Úradná správa TFZ č. 41

Úradná správa č. 41 – ročník 2022/2023 – 04. 05. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Turnaje organizované, resp. spoluorganizované a financované TFZ v mesiaci jún 2023: 25.06.2023 – Diviaky – Memoriál Ľudovíta Hojného (žiaci): možnosť prihlásiť družstvá (počet účastníkov je limitovaný). Týmto vyzývame FK, ak majú záujem zúčastniť sa uvedených turnajov, aby sa záväzne prihlásili prostredníctvom ISSF – Podanie na ŠTK TFZ v termíne do 19.05.2023.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-55 ŠTK TFZ na svojom zasadnutí prerokovala podanie TJ Družstevník Dražkovce z MFS staršej prípravky U11 FO Tatran Sučany – TJ Družstevník Dražkovce. Dohovorom boli zástupcovia FO Tatran Sučany upozornení na povinnosti dôsledného vykonávania predzápasových náležitostí. ŠTK zároveň upozorňuje funkcionárov a členov RT mládežníckych družstiev prípraviek a mladších žiakov, že v prípade nevykonania povinnej konfrontácie sa nebude ŠTK prípadnými podaniami zaoberať.

ŠTK-M-56 Berieme na vedomie podanie na komisiu od MŠK Fomat Martin vo veci nevycestovania na MFS starších žiakov U15, 13. kolo Príbovce – Fomat Martin, ktorý sa mal konať 29.04.2023. V záujem zachovania fair play prístupu žiadame zainteresované družstvá o dohodu a zaslanie nového termínu odohrania MFS. Dohodu je potrebné zadať cez ISSF v termíne do 09.05.2023.

ŠTK-M-57 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody, súhlasíme s odohraním MFS starších žiakov U15, 14. kolo TJ Družstevník Dražkovce – ŠK Turčianska Štiavnička dňa 11.06.2023 (štvrtok) o 17.00 hod. (zmena dátumu a času).

ŠTK-M-58 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody sa MFS starších žiakov U15, 14. kolo MŠK Fomat Martin – FO Tatran Sučany odohrá dňa 07.05.2023 (nedeľa) o 10.00 hod. na HP Sučany (zmena HP).

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. TMK TFZ pozýva nasledovných hráčov na tréningový zraz hráčov U12 (ročník 2011). Termín a miesto konania tréningového zrazu: 11.05.2023 (štvrtok) o 10.00 hod. na futbalovom ihrisku UT Pltníky v Martine. Zraz účastníkov o 9.45 hod.
Hráči si so sebou donesú kopačky, chrániče, uterák, preukaz poistenca. Kontrolný tréningový zraz je súčasťou prípravy na MEDZIOBLASTNÝ TURNAJ MLADŠÍCH ŽIAKOV, ktorého sa zúčastnia výbery Oravy, Liptova a Turca, ktorý sa bude konať 18. mája 2023 v Dolnom Kubíne.
Nominovaní hráči:
Michal Burda, Peter Daubner, Kristián Kubík, Dominik Povazsai, Ondrej Jozef Tumpach, Peter Vojtko, Samuel Zelenec (všetci Diviaky), Jaroslav Melo, Kevin Gregor (obaja Vrútky), Oscar Braun, Šimon Krasnec, Lukáš Pajunk, Marián Rapán (všetci Dražkovce), Tobias Krutek, Jakub Podskoč (obaja Kláštor p. Znievom), Peter Matejček, Tomáš Boga (obaja Belá-Dulice), Martin Kováčik, Michal Košík, Adrián Rožko (všetci Mošovce), Andrej Korínek (T. Štiavnička).
V prípade ospravedlnenia hráča z tréningového zrazu porosím informujte hlavného trénera p. Mariána Turčinu na tel. čísle 0905 896 614. Ospravedlnenky do školy obdržia hráči na tréningovom zraze.

2. MŠK Žilina v spolupráci so SFZ organizuje seminár (na predĺženie licencie) pre trénerov UEFA PRO, UEFA EYA, UEFA A a UEFA B licencie v rozsahu 5 hod. v stredu 10. mája 2023 od 8.30 h. v priestoroch štadióna MŠK Žilina. Obmedzený počet miest je pre 300 ľudí. Prednášky budú v anglickom jazyku. Účastnícky poplatok je 70 € (v cene obed, pitný režim a preklad)prihlášky je možné zasielať do 08.05.2023.
Program seminára a informácie k prihláške sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://mediamanager.ws/media/pages/f/futbalsfz.sk/2023/04/10-05-2023-seminar-trenerov-uefa-pro-eya-a-b-licencie-zilina.pdf

Disciplinárna komisia – zasadnutie 04. 05. 2023 (predseda Pavol Baják):
U – 204 Hvizdák Andrej 1275702 Príbovce, HNS – sotenie do súpera nadmernou silou v prerušenej hre, DS: 2 SSN od 24.04.2023, DP 49-2a,
U – 205 Pečit Timotej 1346482 Turany, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 28.04.2023, DP 37-3,
U – 206 Mykhailo Maihur 1473766 T. Kľačany, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 30.04.2023, DP 37-3,
U – 207 Čieško Jakub 1272729 T. Kľačany, na základe zápisu o stretnutí DK začína disciplinárne konanie za HNS v stretnutí Dubové – T. Kľačany voči DO pri nástupe na HP v polčasovej prestávke a k vyhrážaniu sa divákom domácich. Zároveň dňom 30.04.2023 pozastavuje menovanému športovú činnosť a žiada o písomné vyjadrenie podaním prostredníctvom ISSF. Vyjadrenie je potrebné doručiť na DK do 09.05.2023 do 15.00 hod.
U – 208 Vitek Vladimír 1042739 Mošovce, HNS voči DO + vyhrážky po udelení ČK, DS: 5 SSN od  30.04.2023, pozastavenie akejkoľvek športovej činností v MFS, DP 48-2b,
U – 209 Štrbák Peter 1210030 Kláštor, HNS – zakázaná hra rukou mimo PÚ, DS: 1 SSN od 01.05.2023, DP 45-2,
U – 210 Na základe podnetu ŠTK TFZ T. Kľačany, za nerešpektovanie nariadenia a porušenia RS TFZ čl. XVIII bod 6 povinnosť uvádzať trénerov v ZoS. DK ukladá pokutu 20 €, DP 64-1b,
U – 211 Na základe podnetu ŠTK TFZ  TJ Sklené, za nerešpektovanie nariadenia a porušenia  RS TFZ čl. XVIII  bod 6 povinnosť uvádzať trénerov v ZoS. DK ukladá pokutu 20 €, DP 64-1b,
U – 212 Pozastavenie výkonu športu na 1 SSN po udelení 5 ŽK od 01.05.2023, DP 37–5:
Jelenčík Marek 1276791  Dubové
Štancel Tomáš  1209587  Kláštor
U – 213 DK vzala na vedomie podnet FK Turč Kľačany, bez prijatia discipl. opatrení.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Poplatok za neskoré ospravedlnenie z MFS, podľa RS TFZ, čl. XXI, ods. 3: Čeman Adrián – 5 €. R je povinný uhradiť tento poplatok do 10 dní od zverejnenia rozhodnutia v Úradnej správe na účet TFZ SK89 0900 0000 0000 6133 0628 alebo osobne na sekretariáte TFZ.

2. Chyby R v zápisoch o stretnutí zo stretnutí hraných 29.-30.04.2023:
Mišťúrik -0,2 (chýbajú najlepší hráči)

3. KR prerokovala sťažnosť TJ Dynamo Príbovce z MFS I. QUICK triedy Dražkovce – Príbovce. Na základe vzhliadnutého videozáznamu rozhodla:
– udelenie ČK hráčovi Príboviec A. Hvizdákovi – ČK bola udelená správne,
– udelenie ŽK hráčovi Dražkoviec M. Rapan za udretie súpera do tváre – nepreukázateľné

4. KR TFZ prijala e-mail od diváka MFS I. QUICK triedy Lipovec – Kláštor pod Znievom vo veci vystupovania hlavného rozhodcu. Na základe tejto informácie KR žiada od TJ IDOP Lipovec zaslanie videozáznamu z MFS Lipovec – Kláštor p. Znievom konaného dňa 30.04.2023. Videozáznam je potrebné doručiť na sekretariát TFZ do 09.05.2023 do 14.00 hod.

5. KR TFZ prijala sťažnosť od TJ Turčianske Kľačany ako aj e-mail od hráča TJ Turčianske Kľačany Jakuba Čieška. KR žiada TJ Družstevník Dubové o predloženie videozáznamu z MFS I. QUICK triedy Dubové – T. Kľačany. Videozáznam je potrebné doručiť na sekretariát TFZ do 09.05.2023 do 14.00 hod.

6. Licenčný seminár pre delegátov zväzu – Licencia „A“ / „P“ sa bude konať 30.06.2023 (piatok) v Penzióne Motýľ, Liptovská Teplá č.442. Záujemcovia o získanie, resp. predĺženie licencie „A“, resp. o predĺženie licencie „P“ sa môžu prihlasovať u p. Pavla Páchnika – sekretára KD SFZ, zaslaním prihlášky na emailovú adresu pavol.pachnik@futbalsfz.sk. Uzávierka prihlášok je 31.05.2023. Súčasne so zaslaním prihlášky je záujemca povinný uskutočniť úhradu účastníckeho poplatku vo výške 100 € za licenciu „A“, resp. 250 € za licenciu „P“ na účet KD SFZ: IBAN SK03 8330 0000 0025 0186 1190 (do poznámky je potrebné uviesť svoje meno a priezvisko). Všetky potrebné tlačivá (prihláška, lekárska prehliadka) sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii SFZ / komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov SFZ. Noví záujemcovia musia na seminár priniesť „Prehlásenie o bezúhonnosti“, „Potvrdenie o zdravotnom stave“ a „kópiu dokladu najvyššie dosiahnutého vzdelania“ (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Po uzávierke prihlášok budú prihláseným uchádzačom emailovou poštou zaslané študijné materiály, potrebné pre diaľkovú (dištančnú) formu vzdelávania. Komunikácia s prihlásenými uchádzačmi bude prebiehať výhradne elektronicky (vyžaduje sa plne funkčná emailová schránka), preto je nevyhnutné do prihlášky uviesť správnu a čitateľnú emailovú adresu. Zaslaním prihlášky a zaplatením účastníckeho poplatku sa považuje účasť prihláseného uchádzača na seminári za záväznú (bez možnosti vrátenia poplatku aj v prípade, ak sa uchádzač na seminár nedostaví).

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ