Úradná správa TFZ č. 31

Úradná správa č. 31 – ročník 2018/2019 – 28. 02. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK a futbalovej verejnosti, že od 18.02.2019 sa mení adresa sekretariátu TFZ. Kanceláriu sekretariátu TFZ od tohto termínu nájdete v Dome odborov Strojár, 3. poschodie, číslo dverí 319 na ulici S. H. Vajanského 2 v Martine.
2. Upozorňujeme všetkých členov SFZ (kluby, hráči, rozhodcovia, delegáti zväzu, tréneri atď.), že v systéme ISSF zaviedlo SFZ obmedzenie používania ISSF pre používateľov, ktorí nemajú uhradený členský poplatok. V prípade, že Vás nepustí pracovať so systémom, je nutné vygenerovať poplatok a následne uhradiť faktúru. V prípade klubov musí vygenerovať poplatok ich zástupca (ISSF manažér). Členské poplatky pre fyzické osoby (hráči, rozhodcovia, tréneri atď.) si musia tento poplatok vystaviť za svoju osobu. Systém je nadstavený automaticky tak, že pokiaľ nemáte uhradený poplatok, presmeruje Vás na Vaše členské poplatky, aby ste tak mohli urobiť.
3. Dňa 25.02.2019 bola predsedom FK zaslaná pozvánka na spoločné stretnutie FK s vedením TFZ, ktoré sa uskutoční 15.03.2019 o 16.30 hod. v hoteli Gader v Blatnici.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-38 Na základe žiadosti a ISSF podania, nariaďujeme odohrať MFS I. QUICK triedy 14. kolo Horná Štubňa – Košťany dňa 23.03.2019 (sobota) a MFS 25. kola Horná Štubňa – Vrútky dňa 08.06.2019 (sobota).
ŠTK-39 Žiadame TJ Žiara Horná Štubňa ku žiadosti o zmenu konania MFS 21. kola Dubové – Horná Štubňa predložiť vzájomnú dohodu a súhlas domáceho oddielu.
ŠTK-40 Na základe žiadosti a ISSF podania, nariaďujeme odohrať domáce MFS II. QUICK triedy  ŠK Turčianska Štiavnička „B“ nasledovne:  13. kolo T. Štiavnička „B“ – Turč. Kľačany 13.04.2019 (sobota), 15. kolo T. Štiavnička „B“ – Krpeľany 27.04.2019 (sobota), 17. kolo T. Štiavnička „B“ – Kláštor p. Znievom 11.05.2019 (sobota), 21. kolo T. Štiavnička „B“ – Háj 08.06.2019 (sobota).
ŠTK-41 Žiadame ŠK Turčianska Štiavnička „B“ ku žiadosti o zmeny konania MFS na ihriskách súperov predložiť vzájomnú dohodu a súhlas domáceho oddielu.
ŠTK-42 Dňa 24.03.2019 odohrá reprezentácia SR o 15.00 hod. kvalifikačné stretnutie ME 2020 Wales – Slovensko. V prípade žiadosti účastníkov I. QUICK triedy, ŠTK  na základe vzájomných dohôd nariadi ústretovo odohrať MFS 14. kola v inom termíne.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 26. 02. 2019 (predseda Pavol Baják):
U – 137 DK TFZ zaevidovala podnet od ŠK Drienok Mošovce za neuhradenie faktúry za  transfer hráča Richarda Brnu 1262719 od TJ Turčianske Kľačany. Podnet je v riešení.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Oznamujeme všetkým rozhodcom a DZ pôsobiacich v súťažiach TFZ, že seminár pred jarnou časťou súťaží sa uskutoční 16. – 17. marca 2019 (sobota – nedeľa) v hoteli Gader v Blatnici. Žiadame všetkých rozhodcov a delegátov, aby si svoje súkromné a pracovné záležitosti naplánovali tak, aby sa mohli uvedeného seminára zúčastniť. Účastnícky poplatok 10 € je možné uhradiť na sekretariáte TFZ alebo na účet TFZ: IBAN SK89 0900 0000 0000 6133 0628, VS: 2019, správa pre prijímateľa: MENO, PRIEZVISKO v termíne najneskôr do 11.03.2019. V prípade neúčasti na tomto seminári bude preskúšanie v inom termíne za poplatok 15 €. Seminára sa môžu zúčastniť aj noví záujemcovia o rozhodovanie, ktorí uhradia účastnícky poplatok 30 €, kde 20 € im bude vrátených v prípade, že budú aktívne vykonávať funkciu rozhodcu. Bližšie informácie poskytne predseda KR Ing. Peter Šmid, t.č. 0908 969 470.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ