Úradná správa TFZ č. 41

Úradná správa č. 41 – ročník 2021/2022 – 05. 05. 2022
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac apríl 2022 je do 10.05.2022.

2. Oznamujeme všetkým FK, že môžu zasielať svoje pripomienky alebo doplnky do pripravovaného Rozpisu súťaží na súťažný ročník 2022/2023 (vychádzajte z Rozpisu súťaží 2021/2022). Podnety môžete zaslať v termíne do 20.05.2022 na tfz@tfz.sk.

3. Turnaje organizované, resp. spoluorganizované a financované TFZ v mesiaci jún 2022: 25.06.2022 – Sučany – Memoriál Silvestra Huja (prípravka): možnosť prihlásiť družstvá (počet účastníkov je limitovaný), 18.06.2022 – Diviaky – Memoriál Ľudovíta Hojného (žiaci): možnosť prihlásiť družstvá (počet účastníkov je limitovaný). Týmto vyzývame FK, ak majú záujem zúčastniť sa uvedených turnajov, aby sa záväzne prihlásili prostredníctvom ISSF – Podanie na ŠTK TFZ v termíne do 20.05.2022

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-61 Na základe oznámenia štatutárneho zástupcu TJ Dynamo Príbovce v MFS dorastu U19-Romantics.sk, 13. kolo Sučany – Príbovce bola hráčovi Príboviec Nepela Karol 1396828 udelená červená karta. V zápise o stretnutí R uviedol udelenie ŽK. ŠTK eviduje udelenie ČK. Prípad postupuje na riešenie KR.

Trénersko-metodická komisia (poverený predseda Pavol Šuhaj):
1. Školenia resp. semináre organizované inými futbalovými zväzmi v spolupráci s Technickým úsekom SFZ:
školenie UEFA C licencie 2022 pre začínajúcich trénerov v Prievidzi, v termíne 21.05.-06.08.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 14.05.2022, účastnícky poplatok – 150 €, všetky informácie sú zverejnené na webe SFZ na priloženom odkaze:
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2022/04/uefa-gc-2022-pd-info-2022-04-26-17-31-09.pdf
seminár na predĺženie UEFA C a B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK ObFZ Kysúc, dňa 30.05.2022 v Krásne nad Kysucou. Prihlásiť sa na seminár je možné do 22.05.2022, všetky informácie sú zverejnené na webe SFZ na priloženom odkaze:
https://www.ssfz.sk/fs/novinky/files/20220429.0000111/SEMINA%CC%81R%20TRE%CC%81NEROV%20KRA%CC%81SNO%202022.pdf. Prioritne budú prijímané prihlášky trénerov z okresov Čadca, Kysucké Nové Mesto a Žilina, avšak tréneri z ostatných okresov budú informovaní o prijatí prihlášky po 22.05.2022. Účastnícky poplatok – bez poplatku.
seminár na predĺženie UEFA C a B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK SsFZ, TMK ObFZ BB a FK Brezno, dňa 13.06.2022 v Brezne. Prihlásiť sa na seminár je možné do 31.05.2022, všetky informácie sú zverejnené na webe SFZ na priloženom odkaze:
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2022/04/13-06-2022-seminar-trenerov-uefa-gc-b-licencie-brezno.pdf. Prioritne budú prijímané prihlášky trénerov z okresov BB a BR, avšak tréneri z ostatných okresov budú informovaní o prijatí prihlášky po 31.05.2022. Účastnícky poplatok – 10 €.
Pripomíname, že družstvá zaradené v súťažiach riadených TFZ môže v stretnutí viesť iba osoba, spĺňajúca kvalifikáciu trénera.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 03. 05. 2022 (predseda Pavol Baják):
U – 121 Blahušiak Milan 1271308 H. Štubňa – vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 02.05.2022, DP 37-3,
U – 122 Rapan Marek 1129744 Dražkovce – vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry, DS: 1 SSN od 02.05.2022, DP 45-2a,
U – 123 Pozastavenie výkonu športu na 1 SSN po udelení 5 ŽK od 02.05.2022:
Tomahogh Peter 1179153 H. Štubňa
U – 124 Nepela Karol 1396828 Príbovce – dorast, na základe písomného podnetu klubu Dynamo Príbovce a vlastných zistení DK, DS: 2 SSN od 01.05.2022, DP 48-2a,
U – 125 DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 10.05.2022 o 16.00 hod. zo stretnutia Sučany – Príbovce – dorast: Wehle Roman – R.
Ďubašáková Nikola AR – DK žiada o písomné vyjadrenie k riešeniu situácie v 67 min. (udeleniu osobných trestov) zo stretnutia Sučany – Príbovce, dorast. Vyjadrenie je potrebné zaslať prostredníctvom ISSF do 09.05.2022. Účasť menovaného na zasadnutí DK je potrebná, pod následkom udelenia DS.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Chyby v zápisoch zo stretnutí hraných 30.04.-01.05.2022: Adam Lilge -0,2 (chýbajú zranení hráči).

2. KR TFZ berie na vedomie ospravedlnenie R Paľovčík Jozef zo dňa 01.05.2022 zo zdravotných dôvodov.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ