DSCF2410_1

Úradná správa TFZ č. 30

Úradná správa č. 30 – ročník 2016/2017 – 23. 02. 2017
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 20.02.2017 okrem iného zaoberal:
– správou o hospodárení TFZ za rok 2016,
– zložením odborných komisií TFZ na jarnú časť súťažného ročníka 2016/2017,
– prerokovaním požiadavky SsFZ na aktualizáciu zoznamu delegátov Konferencie SsFZ v súlade s legislatívou SsFZ,
– vzdaním sa funkcie delegáta Konferencie SsFZ za futbalové kluby p. Ľudovíta Smika z FC Tatran Kláštor pod Znievom, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 30“

DSCF2410_1

Úradná správa TFZ č. 29

Úradná správa č. 29 – ročník 2016/2017 – 16. 02. 2017
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. V prípade, že došlo ku zmenám zodpovedných funkcionárov v kluboch, žiadame poslať na sekretariát TFZ zápisnicu z členskej schôdze a prezenčnú listinu a kontaktné adresy, taktiež, ak došlo k zmene čísla účtu (IBAN), je potrebné poslať kópiu zmluvy s bankou resp. výpis z účtu, aby boli následne tieto zmeny zaznamenané v ISSF.
2. Oznamujeme FK, že nová korešpondenčná adresa SFZ je Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 29“

DSCF2410_1

Úradná správa TFZ č. 28

Úradná správa č. 28 – ročník 2016/2017 – 09. 02. 2017
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 30.01.2017 okrem iného zaoberal:
– zhodnotením 22. ročníka plesu TFZ a schválením účtu plesu,
– priebežnou správou o hospodárení TFZ za rok 2016,
– termínmi zasadnutí a schválením plánu práce orgánov TFZ na I. polrok 2017: predpokladané zasadnutia VV TFZ – 20.02., 27.03., 24.04., 22.05., 22.06., stretnutie vedenia TFZ s FK – 17.03.2017, Konferencia TFZ a aktív ŠTK (KM) – 10.07.2017 (termín stanovený na základe aktívu SsFZ – 03.07.2017), Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 28“

DSCF2410_1

Úradná správa TFZ č. 27

Úradná správa č. 27 – ročník 2016/2017 – 02. 02. 2017
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 30.01.2017 okrem iného zaoberal:
– zhodnotením 22. ročníka plesu TFZ a schválením účtu plesu,
– priebežnou správou o hospodárení TFZ za rok 2016,
– termínmi zasadnutí a schválením plánu práce orgánov TFZ na I. polrok 2017: predpokladané zasadnutia VV TFZ – 20.02., 27.03., 24.04., 22.05., 22.06., stretnutie vedenia TFZ s FK – 17.03.2017, Konferencia TFZ a aktív ŠTK (KM) – 10.07.2017 (termín stanovený na základe aktívu SsFZ – 03.07.2017), Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 27“

DSCF2410_1

Úradná správa TFZ č. 26

Úradná správa č. 26 – ročník 2016/2017 – 26. 01. 2017
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že po ťažkej chorobe nás dňa 21.01.2017 navždy opustil pán Jozef Ižip, predseda TJ Družstevník Háj. Česť jeho pamiatke.
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Dňa 25.01.2017 bolo poštou zaslané potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2016 všetkým rozhodcom a delegátom zväzu, ktorí si toto potvrdenie neprevzali osobne. Spolu s týmto potvrdením bolo zaslané aj vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. V prípade záujmu poskytnúť 2% v prospech TFZ, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 26“

DSCF2410_1

Úradná správa TFZ č. 25

Úradná správa č. 25 – ročník 2016/2017 – 19. 01. 2017
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme rozhodcom a delegátom zväzu TFZ, a taktiež rozhodcom SsFZ, ktorí rozhodovali v súťažiach TFZ v roku 2016, že si môžu na sekretariáte TFZ do 23.01.2017 prevziať potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2016.
2. Upozorňujeme FK, na niekoľko dôležitých informácií z Registračného a prestupového poriadku SFZ: Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 25“

DSCF2410_1

Úradná správa TFZ č. 24

Úradná správa č. 24 – ročník 2016/2017 – 12. 01. 2017
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme rozhodcom a delegátom zväzu TFZ, a taktiež rozhodcom SsFZ, ktorí rozhodovali v súťažiach TFZ v roku 2016, že si môžu na sekretariáte TFZ do 23.01.2017 prevziať potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2016.
2. Dňa 20. januára 2017 (piatok) sa bude konať 22. ročník reprezentačného plesu TFZ, ktorý je tradične spojený s vyhlásením najlepšieho futbalistu za rok 2016, najlepšieho dorastenca a najlepšieho žiaka. Vstupenky je možné zakúpiť na sekretariáte TFZ. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 24“

DSCF2410_1

Úradná správa TFZ č. 23

Úradná správa č. 23 – ročník 2016/2017 – 08. 12. 2016
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Vedenie a sekretariát TFZ sa chce touto cestou poďakovať členom Výkonného výboru TFZ, predsedom a členom odborných komisií TFZ, všetkým funkcionárom, trénerom a hráčom FK, rozhodcom, delegátom zväzu a v neposlednom rade fanúšikom futbalu v TURCI za spoluprácu v uplynulom roku. Zároveň všetkým želáme príjemné prežitie vianočných sviatkov a do nového roku 2017 prajeme veľa zdravia, osobných, pracovných a športových úspechov. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 23“

DSCF2410_1

Úradná správa TFZ č. 22

Úradná správa č. 22 – ročník 2016/2017 – 01. 12. 2016
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 28.11.2016 okrem iného zaoberal:
– vyhodnotením Konferencie TFZ konanej 16.11.2016 v Martine,
– informáciami z Konferencie SFZ konanej 18.11.2016 v Poprade,
– informáciami ku Konferencii SsFZ, ktorá sa bude konať 09.12.2016 v B. Bystrici,
– prerokovaním a schválením návrhu na zmenu a doplnenie Stanov SsFZ so zámerom, aby ObFZ mali zastúpenie vo VV SsFZ a tým Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 22“

DSCF2410_1

Úradná správa TFZ č. 21

Úradná správa č. 21 – ročník 2016/2017 – 24. 11. 2016
Konferencia TFZ
Dňa 16.11.2016 sa uskutočnila konferencia TFZ, ktorá:
Zobrala na vedomie: Vyhlásenie, že konferencia bola zvolaná a koná sa v zmysle Stanov TFZ; správu mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti konferencie, keď sa zúčastnilo 70,96% delegátov s právom hlasovať; vystúpenie prezidenta TFZ; správu o kontrole plnenia uznesení z poslednej Konferencie z 01.07.2016; správu o činnosti Výkonného výboru TFZ od poslednej konferencie konanej 01.07.2016; správu revíznej komisie; vyhodnotenie súťaží TFZ jesennej časti ročníka 2016/2017; návrh TJ Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 21“