Úradná správa TFZ č. 1

Úradná správa č. 1 – ročník 2022/2023 – 07. 07. 2022
Konferencia TFZ:
Dňa 06.07.2022 sa uskutočnila konferencia TFZ, ktorá:
Zobrala na vedomie: vyhlásenie, že konferencia bola zvolaná a koná sa v zmysle Stanov TFZ, správu mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti konferencie, ktorej sa zúčastnilo 76,6 % delegátov s právom hlasovať, vystúpenie prezidenta TFZ, správu o kontrole plnenia uznesení z poslednej konferencie z 20.10.2021, správu o činnosti Výkonného výboru TFZ od poslednej riadnej konferencie, správu revíznej komisie, vyhodnotenie súťažného ročníka 2021/2022, informácie k rozpisu súťaží TFZ na súťažný ročník 2022/2023
Schválila: program konferencie a verejné hlasovanie k jednotlivým bodom programu, pracovné predsedníctvo, mandátovú a návrhovú komisiu, správu o hospodárení TFZ za rok 2021, návrh rozpočtu TFZ na rok 2022, štart dievčat v súťaži U09 max. do vekovej úrovne U10 a v súťaži U11 max. do vekovej úrovne U12
Zvolila: Člena VV TFZ – predsedu Trénersko-metodickej komisie TFZ Pavla Šuhaja
Odporučila: VV TFZ pripraviť hlasovanie per rollam v II. polroku 2022 vo veci zmeny a doplnenia Stanov TFZ
Konferencie sa nezúčastnili FK (ospravedlnení): Diviaky, Háj, Krpeľany, Slovenské Pravno, Turčianska Štiavnička, Valča, Žabokreky

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Sekretár TFZ v dňoch 07.-08.07.2022 čerpá riadnu dovolenku. V prípade potreby môžete napísať svoje požiadavky na tfz@tfz.sk, na ktoré Vám bude odpovedané alebo v nevyhnutných prípadoch kontaktovať prezidenta TFZ. Elektronické transfery budú schvaľované v zmysle RaPP-u. Kontá hráčov je možné založiť na TFZ v pracovnej dobe mimo riadnej dovolenky sekretára TFZ alebo na ktorejkoľvek matrike ObFZ resp. RFZ (spolu 38 matrík v rámci SFZ).

2. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún 2022 je do 12.07.2022.

3. Žiadosť o prestup amatéra v letnom registračnom období sa podáva:
– od 26.06. do 15.07. 2022 (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
– od 01.07. do 30.09. 2022 (letné registračné obdobie s obmedzením),
– od 01.07. do 30.09. 2022 (letné registračné obdobie zo zahraničia).

4. V zmysle rozhodnutia Konferencie SFZ (25.02.2022 v Senci) môžu FK čerpať kredity z príspevku uznanému športu pre nákup tovarov a služieb na e-shope SFZ (www.futbalnet.shop). Príspevok v celkovom objeme 1 780 121 € je rozdelený pomerne podľa počtu aktívnych hráčov v jesennej časti ročníka 2021/2022, t.j. hráčov mládeže do U23 vrátane s výnimkou hráčov futbalových akadémií a ÚTM, ktorí mali aspoň 3 oficiálne štarty v zápasoch podľa uzatvorených zápisov o stretnutí. Výška príspevku na jedného takéhoto hráča je 37,85 €. Celková suma pre kluby v rámci TFZ je 30 086,40 € z ktorý ostáva vyčerpať ešte 13 072,19 €. Upozorňujeme FK Slovany, Trebostovo, Háj, Dubové, Blatnica, Mošovce, že aj tieto kluby môžu čerpať kredity aj napriek tomu, že nemajú v súťažnom ročníku 2021/2022 žiadne mládežnícke družstvo, avšak majú hráčov do U23, ktorí mali 3 oficiálne štarty v zápasoch. Výšku príspevku ako aj zostatok si môžu FK pozrieť na webe https://podporamladeze.futbalsfz.sk/. Finančné prostriedky je možné použiť (reálne uhradiť) len v termíne do 30.11.2022.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
1. Začiatky súťaží dospelých prerokované klubmi na aktíve ŠTK:
1. trieda – nedeľa 07. augusta 2022
2. trieda – nedeľa 21. augusta 2022

Úsek súťaží mládeže:
1. Začiatky súťaží mládeže prerokované klubmi na aktíve ŠTK:
Dorast U19 – sobota 20. augusta 2022
Starší žiaci U15 – nedeľa  21. augusta 2022
Mladší žiaci U13 – streda 17. augusta 2022
Staršia prípravka U11 – sobota 20. augusta 2022
Mladšia prípravka U09 – streda 31. augusta 2022.

2. Pripomíname FK, že v mládežníckych súťažiach TFZ môže klub uzatvoriť dohodu s iným klubom o vytvorení spoločného družstva mládeže okrem vekovej kategórie prípravka, ktorej platnosť je jeden súťažný ročník. Uvedenú dohodu je klub, ktorý bude z nej zodpovedný voči tretím osobám, povinný predložiť na schválenie najneskôr 10 dní pred začiatkom súťaže riadiacemu orgánu súťaže, v ktorej má spoločné družstvo klubov súťažiť. Dohoda o vytvorení spoločného družstva je k dispozícii na webovom sídle TFZ v časti Dokumenty – základné dokumenty.

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK ObFZ LFZ a OFZ organizuje školenie trénerov UEFA C licencie v rozsahu 60 hod. v Ružomberku (4 bloky školenia) a Dolnom Kubíne (2 bloky školenia) v termíne od 8. augusta do 24. októbra 2022. Maximálny počet účastníkov je 24. Termín na podanie prihlášky je do 15.07.2022. Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2022/06/uefa-c-2022rk-dk-info-2022-06-05-06-46-47.pdf

Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK ObFZ Kysúc organizuje školenie trénerov UEFA C licencie v rozsahu 60 hod. v Čadci v termíne od 7. augusta do 21. novembra 2022. Maximálny počet účastníkov je 24. Termín na podanie prihlášky je do 15.08.2022. Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2022/06/uefa-c-2022ca-info-2022-06-30-10-04-26.pdf 

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Noví záujemcovia o rozhodovanie sa môžu prihlásiť u predsedu KR TFZ p. Ing. Petra Šmida na tel.č. 0908 969 470.

2. Od 01.07.2022 je možné generovať členské poplatky SFZ. R a DZ majú možnosť si vygenerovať členské poplatky SFZ samostatne alebo prostredníctvom TFZ. Prostredníctvom TFZ je možná úhrada len pre R A DZ, ktorý uhradí členský poplatok na novú sezónu 2022/2023 na účet TFZ alebo na sekretariáte (mimo riadnej dovolenky sekretára TFZ), v termíne do 29.07.2022.  Po tomto termíne si R a DZ uhrádza členský poplatok výhradne len cez svoje konto v ISSF.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ