Úradná správa TFZ č. 1

Úradná správa č. 1 – ročník 2019/2020 – 04. 07. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Upozorňujeme FK, na novelizáciu Registračného a prestupového poriadku a Súťažného poriadku SFZ, ktoré sú zverejnené na webovom sídle TFZ a odporúčame sa s ním dôkladne oboznámiť.
2. Upozorňujeme FK, že novým predsedom TJ Družstevník Dražkovce je Ing. Vladimír Vacha, tel.č.: 0915 484 531, e-mail: vladimir.vacha2@minv.sk.
3. Víťazom jednotlivých súťaží TFZ boli dňa 29.06.2019 na účty uvedené v ISSF zaslané finančné príspevky za víťazstvo v súťaži (Vrútky-120 €, Slov. Pravno-100€, Fomat Martin-200€, Dražkovce-70€).
4. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún 2019 je 10.07.2019.
5. Sekretár TFZ v dňoch 11.07.-12.07.2019 bude čerpať riadnu dovolenku. V prípade potreby môžete napísať svoje požiadavky na tfz@tfz.sk, na ktoré Vám bude odpovedané alebo v nevyhnutných prípadoch kontaktovať prezidenta TFZ. Elektronické transfery budú schvaľované v zmysle RaPP-u, papierové transfery po doručení do rúk prezidenta TFZ. Kontá hráčov je možné založiť na TFZ v pracovnej dobe mimo riadnej dovolenky sekretára TFZ alebo na ktorejkoľvek matrike ObFZ resp. RFZ (spolu 38 matrík v rámci SFZ).
6. Upozorňujeme všetkých členov SFZ (kluby, hráči, rozhodcovia, delegáti zväzu, tréneri atď.), že v systéme ISSF je zavedené obmedzenie používania ISSF pre používateľov, ktorí nemajú uhradený členský poplatok. Členské vygenerované v súťažnom ročníku 2018/2019 bolo platné len do 30.06.2019. V prípade, že Vás nepustí pracovať so systémom, je nutné vygenerovať poplatok a následne uhradiť faktúru. V prípade klubov musí vygenerovať poplatok ich zástupca (ISSF manažér). Členské poplatky pre fyzické osoby (hráči, rozhodcovia, tréneri atď.) si musia tento poplatok vystaviť za svoju osobu. Systém je nadstavený automaticky tak, že pokiaľ nemáte uhradený poplatok, presmeruje Vás na Vaše členské poplatky, aby ste tak mohli urobiť.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR TFZ oznamuje, že letný seminár R TFZ sa uskutoční v piatok 26.07.2019 o 15.30 hod. v DO Strojár, S. H. Vajanského 2, č. d. 407. Po seminári cca o 18.00 hod. budú náhradné fyzické previerky (Cooperov test – beh 12 min.) na atletickej dráhe športového areálu SOUS. Účasť na seminári a absolvovanie fyzických previerok sú podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu R pre ročník 2019/2020.
2. Žiadame R a DZ, aby si v ISSF vygenerovali členský poplatok SFZ – 10 € (v ISSF v časti môj účet doplniť fakturačné údaje ak nie sú vyplnené a následne v časti moje členské poplatky vygenerovať faktúru) alebo uhradili na sekretariáte TFZ najneskôr na seminári 26.07.2019.
3. Poplatok za oneskorené ospravedlnenie z MFS, podľa RS TFZ, čl. XXI, ods. 3: Kepeš Marek – 15 €.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ