Úradná správa TFZ č. 1

Úradná správa č. 1 – ročník 2016/2017 – 07. 07. 2016
Konferencia TFZ
Dňa 01.07.2016 sa uskutočnila konferencia TFZ, ktorá:
Zobrala na vedomie: vyhlásenie, že konferencia bola zvolaná a koná sa v zmysle Stanov TFZ, správu mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti konferencie, keď sa zúčastnilo 83,87 % delegátov s právom hlasovať, vystúpenie prezidenta TFZ, správu o kontrole plnenia uznesení z poslednej konferencie z 20.11.2015, správu o činnosti Výkonného výboru TFZ od poslednej konferencie, správu revíznej komisie, vyhodnotenie súťaží TFZ ročníka 2015/2016.
Schválila: program konferencie doplnený o bod 11 – návrh na prerokovanie členstva v OZ Štadión a verejné hlasovanie k jednotlivým bodom programu, pracovné predsedníctvo, mandátovú a návrhovú komisiu, správu o hospodárení TFZ v roku 2015, ukončenie členstva v OZ Štadión.
Potvrdila: návrh rozpisu futbalových súťaží riadených TFZ v súťažnom ročníku 2016/2017 s úpravou súťaží mládeže v zmysle diskusie.
Uložila: Výkonnému výboru TFZ na najbližšiu konferenciu TFZ pripraviť riešenia DZ a vyhotovovanie záznamu zo stretnutí.
Konferencie sa nezúčastnili FK: Ďanová, Krpeľany, Turč. Štiavnička, Turč. Kľačany,

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1.V zmysle diskusie na konferencii TFZ informujeme FK, že ak materský klub hráča z kategórie dospelých nemá v súťaži zaradené družstvo dospelých, má za transfer amatéra nárok na odstupné vo výške 50 % zo sumy odstupného podľa tabuliek uvedené v čl. 37 RaPP. Odporúčame sa oboznámiť s novelizovaným RaPP, ako aj s článkom 37 – odstupné.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Aktív TFZ konaný 01.07.2016:
Začiatky súťaží mládeže a dospelých v zmysle pozmeňujúcich návrhov prerokovaných a schválených na konferencii TFZ:
I. QUICK trieda – 07.08.2016 – 14 účastníkov: Príbovce, Malý Čepčín, Turany, Dražkovce, Sklabiňa, Turč. Teplice, Lipovec, Dubové, Bystrička, Trebostovo, Sučany, Mošovce, Horná Štubňa, Ďanová.
II. QUICK trieda – 21.08.2016 – 10 účastníkov: Slovenské Pravno, Háj, Krepľany, Turč. Štiavnička „B“, Turč. Kľačany, Košťany, Valča, Turček, Slovany, Belá – Dulice „B“.
U19 – Romantics.sk – súťaž začína 3. kolom – 20.08.2016 (1.kolo – 1.9., 2.kolo – 15.9.) – 13 účastníkov (1 skupina): Príbovce, Malý Čepčín, Turany, Sučany, Turč. Štiavnička, Turč. Teplice, Turč. Kľačany, Belá – Dulice, Žabokreky, Valča, Dražkovce, Kláštor p. Znievom, Bystrička,
U15 žiaci – súťaž začína 3. kolom – 21.08.2016 (1.kolo – 1.9., 2.kolo – 15.9.) – 14 účastníkov (1 skupina): Príbovce, Slovenské Pravnom Turany, Dražkovce, Kláštor p. Znievom, Turč. Teplice, Košťany, Belá – Dulice, Žabokreky, Valča, Sučany, Mošovce, Horná Štubňa, Blatnica
U11 prípravka – jeseň 2016/2017 – 2 skupiny A – B – súťaž začína 01.09.2016 predohrávkou 8. kola, 1. kolo – 03.09.2016: Skupina „A“ – 10 účastníkov: Turany, Sučany, Juventus Žilina, Lipovec, Košťany, Trebostovo, Dražkovce, Turč. Štiavnička, Vrútky, Fomat Martin C, Skupina „B“ – 10 účastníkov: Slovenské Pravno, Malý Čepčín,, Ďanová, Turč. Teplice, Mošovce, Valča, Príbovce, Kláštor p. Znievom, Diviaky, Horná Štubňa.
Jar 2016/2017 – zlúčenie skupín A + B – nadstavba „A“ – družstvá zo skupín umiestnené po jesennej časti na 1.-5. mieste, nadstavba „B“ – družstvá zo skupín umiestnené po jesennej časti na 6.-10. mieste.

Hospodárska komisia (predseda Jozef Bučko):
1.Na základe podkladov spracovaných KR a v súlade s ustanoveniami čl. X Podmienky účasti, bod 5 Rozpisu súťaží TFZ na súťažný ročník 2015/2016 pre nesplnenie podmienky počtu aktívnych rozhodcov, HK TFZ ukladá FK uhradiť: Lipovec, Blatnica, Dubové, Slov. Pravno, Belá B – 70 €, Trebostovo, Príbovce – 140 €. Poplatky FK uhradia prostredníctvom MZF za mesiac júl 2016. FK, ktoré majú nad stanovený počet aktívnych rozhodcov: Mošovce, Malý Čepčín, Sklabiňa bude 70 € pripísaných na účet v mesiaci august 2016.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 06. 07. 2016 (predseda Pavol Baják):
D – 1 DK TFZ upozorňuje funkcionárov FK a hráčov na ustanovenie DP 37-6, podľa ktorého je možné na základe písomnej žiadosti FK, resp. hráča podanej do 29.07.2016 zmeniť hráčom účinné uložené DO pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK na DS pokuta. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom „Žiadosť o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športovej činnosti“ a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu tfz@tfz.sk. Výška pokuty: dospelí – 30 €, dorast – 20 €.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1.Letný seminár R a DZ bude 29.07.2016 o 15.30 hod. v zasadačke TFZ. Po jeho prerokovaní budú náhradné fyzické previerky, ktorých sa zúčastnia R: Cálik, Dubovec, Dvorský, Janči, Kochan, Kucharčík, Kulich, Magoč, Ondrášek, Riško, Rusnák, Saksa, Skvašík, Škvarek T, Vojvoda, Wehle, Zelezník, Žilka. Účasť všetkých je bezpodmienečne nutná pre ďalšie účinkovanie v novom súťažnom ročníku 2016/2017. Upozorňujeme R, že neúčasť na fyzických previerkach bude spoplatnená sumou 5 €.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Tileschová – sekretár TFZ