Úradná správa TFZ č. 2

Úradná správa č. 2 – ročník 2021/2022 – 15. 07. 2021
Konferencia TFZ:
Dňa 09.07.2021 sa uskutočnila konferencia TFZ, ktorá:
Zobrala na vedomie: vyhlásenie, že konferencia bola zvolaná a koná sa v zmysle Stanov TFZ, správu mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti konferencie, ktorej sa zúčastnilo 76,67 % delegátov s právom hlasovať, vystúpenie prezidenta TFZ, správu o kontrole plnenia uznesení z poslednej konferencie z 02.07.2020, správu o činnosti Výkonného výboru TFZ od poslednej konferencie, správu revíznej komisie, informácie k rozpisu súťaží TFZ na súťažný ročník 2021/2022.
Schválila: program konferencie a verejné hlasovanie k jednotlivým bodom programu, pracovné predsedníctvo, mandátovú a návrhovú komisiu, správu o hospodárení TFZ za rok 2020, návrh rozpočtu TFZ na rok 2021, zloženie volebnej komisie TFZ v zložení Oľga Vavákova, Ing. Milan Hanzel, Miroslav Bernát,
Neschválila: návrh OFK Slovenské Pravno a Tatran Turany na rozšírenie súťaže na 16 účastníkov v súťaži I. QUICK triedy pre ročník 2021/2022
Odporučila: VV TFZ pripraviť podklady k rokovaniu konferencie vo veci možnej reorganizácie súťaží TFZ dospelých, zapracovať od súťažného ročníka 2022/2023 povinnosť účastníka I. triedy mať aspoň jedno mládežnícke družstvo, VV TFZ zvolať účastníkov mládežníckych družstiev k problematike dorastu dňa 16.07.2021 o 16.00 hod.
Konferencie sa nezúčastnili FK (ospravedlnení): Blatnica, Diviaky, Háj, Krpeľany, Trebostovo, Turčianska Štiavnička, Turčianske Teplice.

Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa operatívne zaoberal podnetom futbalových klubov k reorganizácii súťaži TFZ dospelých a v zmysle noriem pripravil smerom na FK žiadosť o záväzne stanovisko, ktoré bude podkladom k materiálu na ďalšie rokovanie konferencie TFZ. Prezident spolu so sekretariátom zabezpečia zaslanie dotazníka na FK s termínom odpovede do 31.07.2021 v zmysle Súťažného poriadku.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Upozorňujeme FK, že prestupy bez obmedzenia je možné podávať do 15.07.2021. Aby bola žiadosť o prestup bez obmedzenia (prestup klasický) spracovaná, musia sa všetky zainteresované strany (nový klub a hráč) vyjadriť k tejto žiadosti do 15.07.2021 do 23.59 hod. Po tomto termíne bude možné podávať žiadosti len o prestup s obmedzením (hosťovanie), resp. transfery zo zahraničia a to v termíne do 30.09.2021.

2. Dňa 15.07.2021 bola štatutárom jednotlivých FK zaslaná žiadosť o vyjadrenie záväzného stanoviska k reorganizácii súťaží dospelých TFZ od súťažného ročníka 2022/2023. Žiadame FK, aby si možnosti uvedené v liste prediskutovali so svojimi výbormi, funkcionármi a hráčmi a odpoveď so záväzným stanoviskom, potvrdenú štatutárom klubu, zaslali najneskôr do 31.07.2021 23:59 hod. na e-mailovú adresu tfz@tfz.sk (naskenovanú) alebo poštou, prípade doručili osobne do schránky TFZ v rovnakom termíne.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
1. Žiadame FK, aby si skontrolovali vyžrebovania súťaží v ISSF resp. na futbalnete, či majú správne uvedený požadovaný deň a hrací čas a v prípade nezrovnalostí s podanou prihláškou, kontaktovali emailom sekretára TFZ (tfz@tfz.sk) do 19.07.2021 do 12.00 hod. (deň uzávierky RS). K dnešnému dňu sú vyžrebované a upravené všetky súťaže vo všetkých vekových kategóriách, okrem dorastu.

2. Začiatky súťaží dospelých:
I. trieda – nedeľa 01. augusta 2021,
II. trieda – nedeľa 01. augusta 2021,

Úsek súťaží mládeže:
1. Začiatky súťaží mládeže:
Starší žiaci U15 – nedeľa 15. augusta 2021,
Mladší žiaci U13 – streda 25. augusta 2021,
Staršia prípravka U11 – sobota 14. augusta 2021,
Mladšia prípravka U09 – streda 18. augusta 2021.

2. Pripomíname FK, že v mládežníckych súťažiach TFZ môže klub uzatvoriť dohodu s iným klubom o vytvorení spoločného družstva mládeže okrem vekovej kategórie prípravka, ktorej platnosť je jeden súťažný ročník. Uvedenú dohodu je klub, ktorý bude z nej zodpovedný voči tretím osobám, povinný predložiť na schválenie najneskôr 15 dní pred začiatkom súťaže riadiacemu orgánu súťaže, v ktorej má spoločné družstvo klubov súťažiť. Dohoda o vytvorení spoločného družstva je k dispozícii na webovom sídle TFZ v časti Dokumenty – základné dokumenty.

3. Pripomíname FK, že dohodu o striedavom štarte hráča vo vekovej kategórii žiakov a dorastu je možné uzavrieť medzi dvomi klubmi rozdielnej úrovne (oblastný a regionálny futbalový zväz) a za oba kluby v rovnakej vekovej kategórii v zmysle čl. 28/8 SP SFZ. Dohoda sa uzatvára len prostredníctvom ISSF (elektronická podateľňa – žiadosť o transfer – striedavý štart) a to najneskôr 3 dní pred začiatkom jesennej časti súťaže, ktorá začína skôr. Klub môže uzatvoriť v jednom súťažnom ročníku najviac päť dohôd o striedavom štarte hráča pre jedno svoje družstvo.

Ekonomická komisia (predseda Jozef Bučko):
1. Zasadnutie EK TFZ ku kontrole úhrad MZF za 1. polrok sa uskutoční 19.07.2021. 

Disciplinárna komisia – zasadnutie 13. 07. 2021 (predseda Pavol Baják):
U – 3 Ursacher  Marko – rozhodca, DK na základe návrhu KR dôrazne upozorňuje menovaného na úhradu poplatku 10 € udeleného KR zverejneného v ÚS č. 50 a zároveň určuje nový termín  úhrady do 23.07.2021 pod následkom udelenia DS, DP 64 – 1b,
U – 4 Wehle Roman – rozhodca, DK na základe návrhu  KR dôrazne upozorňuje menovaného na úhradu poplatku 10 €  udeleného KR zverejneného v US č. 50 a zároveň určuje nový termín úhrady do 23.07.2021 pod následkom udelenia DS, DP  64 – 1b,
U – 5 Gábor Juraj – rozhodca, DK na základe návrhu KR dôrazne upozorňuje menovaného na úhradu poplatku 5 € udeleného KR zverejneného v ÚS č. 47-48 a zároveň určuje nový termín úhrady do 23.07.2021 pod následkom udelenie DS, DP 64 – 1b.
U – 6 Vajdel Rastislav – rozhodca, DK na základe návrhu KR dôrazne upozorňuje menovaného na úhradu poplatku 5 € udeleného KR zverejneného v ÚS č. 50 a zároveň určuje nový termín úhrady do 23.07.2021 pod následkom udelenie DS, DP 64 – 1b.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR TFZ oznamuje, že letný seminár R TFZ sa uskutoční v piatok 30.07.2021 o 16.00 hod. v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Účastnícky poplatok 5 € je možné uhradiť na sekretariáte TFZ alebo na účet TFZ: IBAN SK89 0900 0000 0000 6133 0628, VS: 2020, správa pre prijímateľa: MENO, PRIEZVISKO v termíne najneskôr do 27.07.2021. Účasť na seminári je podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu R pre ročník 2020/2021.

2. Od 01.07.2021 je možné generovať členské poplatky SFZ. R a DZ majú možnosť si vygenerovať členské poplatky SFZ samostatne alebo prostredníctvom TFZ. Prostredníctvom TFZ je možná úhrada len pre R A DZ, ktorý uhradí členský poplatok na novú sezónu 2021/2022 na účet TFZ alebo na sekretariáte do začiatku seminára, ktorý sa koná 30.07.2021.  Po tomto termíne si R a DZ uhrádza členský poplatok výhradne len cez svoje konto v ISSF.

3. Žiadame všetkých R a DZ, ktorí majú uzavretú dohodu o pracovnej činnosti, aby najneskôr na seminár priniesli potvrdenie od lekára (všeobecné lekárstvo) o zdravotnej spôsobilosti vykonávať športovú činnosť – rozhodcu.

4. Noví záujemcovia o rozhodovanie sa môžu prihlásiť u predsedu KR TFZ p. Ing. Petra Šmida na tel.č. 0908 969 470. 

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ