 €, DP 64-1b,
U – 242 Na základe podnetu ŠTK TFZ, TJ H. Štubňa – v zmysle ustanovenia Súťažného poriadku čl. 82 bod 1 písm. b) a čl. XXII bod 10 písm. e) RS TFZ (nenastúpenie družstva na MFS žiakov U15 v stretnutí Turany – H. Štubňa, 1-krát), DK ukladá uhradiť poplatok 50 €, DP 59,
U – 243 Na základe podnetu ŠTK TFZ, FK Kláštor pod Znievom – v zmysle ustanovenia Súťažného poriadku čl. 82 bod 1 písm. b) a čl. XXII bod 10 písm. e) RS TFZ (nenastúpenie družstva na MFS dorastu U19 v stretnutí Fomat Martin – Kláštor, 1-krát), DK ukladá uhradiť poplatok 50 €, DP 59,
U – 244 Wehle Roman – rozhodca, za HNS voči členovi realizačného tímu po skončení MFS Krpeľany – T. Teplice na hracej ploche, DS: 4 SSN od 23.05.2023, DP 47-3, uhradiť 10 € na účet TFZ,
U – 245 Sebastián Šperka – rozhodca, Tibor Kytas – AR1, zo stretnutia Krpeľany – T. Teplice, DK odstupuje komisií rozhodcov.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Chyby R v zápisoch o stretnutí zo stretnutí hraných 20.-21.05.2023:
Hanko -0,2 (chýbajú najlepší hráči), Lamoš -0,2 (chýbajú najlepší hráči).

2. Poplatok za neospravedlnenú neúčasť (absenciu) z MFS U19 Fomat Martin „B“ – Sučany, I. QUICK triedy Lipovec – Vrútky a I. QUICK triedy Kláštor – Príbovce, podľa RS TFZ, čl. XXI, ods. 3: Višňovec Vladimír – 60 € (3×20€). R je povinný uhradiť tento poplatok do 10 dní od zverejnenia rozhodnutia v Úradnej správe na účet TFZ SK89 0900 0000 0000 6133 0628 alebo osobne na sekretariáte TFZ.

3. KR TFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 30.05.2023 (utorok) o 16.30 hod. na sekretariát TFZ rozhodcov: Paľovčík Jozef, Šperka Sebastián, Vajdel Rastislav.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ