Úradná správa TFZ č. 3

Úradná správa č. 3 – ročník 2021/2022 – 22. 07. 2021
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Dňa 15.07.2021 bola štatutárom jednotlivých FK zaslaná žiadosť o vyjadrenie záväzného stanoviska k reorganizácii súťaží dospelých TFZ od súťažného ročníka 2022/2023. Žiadame FK, aby si možnosti uvedené v liste prediskutovali so svojimi výbormi, funkcionármi a hráčmi a odpoveď so záväzným stanoviskom, potvrdenú štatutárom klubu, zaslali najneskôr do 31.07.2021 23:59 hod. na e-mailovú adresu tfz@tfz.sk (naskenovanú) alebo poštou, prípade doručili osobne do schránky TFZ v rovnakom termíne.

2. Dňa 16.07.2021 sa uskutočnilo na sekretariáte TFZ pracovné stretnutie vo veci riešenia problematiky mládežníckeho futbalu v Turci, hlavne kategórie dorastu U19. Záver tohto stretnutia spočíva v tom, že v termíne do 26.07.2021 zainteresované kluby oznámia prípadné nové prihlášky družstiev dorastu U19 a po tomto termíne bude zverejnený prípadný hrací model súťaže dorastu pre ročník 2021/2022.

3. Rozpis súťaží TFZ pre ročník 2021/2022 je v elektronickej podobe zverejnený na webovej stránke TFZ. V papierovej podobe bude zaslaný na FK taktiež v priebehu budúceho týždňa. Rozpis súťaží bude od 27.07.2021 k dispozícii aj na sekretariáte TFZ. Rozlosovanie jednotlivých súťaží je k dispozícii v ISSF a na Futbalnete.

4. Odporúčame FK, aby si v predstihu skontrolovali vygenerované členské poplatky SFZ hráčov a nenechávali si generovanie členského na poslednú chvíľu pred začiatkom futbalového stretnutia. Taktiež odporúčame skontrolovať, resp. zaregistrovať si osoby s príslušnosťou k FK, ktoré sú povinne uvádzané v Zápise o stretnutí (zdravotník, hl. usporiadateľ, videotechnik a pod.) a zároveň si týchto členov uviesť do nominácie realizačného tímu do sezónnej súpisky v zmysle návodu, ktorý je k dispozícii na priloženom odkaze: https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu.

5. Pripomíname, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (novelizácia RaPP z 08.06.2021). 

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Obsadenie turnaja Memoriál Ľudovíta Hojného, dňa 24.07.2021 (sobota) o 8.30 hod., HP Diviaky: Bulík, Šperka.

2. KR TFZ oznamuje, že letný seminár R TFZ sa uskutoční v piatok 30.07.2021 o 16.00 hod. v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Účastnícky poplatok 5 € je možné uhradiť na sekretariáte TFZ alebo na účet TFZ: IBAN SK89 0900 0000 0000 6133 0628, VS: 2020, správa pre prijímateľa: MENO, PRIEZVISKO v termíne najneskôr do 27.07.2021. Účasť na seminári je podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu R pre ročník 2021/2022.

3. Od 01.07.2021 je možné generovať členské poplatky SFZ. R a DZ majú možnosť si vygenerovať členské poplatky SFZ samostatne alebo prostredníctvom TFZ. Prostredníctvom TFZ je možná úhrada len pre R A DZ, ktorý uhradí členský poplatok na novú sezónu 2021/2022 na účet TFZ alebo na sekretariáte do začiatku seminára, ktorý sa koná 30.07.2021.  Po tomto termíne si R a DZ uhrádza členský poplatok výhradne len cez svoje konto v ISSF.

4. Žiadame všetkých R a DZ, ktorí majú uzavretú dohodu o pracovnej činnosti, aby najneskôr na seminár priniesli potvrdenie od lekára (všeobecné lekárstvo) o zdravotnej spôsobilosti vykonávať športovú činnosť – rozhodcu.

5. Kluby, ktoré majú v rozlosovaní UHČ sobotu a majú záujem hrať v nedeľu UHČ, môžu po vzájomnej dohode požiadať o zmenu ŠTK. Avšak zainteresované FK musia brať na vedomie, že na takýto zápas nemusia mať delegovanú osobu (z dôvodu nedostatku R).

6. Upozorňujeme R a DZ, ako aj funkcionárov FK, že na webovom sídle TFZ v sekcii Dokumenty / Pravidlá a normy sú zverejnené zmeny Pravidiel futbalu, ktoré sú platné od 01.07.2021.

7. Noví záujemcovia o rozhodovanie sa môžu prihlásiť u predsedu KR TFZ p. Ing. Petra Šmida na tel.č. 0908 969 470. 

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ