Úradná správa TFZ č. 32

Úradná správa č. 32 – ročník 2018/2019 – 07. 03. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. V zmysle rozhodnutia Konferencie SFZ (01.03.2019 v Poprade) je možné od 01.03.2019 čerpať kredity z príspevku uznanému športu pre nákup tovarov a služieb na e-shope SFZ (www.futbalnet.shop). Príspevok v celkovom objeme 1 676 621 € bude rozdelený pomerne podľa počtu aktívnych mládežníckych družstiev zaradených do súťaží v jesennej časti ročníka 2018/2019 za podmienky, že majú uzatvorené minimálne 3 zápisy o stretnutí a dohrali jesennú časť súťaží (neodstúpili) a zároveň nie sú kluby zaradené do kategórii Akadémia a ÚTM. Výška príspevku na jedno mládežnícke družstvo je 585,70 €. Čerpanie príspevku v oprávnenej výške je možné od 01.03.2019 do 10.12.2019. Pre kluby TFZ je celková suma k čerpaniu, okrem klubu ÚTM, v sume 33 970 Eur.
2. Najbližšie zasadnutie VV TFZ sa uskutoční dňa 11.03.2019 (pondelok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.

Komisia mládeže (v zastúpení Peter Kmeť):
KM–78 Oznamujeme FK v súťaži Prípravka U11, že MŠK Fomat Martin odohrá svoj domáce stretnutia v nedeľu o 10.00 hod. na ihrisku TJ  Družstevník Sklabiňa.
KM–79 KM TFZ zaraďuje od jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019 družstvo ml. žiakov U13 TJ Turčan Košťany do súťaže mladších žiakov U13 TFZ. Nové vylosovanie súťaže bude zapracované do ISSF a zaslané účastníkom súťaže najneskôr do 31.03.2019.
KM–80 Na základe písomného oznámenia MFK Tepličan odhlasuje družstvo dorastu U19 zo súťaže pre súťažný ročník 2018/2019. Družstvá vylosované s MFK Tepličan budú mať voľno. Prípad odstupujeme na DK TFZ.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 05. 03. 2019 (predseda Pavol Baják):
U – 138 Na základe podnetu KM TFZ MFK Tepličan T. Teplice – dorast (odhlásenie družstva dorastu v priebehu súťaže) DK v zmysle čl. XXII bod 2 ods. 3 RS TFZ 2018/2019 ukladá uhradiť poplatok 150 € + 5 € za prerokovanie, DP 64 – 1b,
U – 139 TJ Turčianske Kľačany – DK začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k neuhradeniu odstupného za amatéra Richard Brna 1262719 /čl. 71/1, 3g DP/ do 11.03.2019, uhr. 10 € v MZF.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Seminár R a DZ pred jarnou časťou súťaží sa uskutoční 16. – 17. marca 2019 (sobota – nedeľa) v hoteli Gader v Blatnici. Program seminára je zverejnený na webovej stránke TFZ. Začiatok seminára je posunutý na 9.30 hod. z dôvodu, aby sa účastníci seminára mohli zúčastniť 1. kola volieb prezidenta SR. Účastnícky poplatok 10 € je možné uhradiť na sekretariáte TFZ alebo na účet TFZ: IBAN SK89 0900 0000 0000 6133 0628, VS: 2019, správa pre prijímateľa: MENO, PRIEZVISKO. Upozorňujeme R, ktorí ešte neuhradili účastnícky poplatok, aby tak urobili čo najskôr, najneskôr však do 11.03.2019. V prípade neúčasti na tomto seminári bude preskúšanie v inom termíne za poplatok 15 €. Seminára sa môžu zúčastniť aj noví záujemcovia o rozhodovanie, ktorí uhradia účastnícky poplatok 30 €, kde 20 € im bude vrátených v prípade, že budú aktívne vykonávať funkciu rozhodcu. Bližšie informácie poskytne predseda KR Ing. Peter Šmid, t.č. 0908 969 470.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ