Úradná správa TFZ č. 34

Úradná správa č. 34 – ročník 2017/2018 – 22. 03. 2018
Konferencia TFZ
Dňa 16.03.2018 sa uskutočnila konferencia TFZ, ktorá:
Zobrala na vedomie: vyhlásenie, že konferencia bola zvolaná a koná sa v zmysle Stanov TFZ, správu mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti konferencie, keď sa zúčastnilo 71,87 % delegátov s právom hlasovať, vystúpenie prezidenta TFZ, správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich konferencií TFZ, správu o činnosti Výkonného výboru TFZ od predchádzajúcej riadnej konferencie, správu revíznej komisie, vyhodnotenie súťaží TFZ jesennej časti ročníka 2017/2018.
Schválila: program konferencie a verejné hlasovanie k jednotlivým bodom programu, pracovné predsedníctvo, mandátovú a návrhovú komisiu, správu o hospodárení TFZ v roku 2017, návrh rozpočtu na rok 2018, riadneho člena TFZ FK Valča.
Prerokovala: Hrací systém súťaže prípravky U11 v nadstavbovej časti súťažného ročníka 2017/2018 a súťažný ročník 2018/2019, základnú aj nadstavbovú časť.
Uložila: VV TFZ zabezpečiť úhrady finančných nákladov za rozhodcov od jarnej časti súťaží ročníka 2017/2018 formou mesačných zberných faktúr.
Konferencie sa nezúčastnili FK (ospravedlnení): Ďanová, Diviaky, Háj, Kláštor p. Znievom, Krpeľany, Trebostovo, Turč. Štiavnička, Žabokreky.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Úspešnými žiadateľmi na území regiónu Turiec v rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry – 2. etapa sú obec Dražkovce, Sučany, Valča a FK Diviaky, Belá – Dulice a Kláštor p. Znievom. Celková suma finančných prostriedkov určených na futbalovú infraštruktúru je 83 750 €.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-049 V zmysle záverov konferencie TFZ konanej dňa 16.03.2018 a po predchádzajúcej konzultácii s FK, ŠTK  neruší stretnutia dospelých 14. kola hraných 24.03. resp. 25.03.2018. Nechávame na rozhodnutí domácich FK možnosť nahlásenia nespôsobilosti HP a následného odloženia MFS. V prípade nespôsobilej HP domáci FK informuje predsedu ŠTK a po jeho súhlase súpera, delegované osoby a ostatné zainteresované osoby. Zároveň informáciu o odloženom stretnutí je potrebné zaevidovať aj podaním na komisiu ŠTK prostredníctvom ISSF!!! Odložené stretnutia nahlásené do štvrtka 22.03.2018 budú zverejnené v obsadení rozhodcov v piatok 23.03.2018 do 10 hod. aj na webe TFZ a sú pre FK záväzné.

Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
KM-128 Z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok a ochrany zdravia hráčov, prekladáme MFS 14. kola žiakov (U15), ktoré sa  malo hrať 25.03.2018 na 01.05.2018 (utorok) o 10.00 hod.
KM-129 Berieme na vedomie odhlásenie družstva MŠK Fomat Martin z jarnej časti súťaže mladších žiakov (U13). Výsledky budú anulované.
KM-130 Nariaďujeme odohrať MFS z jesennej časti 13. kolo žiakov (U15) H. Štubňa – Žabokreky dňa 08.05.2018 (utorok) o 10.00 hod. na ihrisku v H. Štubni.
KM-131 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS 13. kolo dorastu (U19) Kláštor – Dražkovce dňa 11.04.2018 o 17.00 hod. na ihrisku v Kláštore.
KM-132 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS 12. kolo dorastu (U19) Žabokreky – Kláštor dňa 04.04.2018 o 17.00 hod. na ihrisku v Žabokrekoch. Kláštor uhr. 5 € v MZF.
KM-133 Žiadame FK Dražkovce a FK Košťany o zaslanie vzájomnej dohody o odohraní MFS 16. kola prípravky (U11) do 30.03.2018.
KM-134 Súhlasíme so striedavým štartom hráčky Nina Jacková 1364652 pre jarnú časť ročníka 2017/2018 za TJ Dynamo Príbovce a ŠK Kriváň Važec v kategórii prípravky.
KM-135 Súhlasíme so striedavým štartom hráča Adam Plevák 1364649 pre jarnú časť ročníka 2017/2018 za TJ Dynamo Príbovce a ŠK Kriváň Važec v kategórii prípravky.
KM-136 Súhlasíme so striedavým štartom hráča Dávid Renko 1364656 pre jarnú časť ročníka 2017/2018 za TJ Dynamo Príbovce a ŠK Kriváň Važec v kategórii prípravky.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. TMK TFZ pozýva nasledovných hráčov na výberové stretnutie hráčov U11 (ročník 2007 a mladší). Termín a miesto konania výberového stretnutia: 25. marca 2018 (nedeľa) o 10.00 hod. na futbalovom ihrisku v Diviakoch. Hráči si so sebou donesú kopačky, chrániče, uterák, preukaz poistenca.
Za TFZ Martin je určený realizačný tím v zložení: Ján Zelenec – tréner, Jozef Ertel – asistent trénera, Peter Moric – vedúci družstva.
Nominovaní hráči: Samuel Kempný, Martin Ďurdík (Ďanová), Filip Mendel, Juraj Černák (Dražkovce), Adrián Paulíny, Dávid Klein (Slov. Pravno), Marek Holub, Jakub Majerík (Turany), Kristián Gregor, Dominik Michal Štípala (T. Štiavnička), Matej Špirko, Matej Mlynček (Sučany), Michal Šipula, Andrej Lomnický (Mošovce), Lukáš Polaček, Filip Zelezník (H. Štubňa), Matej Marček, Nikolas Očkaj (Diviaky), Tomáš Černák, Dominik Repan (Kláštor p. Znievom).
2. Dňa 07.03.2018 úspešne absolvovali záverečné skúšky na trénerskú licenciu UEFA GRASSROOTS C: Bagala Martin, Beratšová Ivana, Černák Milan, Glejtek Andrej, Gregor Miroslav, Chmúrny Ján, Kačák Michal, Kapusta Marián, Lehotzký Ladislav, Lúdik Peter, Lukáč Jozef, Malko Jakub, Mikuláš Rastislav, Pyšný Michal, Remeň Milan, Sobol Daniel, Šavlová Veronika, Tomka Michal. Absolventom gratulujeme!

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Z dôvodu opätovných problémov s vyhotovením množstva nových registračných preukazov pre hráčov od SFZ, môže na MFS vzniknúť situácia, že hráč nebude mať ešte RP. Rozhodcovia musia postupovať v zmysle RS čl. VI bod 9a) – hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v ISSF a jeho žiadosť o vydanie RP bola schválená príslušnou matrikou a RP mu ešte do termínu MFS nebol dodaný. R hráča pripustí do hry. Preukázanie žiadosti o vystavenie RP zabezpečí FK.
2. Upozorňujeme R, aby pri posudzovaní spôsobilosti HP dodržiavali znenie RS čl. XIV bod 3 – o spôsobilosti HP rozhoduje zásadne hlavný rozhodca. Musí pritom zohľadniť názory obidvoch družstiev a dbať na materiálno-ekonomické následky svojho rozhodnutia.
3. Žiadame R – Dubovec, Kepeš, Krkoška, Piški P., Rusnák, Štancel, Vallo, Veselka, Viluda, aby do 29. marca 2018 predložili na sekretariát TFZ potvrdenie od lekára (všeobecné lekárstvo) o zdravotnej spôsobilosti vykonávať športovú činnosť – rozhodcu.
4. Upozorňujeme R Wehle, Krkoška a Raček že do absolvovania písomných testov budú obsadzovaní len na stretnutia mládeže (predovšetkým ako AR) a nebudú obsadzovaní na zápasy dospelých.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Tileschová – sekretár TFZ