Úradná správa TFZ č. 43

Úradná správa č. 43 – ročník 2021/2022 – 19. 05. 2022
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Turnaje organizované, resp. spoluorganizované a financované TFZ v mesiaci jún 2022: 25.06.2022 – Sučany – Memoriál Silvestra Huja (prípravka): možnosť prihlásiť družstvá (počet účastníkov je limitovaný), 18.06.2022 – Diviaky – Memoriál Ľudovíta Hojného (žiaci): možnosť prihlásiť družstvá (počet účastníkov je limitovaný). Týmto vyzývame FK, ak majú záujem zúčastniť sa uvedených turnajov, aby sa záväzne prihlásili prostredníctvom ISSF – Podanie na ŠTK TFZ v termíne do 20.05.2022.

2. Najbližšie zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutoční dňa 25.03.2022 (streda) o 16.00 hod. 

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-41 Z dôvodu realizácie zavlažovacieho systému na HP Košťany súhlasíme s odohraním MFS I. QUICK triedy, 22. kolo Košťany – Slovany na HP Príbovce dňa 22.05.2022 (nedeľa) o 17.00 hod.

ŠTK-S-42 Na základe oznámenia o nevycestovaní ŠK Sklené, rušíme MFS 4.N kolo II. VITAR triedy Slovenské Pravno – Sklené.

Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-62 V zmysle SP SFZ čl. 82, bod 1, písm. b (nenastúpenie na stretnutie) kontumujeme MFS dorastu U19-Romantics.sk, 15. kolo Dražkovce – Diviaky „B“ 3:0 a priznávame 3 body TJ Družstevník Dražkovce. Prípad postupujeme na doriešenie DK.

ŠTK-M-63 Z dôvodu realizácie zavlažovacieho systému na HP Košťany súhlasíme s odohraním MFS starších žiakov U15, 16. kolo Košťany – Príbovce na HP Príbovce dňa 22.05.2022 (nedeľa) o 14.30 hod.

ŠTK-M-64 Na základe vzájomnej dohody a ISSF podania súhlasíme s odohraním MFS starších žiakov U15, 16. kolo TJ Družstevník Ďanová – TJ Žiara Horná Štubňa dňa 30.05.2022 (pondelok) o 17.00 hod.

Trénersko-metodická komisia (poverený predseda Pavol Šuhaj):
1. Školenia resp. semináre organizované inými futbalovými zväzmi v spolupráci s Technickým úsekom SFZ:
seminár na predĺženie UEFA C a B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK ObFZ Kysúc, dňa 30.05.2022 v Krásne nad Kysucou. Prihlásiť sa na seminár je možné do 22.05.2022, všetky informácie sú zverejnené na webe SFZ na priloženom odkaze:
https://www.ssfz.sk/fs/novinky/files/20220429.0000111/SEMINA%CC%81R%20TRE%CC%81NEROV%20KRA%CC%81SNO%202022.pdf. Prioritne budú prijímané prihlášky trénerov z okresov Čadca, Kysucké Nové Mesto a Žilina, avšak tréneri z ostatných okresov budú informovaní o prijatí prihlášky po 22.05.2022. Účastnícky poplatok – bez poplatku.

seminár na predĺženie UEFA C a B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK SsFZ, TMK ObFZ BB a FK Brezno, dňa 13.06.2022 v Brezne. Prihlásiť sa na seminár je možné do 31.05.2022, všetky informácie sú zverejnené na webe SFZ na priloženom odkaze:
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2022/04/13-06-2022-seminar-trenerov-uefa-gc-b-licencie-brezno.pdf. Prioritne budú prijímané prihlášky trénerov z okresov BB a BR, avšak tréneri z ostatných okresov budú informovaní o prijatí prihlášky po 31.05.2022. Účastnícky poplatok – 10 €.
Pripomíname, že družstvá zaradené v súťažiach riadených TFZ môže v stretnutí viesť iba osoba, spĺňajúca kvalifikáciu trénera.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 17. 05. 2022 (predseda Pavol Baják):
U – 135 Wehle Roman – rozhodca, za vedomé neuvedenie vylúčeného hráča v ZoS, DS: 10 MN od 10.05.2022 do 10.03.2023, DK zároveň ruší DS uvedenú pod U-127, DP 63-2c, uhradiť 10 € na účet TFZ,
U – 136 Bartoš Ján, tréner Sučany – dorast, za porušenie predpisu v zmysle čl. 64-1d) DP, DS: 4 SSN od 17.05.2022 – zákaz výkonu funkcie trénera, DP 64-2,
U – 137 Drahoš Michal 1182963 Lipovec, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry, DS: 1 SSN od 16.05.2022, DP 45-2a,
U – 138 Kučera Marek 1276888 Dubové, HNS – vrazenie do súpera v prerušenej hre nadmernou silou, DS: 2 SSN od 16.05.2022, DS 49-2a,
U – 139 Pozastavenie výkonu športu na 1SSN po udelení 5ŽK od 16.05.2022, DP 37-5
Ludrovský Michal 1261862 T. Kľačany
Ďurdík Roman 1224989 Horná Štubňa
Lúdik Peter 1155741 Mošovce
Remeň Tomáš 1350676 Sučany – U-19
U – 140 Nepela Karol 1396828 Príbovce, DK prijala žiadosť menovaného o zmenu DS na podmienečnú a tejto žiadosti vyhovuje. Zároveň mení pôvodnú DS uvedenú pod U-124 na 1 SSP do 30.09.2022, DP 41-1,2,
U – 141 Na základe podnetu ŠTK TFZ ŠK Dynamo Diviaky, v zmysle RS TFZ čl. XXII bod 9 písm. e) (nenastúpenie družstva mládeže na MFS 1x), DK ukladá uhradiť poplatok 50 €, DP 59.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Chyby v zápisoch zo stretnutí hraných 14.05.-15.05.2022: Višňovec -0,2 (chýbajú najlepší hráči).

2. Poplatok za oneskorené ospravedlnenie z MFS, podľa RS TFZ, čl. XXI, ods. 3: Vány Marko – 10 + 15 €. R je povinný uhradiť tento poplatok do 10 dní od zverejnenia rozhodnutia v Úradnej správe na účet TFZ SK89 0900 0000 0000 6133 0628 alebo osobne na sekretariáte TFZ.

3. Predvolaný R Wehle Roman ohľadom nenapísania ČK v zápase dorastu U19 Sučany – Príbovce – prevedený pohovor. Prípad odstupujeme na riešenie DK. 

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ