Úradná správa TFZ č. 48

Úradná správa č. 48 – ročník 2021/2022 – 23. 06. 2022
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutoční dňa 27.06.2022 (pondelok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.

2. Riadna konferencie TFZ, sa uskutoční 06. júla 2022 (streda) o 16.00 hod.v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Po skončení konferencie TFZ sa uskutoční aktív ŠTK TFZ. Predbežný program konferencie je zverejnený na webovom sídle TFZ. Pozvánky budú zaslané e-mailom dňa 28.06.2022 na e-mailové adresy štatutárov.

3. Na Riadnej konferencii TFZ sa uskutočnia aj doplňujúce voľby na člena Výkonného výboru TFZ – predsedu trénersko-metodickej komisie. Týmto vyzývame oprávnené osoby, aby svoje návrhy na kandidátov doručili písomne na sekretariát do 02.07.2022 do 16.00 hod.

4. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2022/2023, si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne do 27.06.2022 do 12.00 hod. V tomto termíne je potrebné zaevidovať aj prihlášky pre mládežnícke družstvá. Pred zaevidovaním prihlášky do súťaže je potrebné si vytvoriť družstvá pre každú vekovú kategóriu samostatne. Na základe prijatých prihlášok mládežníckych družstiev bude aplikovaný ďalší postup v zmysle záverov pracovného stretnutia k mládeži, ktoré sa konalo dňa 06.06.2022.

5. Pripomíname FK, že rozhodnutím konferencie TFZ zo dňa 09.07.2021 bude platiť od súťažného ročníka 2022/2023 povinnosť účastníka I. triedy mať minimálne jedno mládežnícke družstvo, resp. bude stanovená úhrada poplatku pre účastníka, ktorý nesplní túto povinnosť.

6. V zmysle rozhodnutia Konferencie SFZ (25.02.2022 v Senci) môžu FK čerpať kredity z príspevku uznanému športu pre nákup tovarov a služieb na e-shope SFZ (www.futbalnet.shop). Príspevok v celkovom objeme 1 780 121 € je rozdelený pomerne podľa počtu aktívnych hráčov v jesennej časti ročníka 2021/2022, t.j. hráčov mládeže do U23 vrátane s výnimkou hráčov futbalových akadémií a ÚTM, ktorí mali aspoň 3 oficiálne štarty v zápasoch podľa uzatvorených zápisov o stretnutí. Výška príspevku na jedného takéhoto hráča je 37,85 €. Celková suma pre kluby v rámci TFZ je 30 086,40 € z ktorý ostáva vyčerpať ešte 13 072,19 €. Upozorňujeme FK Slovany, Trebostovo, Háj, Dubové, Blatnica, Sklené a Mošovce, že aj tieto kluby môžu čerpať kredity aj napriek tomu, že nemajú v súťažnom ročníku 2021/2022 žiadne mládežnícke družstvo, avšak majú hráčov do U23, ktorí mali 3 oficiálne štarty v zápasoch. Výšku príspevku ako aj zostatok si môžu FK pozrieť na webe https://podporamladeze.futbalsfz.sk/. Finančné prostriedky je možné použiť (reálne uhradiť) len v termíne do 30.11.2022.

7. Dňa 25.06.2022 so začiatkom o 8:30 hod. sa uskutoční v Sučanoch 5. ročník turnaja prípravky Memoriál Silvestra Huja, ktorého organizátorom je TFZ a FO Tatran Sučany. Turnaja sa zúčastnia FO Tatran Sučany, ŠK Turčianska Štiavnička, TJ Družstevník Sklabiňa, ATTACK Vrútky, TJ Turčianske Kľačany, TJ Družstevník Dražkovce. Propozície boli zaslané e-mailom zúčastneným klubom dňa 03.06.2022.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-52 Na základe ISSF podania štatutárneho zástupcu TJ IDOP Lipovec o nevycestovaní mužstva na dohrávku MFS I. QUICK triedy, 22. kolo ŠK Drienok Mošovce – TJ IDOP Lipovec,  v zmysle ustanovení SP čl. 82, bod 1., písm. „b“ (nenastúpenie na stretnutie), písm. „c“(odmietnutie pokračovať v stretnutí) a písm. „d“ (spôsobenie predčasného ukončenia stretnutia), kontumujeme uvedené MFS 3:0 a priznávame 3 body ŠK Drienok Mošovce. Prípad postupujeme na riešenie DK.

ŠTK-S-53 Schvaľujeme výsledky MFS súťaže I. QUICK triedy tak ako boli dosiahnuté na HP, vrátane kontumácii. Víťazom súťaže sa stal klub TJ Družstevník Blatnica.

Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-67 Schvaľujeme výsledky MFS súťaže staršej prípravky U11 tak ako boli dosiahnuté na HP. Víťazom súťaže sa stal klub TJ Družstevník Belá-Dulice.

ŠTK-M-68 Schvaľujeme výsledky MFS súťaže dorastu U19 – Romantics.sk tak ako boli dosiahnuté na HP. Víťazom súťaže sa stal klub TJ Družstevník Dražkovce.

Trénersko-metodická komisia (poverený predseda Pavol Šuhaj):
1. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK ObFZ LFZ a OFZ organizuje školenie trénerov UEFA C licencie v rozsahu 60 hod. v Ružomberku (4 bloky školenia) a Dolnom Kubíne (2 bloky školenia) v termíne od 8. augusta do 24. októbra 2022. Maximálny počet účastníkov je 24. Termín na podanie prihlášky je do 15.07.2022. Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2022/06/uefa-c-2022rk-dk-info-2022-06-05-06-46-47.pdf

Disciplinárna komisia – zasadnutie 21. 06. 2022 (predseda Pavol Baják):
U – 161 Gaurík Marián 1264932 Dubové, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 19.06.2022, DP 37-3,
U – 162 Pozastavenie výkonu športu na 1 SSN po udelení 5 ŽK od 20.06.2022, DP 37-5:
Heiko Pedan 1228244 Dražkovce
U – 163 Na základe návrhu ŠTK TJ IDOP Lipovec pre porušenie SP čl. 82 bod 1, písm. b) (nenastúpenie družstva na dohrávanú časť MFS 1x), DK podľa čl. XXII, bod 9, písm. e) RS TFZ 2021/2022 ukladá uhradiť poplatok 100 €, DP 59, 64-1b,
U – 164 V prípade ak hráčovi v MFS posledného kola ročníka 2021/2022 bude udelená ŽK, ktorá je v poradí 5, 9,12…, FK resp. hráč môže na základe písomnej žiadosti zaslanej DK do začiatku nového súťažného ročníka (do 31.07.2022) požiadať o uloženie pokuty. V takom prípade DK uloží hráčovi pokutu 30 € a zastaví účinnosť DS za príslušný počet ŽK.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ