Úradná správa TFZ č. 47

Úradná správa č. 47 – ročník 2017/2018 – 21. 06. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Dňa 19.06.2018 bol na FK zaslaný e-mail s požiadavkou na vyjadrenie názoru k organizácii zimnej halovej ligy, resp. turnajov pre mládežnícke kategórie. Vyjadrenie názoru kompetentných osôb poprosíme zaslať na tfz@tfz.sk najneskôr do 24.06.2018.
2. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2018/2019, FK na TFZ v písomnej forme nezasielajú, aktivujú si ich cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne od 07.06.2018 do 24.06.2018 do 24.00 hod. Pred zaevidovaním prihlášky do súťaže je potrebné si vytvoriť družstvá pre každú vekovú kategóriu samostatne. Štartovný vklad uhradí FK prostredníctvom MZF. Výška štartovného vkladu sa pre nový súťažný ročník nemení (dorast U19, starší žiaci U15, mladší žiaci U13 a prípravka U11 – bez poplatku).
3. Riadna konferencia TFZ sa uskutoční 02.07.2018 o 16.00 hod. v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Po skončení konferencie sa uskutoční aktív ŠTK/KM TFZ. Podrobnejšie informácie boli zverejnené v predchádzajúcich Úradných správach TFZ.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-075 V zmysle ustanovení SP futbalu čl. 82, bod 1g) (pokles počtu hráčov družstva pod 7), kontumujeme MFS II. QUICK triedy, 22. kolo Košťany n. Turcom – Valča a priznávame 3 body TJ Turčan Košťany n. Turcom. Výsledok 4:0 dosiahnutý na HP ponechávame v platnosti. V zmysle čl. XXII., bod 9 e) RS TFZ, postupujeme  TJ Družstevník Valča na riešenie DK.
ŠTK-076 V zmysle čl. XXII., bod 12 RS TFZ, postupujeme FC Tatran Kláštor p. Znievom na disciplinárne konanie pre nerešpektovanie správy ŠTK-074 – nepredloženie videozáznamu z MFS I. QUICK triedy 25. kolo Kláštor p. Znievom – T. Teplice.
ŠTK-077 Žiadame zástupcov FK o nahlásenie požiadaviek do rozlosovania nového súťažného ročníka. Požiadavky na koordináciu obsadenia HP (hrací deň, predzápasy žiakov, striedanie stretnutí dospelí – dorast, viaceré stretnutia v jeden deň, zohľadnenie stretnutí okolitých klubov, klubov z vyšších súťaží a pod.). Požiadavky – nie čísla do losovania, adresujte predsedovi ŠTK na e-mail dano.borcovan@gmail.com v termíne do 28.06.2018.
ŠTK-078 Na základe vzhliadnutého videozáznamu z MFS II. QUICK triedy Košťany – Valča, ŠTK konštatuje, že videozáznam nespĺňa požiadavky čl. XVIII, bod 13 RS TFZ. Videozáznam je nasnímaný z nesprávneho miesta, kritické situácie (nariadenie PK, HNS brankára H) neboli zaznamenané správne. Nevhodný postup a miesto vykonávania videozáznamu postupujeme na DK.

Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
KM-193 Berie na vedomie podanie FK Košťany k MFS 22. kola dorastu U19 Košťany – Žabokreky a odstupuje ho na KR TFZ.
KM-194 Schvaľujeme výsledky MFS dosiahnutých na HP vrátane kontumácií:
–  dorast U19 12. až 22. kolo
–  žiaci U15 14. až 26. kolo
–  ml. žiaci U13 1. až 7. kolo
–  prípravka U11 Nadstavba 1. až 5. kolo v skupinách „B“ a „D“

Hospodárska komisia (predseda Jozef Bučko):
1. Ku dňu 19.06.2018 (deň zasadnutia HK TFZ) neevidujeme úhradu MZF za mesiac máj 2018 od TJ Dynamo Krpeľany, ktorej splatnosť bola 11.06.2018. HK TFZ odstupuje prípad na doriešenie DK.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 19. 06. 2018 (predseda Pavol Baják):
D – 173 Lukačka Juraj 1249800 H. Štubňa, DS: 4 SSN od 18.06.2018, DP 49-2b, uhr. 10 € v MZF,
D – 174 Romančík Marián 1132647 Valča, DS: 1 SSN od 18.06.2018, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
D – 175 Plevka Matej 1337378 Sučany, DS: 1 SSN od 15.06.2018, DP 37-3, uhr. 5 € v MZF,
D – 176 Na základe návrhu ŠTK TFZ, z dôvodu predčasného ukončenia stretnutia 22. kola II. QUICK triedy dospelí Košťany – Valča, pre porušenie čl. 82/1g SP (pokles hráčov hostí pod 7), DK trestá TJ Družstevník Valča pokutou 50 € + 10 € za prerokovanie, za porušenie čl. XXII bod 9e) RS TFZ 2017/2018, uhr. v MZF, DP 64-1b, 64-4,
D – 177 Na základe podnetu ŠTK TFZ, FK Kláštor p. Znievom, pre nesplnenie povinností a nerešpektovanie správy ŠTK-074 – nepredloženie videozáznamu z MFS I. QUICK triedy dospelí Kláštor – T. Teplice, v zmysle čl. XXII bod 12, DK ukladá pokutu 100 € + 10 € za prerokovanie, uhr. v MZF, DP 64-1b, 64-4,
D – 178 Na základe podnetu ŠTK TFZ, FK Košťany, po vzhliadnutí videozáznamu, ktorý nespĺňa požiadavky v zmysle čl. XVIII bod 13 RS TFZ 2017/2018, DK ukladá pokutu 50 € + 10 € za prerokovanie, z dôvodu nezaznamenania kritických situácii v stretnutí, konkrétne nariadenie PK a HNS brankára hostí, uhr. v MZF, DP 64-1b, 64-4,
D – 179 Na základe návrhu KR TFZ, FK Ďanová pokuta 100 € + 10 € za prerokovanie, pre porušenie čl. XVIII bod 13 písm. d) RS TFZ 2017/2018. Neúplný videozáznam zo stretnutia Ďanová – Dražkovce, DP 64-1b, 64-4,
D – 180 Na základe podnetu HK TFZ, DK dôrazne upozorňuje TJ Dynamo Krpeľany na úhradu MZF za mesiac máj 2018, ktorej splatnosť bola 11.06.2018 a zároveň určuje nový termín úhrady do 25.06.2018 pod následkom udelenia DS, uhr. 10 € v MZF, DP 64-1b.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Úhrada poplatkov za absenciu na stretnutí žiakov dňa 17.06.2018: Ursacher – 20 €.
2. Chyby v zápisoch zo stretnutí hranývh 16.06.-17.06.2018: Šperka -0,4(chýba HP, najlepší hráči).
3. KR oznamuje všetkým R a DZ TFZ, že letný seminár pre súťažný ročník 2018/2019 sa uskutoční 27. júla 2018 o 15.30 hod. Miesto konania bude dodatočne upresnené. Po jeho skončení sa budú konať náhradné fyzické previerky (cca o 18.30 h.) pre R, ktorí neabsolvovali fyzické previerky 12.06.2018. Účasť na seminári je podmienkou pre zaradenie R a DZ na nominačnú listinu TFZ pre ročník 2018/2019. Žiadame všetkých R a DZ, aby si svoje súkromné a pracovné záležitosti naplánovali tak aby sa mohli seminára zúčastniť.
4. Predložený videozáznam zo stretnutia dospelých Ďanová – Dražkovce a vzhľadom k tomu, že nespĺňa náležitosti podľa RS TFZ, postupujeme na riešenie DK.
5. KR berie na vedomie podanie FK Košťany, k MFS dorastu U19 Košťany – Žabokreky, ktoré bolo odstúpené od KM TFZ.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Tileschová – sekretár TFZ